Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 25-10-2007
Aflevering 19
RubriekRedactionele bijdrage
TitelIndien van nadere stukken
CiteertitelJBa 2007/243
SamenvattingIn art. 8:58 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat partijen tot tien dagen voor de zitting waarop een ingediende beroep(schrift) door de rechtbank wordt behandeld, nadere stukken kunnen indienen. Partijen worden in de uitnodiging voor de zitting op die bevoegdheid gewezen. Aan de hand van de Memorie van Toelichting en de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot art. 8:58 Awb wordt hierna het indienen van nadere stukken kort besproken.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina302-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200700048/1
CiteertitelJBa 2007/244
SamenvattingBesluit. Connexiteit. Schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 oktober 2005 heeft de Minister van Justitie (hierna: de Minister) appellant bericht dat op zijn verzoek om schadevergoeding reeds eerder bij brieven van 9 juni 1994 en 13 augustus 2001 afwijzend is beslist.
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200700736/1
CiteertitelJBa 2007/245
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolg. Subsidie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2004 heeft de Minister van Justitie (hierna: de Minister) de exploitatiesubsidie voor het door appellante geëxploiteerde Jongerenhuis Harreveld voor het boekjaar 2002 met 496.244,-- verlaagd vastgesteld op 17.003.466,-- en aangegeven dat het te verrekenen bedrag 431.520,-- bedraagt. Bij besluit van 10 juni 2005 heeft de Minister het daartegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Pagina306-307
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200606568/1
CiteertitelJBa 2007/246
SamenvattingAdviseur. Voorbereiding. MER-commissie. Vernietiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no. DGRLD/VI/L99.350220, waarbij het luchtvaartterrein Lelystad is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit).
Pagina307-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200702590/1
CiteertitelJBa 2007/247
SamenvattingTerinzagelegging. Ter visie te leggen stukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2005 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) appellant bevolen zich uit het op bijlage I bij dit besluit aangegeven gebied te verwijderen en zich met ingang van 19 maart 2005, 00.01 uur gedurende 14 dagen niet in dit gebied op te houden.
Pagina308-309
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200703355/1
CiteertitelJBa 2007/248
SamenvattingVermelden rechtsmiddelen. Rechtsmiddelenclausule.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 19 oktober 2004 heeft verweerder - voor zover hier van belang - een locatie gelegen aan de Willem de Rijkelaan, aangeduid met nummer [], aangewezen voor de ondergrondse inzamelvoorziening voor restafval ten behoeve van de bewoners van de Willem de Rijkelaan 2 t/m 180 (even nummers).
Pagina308-309
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200700345/1
CiteertitelJBa 2007/249
SamenvattingRechtsgevolgen. Planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2004 heeft de raad van de gemeente Nieuwegein (hierna: de gemeenteraad) de verzoeken van appellanten om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina309-309
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200608499/1
CiteertitelJBa 2007/250
SamenvattingKostenveroordeling. Schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2005, voor zover hier van belang, heeft verweerder aan appellant een verzoek gedaan als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (hierna: het Bouwstoffenbesluit) om binnen één maand na dagtekening van dat besluit de samenstelling te bepalen van een partij grond, die aanwezig was op het bedrijf van appellant aan de [locatie] te [plaats], gemeente Reusel-De Mierden, en de verkregen gegevens te verstrekken aan verweerder.
Pagina309-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200609410/1
CiteertitelJBa 2007/251
SamenvattingRechtsbescherming. Verklaring van geen bezwaar (vvgb). Beroep. Belanghebbende. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij aanvraag van 5 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur (hierna: het college) het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna in meervoud: gedeputeerde staten) verzocht een verklaring van geen bezwaar te verlenen ten behoeve van de ontwikkeling van de zogeheten Trivium Outlet Mall, gelegen op het bedrijventerrein Trivium te Etten-Leur (hierna: het project).
Pagina310-311
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina312-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2007/
Samenvatting - TK 2007-2008, 28325, nr. 51
- TK 2007-2008, 30938, nr. 21
Pagina312-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina314-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn