Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 05-10-2007
Aflevering 35
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2007, 1822
SamenvattingOpvallend in deze periode is de ontspannen verhouding tussen verbintenissenrecht en goederenrecht. Zo werd het onrechtmatigedaadrecht ingezet om de goederenrechtelijke verdeling van bevoegdheden tussen pandgever en pandhouder bij te stellen. De verbintenis uit onverschuldigde betaling werd overgoten met een goederenrechtelijk sausje. En in beide rechtsgebieden wordt geworsteld met uitleg, vooral met het oog op de belangen van derden.
Auteur(s)T.F.E. Tjong Tjin Tai , F.M.J. Verstijlen
Pagina2171-2180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2007, 1823
SamenvattingMoet het oordeel over toelaatbaarheid van herziening wel aan de Hoge Raad voorbehouden blijven? En: heeft de Hoge Raad het signaal afgegeven dat het strafrechtelijk vervolgen van doleuze hiv-verspreiders een zinloze exercitie is geworden? In ieder geval is de weg vrij voor een succesvolle landelijke invoering van de Promis-werkwijze, al zijn er haken en ogen.
Auteur(s)D.R. Doorenbos
Pagina2181-2189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht. Regel is regel, of niet altijd?
CiteertitelNJB 2007, 1824
SamenvattingRegels zijn niet altijd regels, maar moeten dit soms wel zijn. Zo kan het vraagstuk van bestuurlijke integriteit om de hoek komen kijken naarmate en bestuurder meer neigt naar afwijking van regelgeving. Over meer regels, nieuwe regels en de interpretatie van regels.
Auteur(s)E.J. Daalder , S. van Heukelom-Verhage
Pagina2190-2199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2007, 1825
SamenvattingHet afgelopen halve jaar gebeurde er veel in het sociaal recht. De arbeidsovereenkomst vierde zijn 100-jarige plaats in het Burgerlijk Wetboek. De participatietop trok veel aandacht en met name de daaraan gekoppelde discussie over het ontslagrecht. Minister Donner kwam met een plan om het ontslagrecht ingrijpend te wijzigen. De discussie over ABN AMRO riep de vraag op in hoeverre het werknemersbelang nog mee telt bij grote overnames. Daarnaast vielen vele interessante rechterlijke uitspraken te noteren over onder meer de arbeidsovereenkomst, gelijke behandeling, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het collectieve arbeidsrecht.
Auteur(s)G.J.J. Heerma van Voss , J.M. van Slooten
Pagina2200-2208
LinkVolledige tekst artikel (Leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2007, 1826
SamenvattingEen opmerkelijke ontwikkeling is de omslag van 'staatsrecht in theorie' naar 'staatsrecht in praktijk'. Er werden de afgelopen jaren allerhande ideeŽn en analyses geventileerd. Nu overheerst de behoefte om de problemen op te lossen. Zo kwam de Europese Unie met praktische wijzigingsverdragen. En in Nederland zette het kabinet in met het devies: 'Samen werken, samen leven'.
Auteur(s)T. Barkhuysen , M.K. Bulterman , M.L. van Emmerik , H.M. Griffioen , H.-M.Th.D. ten Napel , W.J.M. Voermans
Pagina2209-2218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vennootschapsrecht
CiteertitelNJB 2007, 1827
SamenvattingDrie ontwikkelingen beÔnvloedden de afgelopen periode ons vennootschapsrecht: corporate governance, de versterking van de positie van de aandeelhouder en de snel toegenomen, globalisering. En ook in de toekomst zullen buitenlandse invloeden, met name Amerikaanse, blijven inwerken op het Nederlands vennootschapsrecht.
Auteur(s)M.J. Kroeze
Pagina2219-2232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2007, 1828
SamenvattingHet is de vraag of regering en parlement met hun inburgeringswetgeving niet te ver zijn doorgeschoten in hun wens migranten te verplichten zich te bekeren tot een soort born-again-liberaslisme dat nauwelijks tegenspraak duldt. Een heel ruime pardonregeling werd uiteindelijk na de verkiezingen van 22 november 2006 door de nieuwe Kamer afgedwongen. De officiŽle naam: de Regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet is een mooie vondst om te verhullen dat hier - net als in andere Europese landen - elke vijf jaar vreemdelingen zonder verblijfstitel worden geregulariseerd.
Auteur(s)E. van Kempen , T. Spijkerboer
Pagina2233-2242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het insolventierecht
CiteertitelNJB 2007, 1829
SamenvattingHet voorontwerp voor een Insolventiewet zal nu echt binnenkort het licht zien. Het is te betreuren dat het nagestreefde evenwicht tussen schuldeisers intussen is verstoord met fiscale gelegenheidswetgeving. En: hoewel de minister heeft gepoogd duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van het fiduciaverbod, heeft hij alleen maar meer misverstanden geschapen. Een werkelijke bijdrage aan de rechtszekerheid zou hij pas hebben geleverd als hij aan zijn betoog een wetsvoorstel tot schrapping van het verbod had verbonden. Een kroniek over de saillante punten uit het insolventierecht, waarin ook stokpaardjes worden bereden en verzuchtingen worden geslaakt.
Auteur(s)N.E.D. Faber , J.J. van Hees , S.C.J.J. Kortmann
Pagina2243-2256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van de grondrechten
CiteertitelNJB 2007, 1830
SamenvattingDe trend van grondrechtenbeperkende wetgeving in het kader van de terrorismebestrijding zette door. In het coalitieakkoord van het kabinet-Balkenende IV klonk evenwel ook aandacht voor de beschermende waarde van grondrechten voor de samenleving. Een passage in datzelfde akkoord over bescherming voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren leidde tot veel commotie. Het EHRM-arrest Salah Sheekh/Nederland deed de rechtspleging in het vreemdelingenrecht op zijn grondvesten trillen. Duidelijk werd maar weer eens hoe de invloed van grondrechten zich uitstrekt tot alle terreinen van het recht: van ondervragingsmethoden bij terrorismeverdachten tot de verdiencapaciteit bij alimentatieverplichtingen.
Auteur(s)J.H. Gerards , J.-P. Loof
Pagina2257-2266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2007, 1831
SamenvattingDe buitenwacht ziet het belastingrecht vaak als een technisch en gecompliceerd onderdeel van het recht waar men het beste verre van kan blijven. Maar er is geen onderdeel van het recht waarin je zo met alle aspecten van het maatschappelijke en persoonlijke leven in aanraking komt. Over het ontbreken van rechtsbescherming bij controlehandelingen van de fiscus, de 'rat race to the bottom' in Europa op het terrein van de vennootschapsbelasting en over de verzuimboete.
Auteur(s)P.H.J. Essers , R.H. Happť
Pagina2267-2276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2007, 1832
SamenvattingDe belangen en rechten van kinderen hebben een prominente plaats op de politieke agenda verworven. Als kinderen in de knel komen, moeten de rechten van ouders wijken. Maar ouders moeten in beginsel niet met wantrouwen tegemoet worden getreden, tenzij daar aanleiding voor is, want ook dat kan schadelijk zijn voor kinderen. Bovendien kan zo'n benadering in strijd komen met artikel 8 EVRM.
Auteur(s)M. Vonk
Pagina2277-2285
Artikel aanvragenVia Praktizijn