Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 08-11-2007
Aflevering 20
RubriekRedactionele bijdrage
TitelHet afvalstoffenbegrip opnieuw bekeken
CiteertitelJBa 2007/252
SamenvattingHet begrip 'afvalstof is erg ruim en daardoor voor specifieke gevallen onvoldoende afgebakend. Juist omdat het begrip 'afvalstof' nadere uitleg behoeft en dit begrip in de praktijk tot discussies leidt, zal in dit artikel getracht worden hierover meer duidelijkheid te scheppen. In dit artikel wordt het begrip 'afvalstof' nader toegelicht. Allereerst zal daarom wordt aangegeven hoe het begrip wordt omschreven in wet-, regelgeving en beleid. Vervolgens zal het begrip 'afvalstof' worden opgesplitst in vier elementen die aan de hand van enkele in het oog springende uitspraken worden ingevuld. Daarna zal kort worden aangegeven wanneer een stof of een voorwerp zijn status als afvalstof verliest en wordt ingegaan op het concept van de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen van 29 juni 2007. Ten slotte volgt een conclusie.
Auteur(s)C.M. Borgart
Pagina318-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200705444/1 en 200705444/2
CiteertitelJBa 2007/253
SamenvattingBelanghebbende. Hogere grenswaarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2007 heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Delft hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld voor 1.018 nieuw te bouwen woningen in de zone van het Zuidplantsoen, de Schoemakerstraat, de Michiel de Ruyterweg, de Mijnbouwstraat, de Jaffalaan en de Julianalaan te Delft.
Pagina323-323
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200607995/1
CiteertitelJBa 2007/254
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon. Collectieve belangen. Feitelijke werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft verweerder ingestemd met het door de Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk (hierna: de Combinatie) ingediende, gewijzigde saneringsplan als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming betreffende de sanering van de landbodem van de locatie Zellingwijk te Gouderak in de gemeente Ouderkerk.
Pagina323-324
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200609081/1
CiteertitelJBa 2007/255
SamenvattingInspraak. Mondeling. Beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina324-325
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200700637/1
CiteertitelJBa 2007/256
SamenvattingBestuursdwang. Begunstigingstermijn. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2005 (hierna: de aanschrijving) heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) appellant onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om binnen één week aan het pand van appellant gelegen op het perceel [locatie] de voorzieningen te treffen, zoals vermeld in een bijlage bij de aanschrijving.
Pagina325-325
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200701793/1
CiteertitelJBa 2007/257
SamenvattingDwangsom. Mondeling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 19 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Grave (hierna: het college) appellant aangezegd dat hij binnen 8 maanden de bedrijfsmatige activiteiten (opslag goederen) op het perceel kadastraal bekend gemeente Grave, sectie [], nummer [] (hierna: het perceel) dient te staken en gestaakt te houden en voorts aangekondigd dat het college hem, indien hij dit niet doet, een last onder dwangsom zal opleggen van 720,00 per maand met een maximum van 7.200,00.
Pagina325-326
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200700788/1
CiteertitelJBa 2007/258
SamenvattingDwangsom. Legalisering. Bijzondere omstandigheden. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom van 1.000 per week met een maximum van 5.000 gelast de deur grenzend aan de dakkapel op zijn woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de dakkapel) te verwijderen en verwijderd te houden en de dakkapel terug te brengen tot de toegestane afmetingen.
Pagina326-326
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200700244/1
CiteertitelJBa 2007/259
SamenvattingIndieningstermijn. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2005 heeft verweerder geweigerd een ontheffing als bedoeld in artikel 10.63, tweede lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor het verbranden van afvalstoffen voor het perceel kadastraal bekend gemeente Eijsden, sectie [], nummer [].
Pagina327-327
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200700698/1
CiteertitelJBa 2007/260
SamenvattingBeroep. Termijnoverschrijding. Niet ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar (hierna: het college) de bouw van de schuur op het perceel [locatie] stilgelegd.
Pagina327-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200705176/1 en 200705176/2
CiteertitelJBa 2007/261
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Publicatie. Beroepstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2006 heeft de gemeenteraad van Gouda het bestemmingsplan "Koningshof" vastgesteld.
Pagina328-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200702242/1
CiteertitelJBa 2007/262
SamenvattingGriffierecht. Beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal (hierna: het college) aan T-Mobile Netherlands B.V. (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een mast ten behoeve van mobiele telefonie op het perceel Leerdamseweg ongenummerd te Asperen (hierna: het perceel).
Pagina328-329
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200700778/1
CiteertitelJBa 2007/263
SamenvattingKostenveroordeling. Zuiver schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 19 mei 2006 heeft het college het door appellant gemaakte bezwaar tegen niet-tijdig beslissen niet-ontvankelijk verklaard alsmede geweigerd te beslissen op een verzoek om schadevergoeding.
Pagina329-329
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina331-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn