Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-10-2007
Aflevering 7281
TitelHet voorontwerp Nadeelcompensatie en schadevergoeding wegens onrechtmatige besluiten. Verbeteringen op basis van een pragmatische visie of bevriezing van de rechtsontwikkeling?
CiteertitelGst. 2007, 113
SamenvattingBij brief van 4 mei 2007 heeft de regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht het voorontwerp Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangeboden aan de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit voorontwerp heeft, als het wet wordt, aanzienlijke gevolgen voor het bestuurlijke schadevergoedingsrecht én voor de werkverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. De eerste reacties zijn nogal verdeeld. Sommigen zijn positief, anderen achten het voorontwerp - althans in de sfeer van de onrechtmatige besluiten - ronduit teleurstellend. Weer anderen houden het op een knap staaltje polderen, maar benadrukken het gebrek aan toekomstvisie.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina503-517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-05-2007, 200609197/1
CiteertitelGst. 2007, 114
SamenvattingAanwijzing beschermd monument. Rijksdienst voor de monumentenzorg. Minister van OC en W, mandaat, adviserend orgaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005, voor zover thans van belang, heeft de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van de stichting "Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland" (hierna: de stichting) tot aanwijzing van het 10kV- en het 50-kV-station (hierna: de stations), gelegen aan respectievelijk de Talingweg 215 en de Oude Beekbergerweg 25 te Apeldoorn, als beschermd monument afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina517-519
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-04-2007, zaaknummer 262391 / rolnummer HA ZA 06-1068
CiteertitelGst. 2007, 115
SamenvattingOnrechtmatige wetgeving. Een ieder verbindendheid Europees Handvest inzake de Lokale Autonomie. Rechtmatigheid intrekking van wetgeving. Buitenwerkingstelling.
Samenvatting (Bron)VNG c.s. tegen de Staat. De afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting (OZB) is volgens de VNG c.s. in strijd met artikel 9, derde lid, van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Met de Staat is de rechtbank van oordeel dat artikel 9, derde lid, van het Handvest geen een ieder verbindende verdragsbepaling vormt in de zin van artikel 94 van de Grondwet, aangezien dit artikellid te algemeen is geformuleerd om zonder meer in de nationale rechtsorde als objectief recht te kunnen functioneren. Tot toetsing aan deze verdragsbepaling is derhalve slechts de wetgever bevoegd.
AnnotatorR.J.B. Schutgens , J.J.J. Sillen
Pagina519-522
LinkVolledige tekst annotatie (ru.nl)
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2007:BA3438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200607493/1 en 200607489/1
CiteertitelGst. 2007, 116
SamenvattingBesluit. Afwijzing verzoek herziening begunstigingstermijn dwangsombesluit. Hoogte dwangsom. Proceskostenvergoeding in bezwaarfase (Deurne).
Samenvatting (Bron)200607493/1: Bij besluit van 13 april 2006 heeft verweerder aan appellant diverse lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer en van verschillende voorschriften verbonden aan de bij besluit van 15 november 2005 verleende revisievergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor een varkensmesterij en rundveehouderij op het perceel [locatie 1] te [plaats].
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina522-525
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 30-01-2007, 00233/06
CiteertitelGst. 2007, 117
SamenvattingAPV, verstoring openbare orde. Wanordelijkheden. Verstoring van enige betekenis, openbare ruimte (Den Haag).
Samenvatting (Bron)OM-cassatie tegen vrijspraak van verdachte die over dranghekken ambassade VS klom en op grond ging liggen. Verstoring openbare orde a.b.i. art. 76 APV Den Haag. Dit art. heeft, gelet op de titel waarin het is geplaatst, het oog op verstoring van de openbare orde, hetgeen in de tekst daarvan tot uitdrukking is gebracht met op of aan de openbare weg of in een voor een publiek toegankelijk gebouw. Nu het begrip verstoring van de (openbare) orde in dat art. niet nader is omlijnd, moet de vraag of daarvan sprake is, worden beantwoord aan de hand van het normale spraakgebruik, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval. Wil van een dergelijke verstoring kunnen worden gesproken, dan zal het moeten gaan om een verstoring - van enige betekenis - van de normale gang van zaken in of aan de desbetreffende openbare ruimte. Indien het hof heeft geoordeeld dat voor verstoring van de (openbare) orde a.b.i art. 76 APV Den Haag nodig is dat wanordelijkheden onder het publiek zijn teweeggebracht, dan heeft het aan die term een te beperkte uitleg gegeven. Indien het niet is voorbijgegaan aan de betekenis van die term, dan is zijn oordeel zonder nadere motivering niet begrijpelijk nu van algemene bekendheid is dat de stage-dranghekken dienen ter wering van het publiek van het weggedeelte waarop verdachte zich heeft begeven.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina525-527
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ2104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200608187/1
CiteertitelGst. 2007, 118
SamenvattingLast onder dwangsom, gebruik woning als seksinrichting. Thuiswerkster. Quasibedrijfsmatig verrichten seksuele handelingen (Moerdijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2006 heeft de burgemeester van Moerdijk (hierna: de burgemeester) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast de exploitatie van een seksinrichting in een gedeelte van haar woning op het perceel [locatie] in [plaats] te beëindigen en beëindigd te houden.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina527-528
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200605935/1
CiteertitelGst. 2007, 119
SamenvattingProstitutiebedrijf, sluiting. Terugwerkende kracht handhavingsaarangement. (Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2004 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) de seksinrichting aan de Thomsonlaan105-109a te Den Haag (hierna: de seksinrichting) voor de duur van drie maanden, ingaande op 10 juli 2004, gesloten.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina528-530
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200608841/1
CiteertitelGst. 2007, 120
SamenvattingRekenkamercommissie. Spontane vernietiging verordening. Goedkeuring onderzoeksprogramma door de raad. Strijd met recht en algemeen belang (Oirschot).
Samenvatting (Bron)Bij koninklijk besluit van 1 november 2006, nr. 06.003956 (Stb. 2006, nr. 572), verzonden bij brief van 9 november 2006, is het besluit van appellant (hierna: de gemeenteraad) van 20 december 2005 tot vaststelling van de Verordening Rekenkamercommissie Oirschot, voor zover dit betreft de zinsnede ", dat eerst na goedkeuring van de raad kan worden uitgevoerd" zoals opgenomen in artikel 11, tweede lid van die verordening, vernietigd.
AnnotatorJ. de Vries
Pagina530-533
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8145
Artikel aanvragenVia Praktizijn