Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 11-10-2007
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelREACH doet stof opwaaien!
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
SamenvattingDit nummer is gewijd aan de inwerkingtreding op 1 juni 2007 van REACH, een Europese verordening die tot doel heeft mens en milieu te beschermen tegen de risico's van het omgaan met chemische stoffen.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina465-466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe chemische stoffenwetgeving van de Europese Unie
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
SamenvattingDe nieuwe stoffenwetgeving van de Europese Unie (ofwel REACH), zoals onlangs in werking getreden, leidt tot ingrijpende wijzigingen in het wettelijke stelsel op het gebied van chemische stoffen en brengt een grote verandering op het gebied van de rechten en plichten van de chemische industrie, importeurs van chemische stoffen, overige industrie en de consument met zich mee.
Auteur(s)R.H. Donkers
Pagina467-474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelREACH komt, de WMS gaat
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
SamenvattingOp 1 juni 2007 is na een lange voorbereidingsprocedure de Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie, beperkende maatregelen en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH) van kracht geworden. Hoewel een Europese verordening volgens art. 249 EG-Verdrag uit zichzelf doorwerkt in de nationale rechtsorde, is de goede werking ervan afhankelijk van uitvoeringsmaatregelen op nationaal niveau. Deze maatregelen bestaan deels uit uitvoeringsregelgeving, deels uit andere uitvoeringsmaatregelen. In Nederland waren deze maatregelen gebundeld in het Programma Invoering REACH. Dit programma is het onderwerp van de onderhavige bijdrage aan het themanummer. Voor een inhoudelijke bespreking van REACH verwijzen wij naar de bijdrage van Donkers in dit nummer.
Auteur(s)J.K. Kwisthout , A. Swart-Bodrij , H.E. Woldendorp
Pagina475-482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelREACH: nog veel onzeker
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
SamenvattingNu REACH een feit is, komt het aan op de uitvoering. Zowel voor overheid als bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven is het geen eenvoudige opgave zich voor te bereiden op het nieuwe chemicaliŽnregime, zolang de diverse guidance documenten niet beschikbaar zijn. Want dat er nog veel onzeker is, moge blijken uit onderstaand artikel.
Auteur(s)F.E. Hes , J.M.H. Roosen
Pagina483-484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelREACH: work in progress
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
SamenvattingEr zijn meer dan 100 000 verschillende chemicaliŽn op de Europese markt, waarvan vele in producten zitten die we dagelijks gebruiken. Van slechts 3% van deze chemicaliŽn weten we wat het effect is op mens en milieu; we worden dus blootgesteld aan onbekende risico's. Om die risico's te verkleinen, heeft de Europese Unie wetgeving aangenomen om mens en milieu beter te beschermen tegen de schadelijke effecten van chemicaliŽn. Of deze wetgeving inderdaad deze bescherming zal bieden is vooralsnog de vraag, gaten in de wetgeving geven bedrijven de mogelijkheid om toch nog schadelijke chemicaliŽn op de markt te brengen. Een strikte implementatie en toekomstige herzieningen bieden echter nog mogelijkheden om deze gaten te dichten.
Auteur(s)K.M. Schoppink
Pagina485-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Dierenwelzijn - Gezondheid - GGO - Kernenergie - Landbouw - Lucht - Mest - Milieu - Natuur - Ruimte - Schepen - Vervoer - Vis - Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina488-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
Pagina492-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.R.C. Tieman, Kennisdocument afvalstoffen
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina494-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
Pagina494-495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina496-497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEU Milieu wet- & regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2007/8, nr.
Pagina498-503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 30-05-2007, 200606372/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 61K
SamenvattingVergunningverlening in dit geval niet in strijd met artikel 8 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Combinatie Plas van Heenvliet B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het nuttig toepassen van ten hoogste 5.000.000 m3 schone grond, MVR grond, grond zijnde een categorie 1 bouwstof en klasse 0, 1 en 2 baggerspecie voor het verondiepen van een voormalige zandwinplas. De inrichting is gelegen aan de Kanaalweg, ongenummerd, te Zwartewaal, gemeente Brielle. Dit besluit is op 20 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina504-504
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200608909/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 62K
SamenvattingGeen significante effecten als bedoeld in de Habitat-richtlijn nu de veehouderij meer dan 3000 m van het natuurgebied is gelegen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleeskalkoenen- en rundveehouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting). Dit besluit is op 4 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina504-504
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200700485/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 65K
SamenvattingOntheffing voldoet aan criteria van art. 75, lid 4 en lid 5, Flora- en faunawet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2005 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) aan de te [plaats] gevestigde [ontheffinghouder] voor het tijdvak van 1 september 2005 tot en met 28 februari 2010 ontheffing verleend van het verbod op het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de steenuil.
Pagina505-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200607291/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 66K
SamenvattingIndien de benodigde bouwvergunningen niet zijn verleend treedt de gehele milieuvergunning niet in werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 augustus 2006 heeft verweerder aan [appellante B] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een opslag- en transportbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina505-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200609173/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 67K
SamenvattingBepaling beste beschikbare techniek; groen labelstal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokvarkens- en mestvarkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 9 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina505-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-08-2007, 200604216/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 68K
SamenvattingAls dienstwoning bestemde woning komt in planologische besluitvorming niet de bescherming van een burgerwoning toe.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2005 heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 augustus 2005, het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Bruinisse, 1e herziening" vastgesteld.
Pagina505-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200700007/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 69K
SamenvattingAanschrijving tot verwijderen van asbesthoudende wand- en dakplaten van een loods mocht worden gebaseerd op art. 17 Woningwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Winsum (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast alle asbesthoudende wand- en dakplaten van de loods op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te doen verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Pagina505-505
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200606603/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 70K
SamenvattingInrichting moet direct conform de beste beschikbare technieken in werking zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de duur van tien jaar verleend voor een inrichting voor onder meer het breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 31 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina505-506
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 27-06-2007, T-182/06
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 88
SamenvattingRoetfilters.

(Nederland / Commissie).
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina506-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-02-2007, 20-008739-05
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 89
SamenvattingFeitelijk leiding geven; coŲrdinatiebepaling ex art. 20.8 Wm, geen bouwvergunning verleend, Wm-vergunning niet in werking getreden: OVAR.

Samenvatting (Bron)Het hof herhaalt de overwegingen uit het arrest LJN AZ 8517. Uitleg over de werking van de coŲrdinatiebepaling ex artikel 20.8 Wet milieubeheer: Verdachte heeft een aantal voorschriften behorende bij een milieuvergunning overtreden. Krachtens het bepaalde in artikel 20.8 was deze milieuvergunning en daarmee ook de daarbij behorende voorschriften echter niet in werking getreden, nu er geen bouwvergunning (behorend bij die mileuvergunning) was verleend. Het hof ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.
Pagina511-513
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2007:AZ9842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200506363/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 90
SamenvattingRelatie reconstructieplan en streekplan; relevantie voor goedkeuring bestemmingsplan.

(De vereniging 'Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum' e.a. / de stichting 'Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2004 heeft de gemeenteraad van Amerongen, thans Utrechtse Heuvelrug, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2004, het bestemmingsplan "2e partiŽle herziening bestemmingsplan Buitengebied (Lekdijk 1)" vastgesteld.
Annotator Nijmeijer
Pagina513-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200604591/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 91
SamenvattingVerzoek tot (rechtstreekse) handhaving geluidsnormen Wet geluidhinder.

(X / B en W van Haelen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haelen (thans: Leudal; hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen de door het verkeer op de omleiding van de N273 veroorzaakte geluidsbelasting op zijn woning afgewezen.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina517-518
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200601591/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 92
SamenvattingMonitoringsverplichting kan ook aan niet-veroorzaker worden opgelegd.

(X / GS van Zeeland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2006 heeft verweerder vastgesteld dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging op het perceel Duyvendrechtstraat 39-41 te Vlissingen en dat er geen noodzaak bestaat dit geval spoedig te saneren. Tevens is in dit besluit, voor zover hier van belang, een monitoringsverplichting opgelegd. Dit besluit is op 2 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina518-519
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-03-2007, 200602618/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 93
SamenvattingNader onderzoeksbevel kan ook aan niet-veroorzaker worden opgelegd.

(X / B en W van Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2005 heeft verweerder op grond van artikel 43 van de Wet bodembescherming aan appellant een bevel tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek gegeven voor een geval van bodemverontreiniging op het perceel [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina519-520
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA0074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-04-2007, 200606227/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 94
SamenvattingOnderdelenfuik van artikel 6:13 Awb niet in strijd met artikel 6 EVRM.

(X / B en W van Tubbergen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een jongvee- en vleesveebedrijf aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 12 juli 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina520-523
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200607772/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 95
SamenvattingVeehouderij in/naast EHS: geen m.e.r. vereist voor m.e.r.-beoordelingsplichtige wijziging.

(X / B en W van Wierden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een gemengd veehouderijbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 15 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina523-525
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200700010/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 96
SamenvattingGeen beoordeling luchtkwaliteit bij verlenen kapvergunning.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) aan het stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam (hierna: het stadsdeel) vergunning verleend voor het kappen van zes bomen aan de noordzijde van het Olympiaplein en bepaald dat door het stadsdeel een bedrag van 9893,43 in het Bomenfonds wordt gestort.
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina525-527
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200608153/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 97
SamenvattingPeilbesluit is plan in de zin van art. 19j Natuurbeschermingswet 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2004 heeft de verenigde vergadering van het waterschap Wilck en Wiericke, thans de dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het hoogheemraadschap), voor zover thans van belang, het peilbesluit voor de polder Groenendijk en Oostbroekpolder vastgesteld.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick , J.M. Verschuuren
Pagina527-529
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200602152/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 98
SamenvattingLuchtkwaliteit; vernietiging tracťbesluit A4 Burgerveen-Leiden 2004.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op 13 februari 2006 het Tracťbesluit A4 Burgerveen-Leiden 2004 vastgesteld.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina530-534
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200607929/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 63K
SamenvattingFeitelijke situatie doorslaggevend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2006 heeft verweerder de op 11 december 2000 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Texaco Nederland B.V." verleende milieuvergunning voor een tankstation op het perceel Burgemeester J. Dijkstraweg 10 te Franeker (hierna: de inrichting), voor zover het de opslag en verkoop van LPG van het tankstation betreft, met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, van de Wet milieubeheer ingetrokken. Dit besluit is op 21 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina504-504
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200607930/1
CiteertitelM en R 2007/8, nr. 64K
SamenvattingNieuwe situatie en afstanden conform tabel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2006 heeft verweerder de op 11 december 2000 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Texaco Nederland B.V." verleende milieuvergunning voor een tankstation op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting) op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer gewijzigd. Dit besluit is op 21 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina504-504
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9836
Artikel aanvragenVia Praktizijn