EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht
Datum 30-09-2007
Aflevering 9
TitelEen harde limiet aan de limitering van rechtswege!? Toepassing van de Wet limitering alimentatie na afloop van de twaalf-jaarstermijn
CiteertitelEB 2007, 63
SamenvattingToepassing van de Wet limitering alimentatie na afloop van de twaalf-jaarstermijn.
Auteur(s)P.A.J.Th. van Teeffelen
Pagina141-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe ontwikkelingen dga-pensioen en scheiding? En: gaan we lijfrenten verevenen? Nee toch!
CiteertitelEB 2007, 64
SamenvattingReactie op 'Ontwikkelingen ten aanzien van pensioen en scheiding bij de dga', van P.M. Siegman (EB 2007, 52).
Auteur(s)D.W. Bakker , F.H. van der Kamp
Pagina145-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe belangrijkste wijzigingen van Wetsvoorstel 30145
CiteertitelEB 2007, 65
SamenvattingDe Tweede kamer heeft op 12 juni 2007 wetsvoorstel 30145, Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, met diverse amendementen aangenomen. Gevolg van de amendementen is dat de formulering van enkele bepalingen niet met elkaar strookt. Hopelijk is er nog gelegenheid om een en ander aan te passen voordat de behandeling in de Eerste Kamer, eind september 2007 gepland, zal plaatsvinden.
Auteur(s)A. Heida
Pagina147-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUit de school geklapt: over de oorsprong van de kinderalimentatietabellen
CiteertitelEB 2007, 66
SamenvattingIn EB 2007, 50, afl. 6 schrijft R.E. Gout de Kreek ('De nieuwe kinderalimentatietabellen: een gemiste kans?) veel lezenswaardigs over de tabellen waarmee het eigen aandeel van de ouders in de kosten van kinderen berekend moet worden. Zoals de auteur laat zien kunnen na vakkundig snoeien de tabellen worden teruggebracht tot een paar kolommetjes minder.
Auteur(s)F.F. Fernhout
Pagina151-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInternationale kinderontvoering: eerst terug, dan praten
CiteertitelEB 2007, 67
SamenvattingInternationale kinderontvoering dwingt rechters tot moeilijke beslissingen. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) evenals het Europees Kinderontvoeringsverdrag (dat in Nederland nauwelijks wordt toegepast) beogen internationale kinderontvoering zoveel mogelijk te voorkomen en gaan uit van het principe dat het kind zo snel mogelijk terug moet naar het land en de ouder waar het verbleef voor de ontvoering. Zijn er problemen ten aanzien van het gezag en de omgang, dan moet daarover geprocedeerd worden in het land van herkomst. Zoals A-G Strikwerda in zijn conclusie voor HR 20 januari 2006, NJ 2006, 545, LJN AU4795 opmerkte, geldt bij internationale kinderontvoering het motto: 'eerst terug, dan praten'.
Auteur(s)M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
Pagina152-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Huwelijksvermogensrecht
TitelRechtbank Middelburg, 14-03-2007, 53577 HA ZA 06-353
CiteertitelEB 2007, 68
SamenvattingEchtscheidingsconvenant, waarin een door partijen overeengekomen meerwaardedeling bij verkoop van de voormalige echtelijke woning binnen een jaar, per abuis niet is opgenomen; wel is in de notariŽle akte van verdeling een passage opgenomen over verkoop en in eigendom overdragen; huis wordt verkocht, maar levering vindt pas plaats na dat jaar; vrouw heeft via uitleg toch recht op helft meerwaarde.
Samenvatting (Bron)''(...) Het geschil [eiseres] vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag van 17.000,--, met wettelijke rente en veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten. Zij stelt daartoe dat zij recht heeft op betaling van de helft van het bedrag dat de woning meer heeft opgebracht dan 185.000,--, nu de woning binnen een jaar na 7 juli 2005 is verkocht. Dat de levering na 7 juli 2006 heeft plaatsgevonden, is volgens haar niet relevant omdat in de afspraak tussen partijen steeds is uitgegaan van het moment van de verkoop en niet van de levering. Om onduidelijke redenen is in de notariŽle akte de passage verkoop en in eigendom overgedragen (waaronder begrepen overdracht in economische zin) opgenomen. Dit is echter in strijd met de gemaakte afspraken. [eiseres] stelt voorts dat voor zover de regeling zoals opgenomen in de akte van verdeling rechtsgeldig zou zijn [gedaagde] daar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op kan doen. In dit verband wijst zij op de e-mail van [gedaagde] van 2 oktober 2005, het feit dat de verkoopovereenkomst van de woning reeds eind 2005 is gesloten terwijl de notariŽle overdracht heeft plaatsgevonden op de eerste werkdag na 7 juli 2006 en het feit dat [gedaagde] in de tussenliggende tijd een nieuwe woning heeft gekocht die op 2 maart 2006 aan hem is geleverd. (...)''
Pagina156-158
UitspraakECLI:NL:RBMID:2007:BA2978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelGerechtshof Arnhem, 27-03-2007, 819/2006
CiteertitelEB 2007, 69
SamenvattingVerzoek wijziging overeengekomen partneralimentatie in convenant met niet-wijzigingsbeding wegens vervroegde pensionering man door hartfalen; pensionering bij 60 jaar is verdisconteerd in het convenant.
Samenvatting (Bron)Man vraagt wijziging van partneralimentatie in convenant met niet-wijzigingsbeding o.g.v. art 1:159 lid 3 BW
Pagina158-160
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:BA2589
Artikel aanvragenVia Praktizijn