Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 09-10-2007
Aflevering 18
RubriekRedactionele bijdrage
TitelRechtsopvolging en rechtsbescherming
CiteertitelJBa 2007/230
SamenvattingIn de praktijk komt het wel eens voor dat gedurende een bezwarenprocedure de hoedanigheid van bezwaarmaker verandert, bijvoorbeeld doordat hij de onroerende zaak waar het bezwaar betrekking op heeft, overdraagt aan een ander. Degene die de beslissing op bezwaar moeten nemen ziet zich dan gesteld voor de vraag of bezwaarmaker nog belanghebbende is en of de rechtsopvolger het bezwaar kan vooortzetten. Uit de schaarse jurisprudentie op dit punt valt af te leiden dat bestuursorganen hun vingers hier wel eens aan hebben gebrand. [...] In het hierna volgende zal een overzicht van de jurisprudentie worden geschetst.
Auteur(s)E.M.T.A. G÷ertz
Pagina286-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200609067/1
CiteertitelJBa 2007/231
SamenvattingBelanghebbende. Concurrentiebelang. Rechtstreeks belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor onder andere het produceren van hoogwaardige compost en het produceren en behandelen van (verrijkte) compost. De vergunning is verleend voor de resterende periode dat de op 15 juni 2004 verleende revisievergunning van kracht is, zijnde tot 15 juni 2014. Dit besluit is op 6 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina289-290
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200700529/1
CiteertitelJBa 2007/232
SamenvattingBelanghebbende. Aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoorn (hierna: het college) aan Unigro Nederland B.V. (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning verleend voor het verbouwen van de supermarkt op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie B, nrs. 1414, 1415, 2530, 2907 en 3616, plaatselijk bekend Dubbele Buurt 36-42/Kleine Noord 43-45 te Hoorn.
Pagina290-290
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200607257/1
CiteertitelJBa 2007/233
SamenvattingBelanghebbende. Volmacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht (hierna: het college) geweigerd appellante vrijstelling te verlenen voor het gebruik van 1.500 m2 extra bruto-vloeroppervlakte voor kantoordoeleinden in bedrijfsgebouw II, plaatselijk bekend [locatie] te Sliedrecht.
Pagina290-290
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200701791/1
CiteertitelJBa 2007/234
SamenvattingVertegenwoordiging. Ernstige bezwaren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2006 heeft de korpschef van de politieregio Midden en West Brabant een verzoek van [verzoeker] om verstrekking van gegevens krachtens de Wet openbaarheid van bestuur afgewezen.
Pagina291-291
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3841
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200604707/1
CiteertitelJBa 2007/235
SamenvattingOnpartijdigheid. Vooringenomenheid. Financieel belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2005 heeft de gemeenteraad van Noordenveld, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2005, het bestemmingsplan "Oosterveld-Norg" vastgesteld.
Pagina291-292
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200603788/1
CiteertitelJBa 2007/236
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Nadere stukken. Bedenkingen. Bestemmingsplanprocedure. Voorbereiding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2005 heeft de gemeenteraad van Zeist, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2005, het bestemmingsplan "Oud Zandbergen e.o." vastgesteld.
Pagina292-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200701760/1
CiteertitelJBa 2007/237
SamenvattingBekendmaking. Bewijs. Verzending.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2005 heeft appellant (hierna: de Minister) zijn besluit van 13 september 2004 inzake de aan [verzoeker] toegekende huursubsidie over het subsidietijdvak van 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 herzien, de huursubsidie op nihil vastgesteld en de over dit tijdvak uitbetaalde huursubsidie ten bedrage van 979,90 teruggevorderd.
Pagina293-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200701808/1
CiteertitelJBa 2007/238
SamenvattingDwangsom. Intrekken. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) appellante, onder oplegging van een preventieve dwangsom, voor zover hier van belang, gelast om het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) niet als verblijfsinrichting te exploiteren.
Pagina293-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200700869/1
CiteertitelJBa 2007/239
SamenvattingDwangsom. Opheffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2006 heeft verweerder het verzoek van appellante om het dwangsombesluit van 11 juni 2004 in te trekken, afgewezen.
Pagina294-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200702054/1
CiteertitelJBa 2007/240
SamenvattingBesluit. Bezwaarschrift. Weigering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2006 heeft verweerder aan appellante lasten onder dwangsom opgelegd wegens het gedeeltelijk zonder vergunning krachtens de Wet milieubeheer in werking hebben van de inrichting op het perceel [locatie] te [plaats] en het niet naleven van een aantal voorschriften van de op 10 april 2001 voor die inrichting verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
Pagina295-295
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200701392/1
CiteertitelJBa 2007/241
SamenvattingBeroep. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2005 heeft het College zorgverzekeringen (hierna: het College) het verzoek van de stichting "Stichting Hervormd Bejaardencentrum Veenendaal" (hierna: de stichting) om toekenning van de tot en met het jaar 1998 opgebouwde ruimte van het investeringsbudget inventarissen, afgewezen.
Pagina295-295
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200701936/1
CiteertitelJBa 2007/242
SamenvattingWet BIBOB. Bezwaarschriftencommissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2006 heeft de burgemeester van Assen (hierna: de burgemeester), voor zover thans van belang, de op 10 februari 1998 aan appellant verleende vergunning voor het exploiteren van [coffeeshop] aan de [locatie] te Assen (hierna: de coffeeshop) met ingang van 6 oktober 2006 ingetrokken.
Pagina296-296
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2007/
Pagina296-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina297-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2007/
Pagina297-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn