Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 10-11-2007
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelWindhandel rendeert: stop de lokale proliferatie nu!
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
SamenvattingIn 2001 hebben Rijk, provincies en VNG de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) gesloten, waarin is afgesproken dat in 2010 tenminste 1500 Megawatt (MW) windvermogen in Nederland op land gerealiseerd moet zijn. Inmiddels zijn in 2007 op land en zee gezamenlijk 1840 windturbines gerealiseerd met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1581 MW en is het (eerder) bereiken van de doelstelling gevierd.
Auteur(s)H.H. Luigies
Pagina535-535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel tot implementatie van de EU richtlijn Milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG)
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn Milieuaansprakelijkheid. Nagegaan zal worden op welke wijze de richtlijn is geÔmplementeerd. Daarbij zal met name in worden gegaan op die onderwerpen die complex en controversieel zijn, zoals de wijze van schadeberekening en de verweren die de potentieel aansprakelijke partij kan inroepen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan een EU project gericht op het verder ontwikkelen van de schadeberekeningsrichtlijnen die zijn opgenomen in een bijlage bij de richtlijn en het toepasbaar maken ervan voor andere richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Auteur(s)E.H.P. Brans
Pagina536-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelActieve openbaarmaking van milieu-informatie via PRTR's
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
SamenvattingVia Pollutant Release and Transfer Registers, kortweg PRTR's, kan het publiek binnenkort gegevens raadplegen over emissies en afvalstromen van grote stationaire vervuilingsbronnen. Deze registers, die door de overheid worden beheerd en via internet vrij toegankelijk zijn, vormen een concrete invulling van de verplichting tot actieve openbaarmaking van milieu-informatie uit het Verdrag van Aarhus. Naast een Europees PRTR komen er nationale PRTR's. Het Nederlandse register zal informatie bevatten over emissies en afvalstromen van circa 1200 inrichtingen. [...] Deze bijdrage beschrijft de hoofdkenmerken van het PRTR-systeem en het relevante internationale, Europese en nationale juridische kader.
Auteur(s)H.A. Oldenziel
Pagina546-550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAan de grenzen van de milieuvergunning. Verslag van het congres op donderdag 31 mei 2007 in Antwerpen, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en de Vereniging voor Milieurecht
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
SamenvattingDe implementatie en herziening van de IPPC-richtlijn, de betekenis van het instrument milieuvergunning en de ontwikkeling van alternatieven kwamen deze dag aan de orde. Zowel in Vlaanderen als in Nederland is het streven om tot integratie van vergunningen te komen en tegelijk ook om de vergunningplicht waar mogelijk te veravngen door algemene regels (in Nederland) of integrale milieuvoorwaarden (in Vlaanderen).
Auteur(s)N. Teesing
Pagina551-552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Biobrandstof - Bos - Industrie - Klimaat - Landbouw - Natuur - Milieu - Stoffen - Verkeer - Vis - Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina553-557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
Pagina557-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
Pagina558-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2007/9, nr.
Pagina559-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200607225/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 71K
SamenvattingWm; Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2006 heeft verweerder geweigerd aan de [maatschap] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 7 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina562-562
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200608202/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 72K
SamenvattingVan vergunninghouder mag niet worden geŽist dat hij onderzoekt of hij de beste beschikbare technieken toepast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft verweerder aan appellanten sub 1 een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor hun inrichting voor scheepsreparatie, het samenstellen van offshore-constructies en scheepsnieuwbouw, gelegen op het perceel Ritthemsestraat 500 te Vlissingen-Oost. Dit besluit is op 5 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina562-562
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200700011/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 73K
SamenvattingBezwaren over wijze van herinrichting van te ontgronden percelen ten onrechte buiten beschouwing gelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2006, kenmerk RMW0613364/34, heeft verweerder een vergunning onder voorschriften verleend aan [vergunninghouders] voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [].
Pagina562-562
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200606826/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 74K
SamenvattingBijzondere regeling Ner voor crematoria voor mensen overeenkomstig toegepast voor dierencrematorium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2006 heeft verweerder aan Dierencrematorium en -begraafplaats Viviana een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting bestemd voor het begraven van kleine huisdieren en voor het cremeren van kleine huisdieren en paarden gelegen aan de Vianendreef 97 te Prinsenbeek, gemeente Breda. Dit besluit is op 7 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina562-563
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200700800/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 75K
SamenvattingVraag of termijnoverschrijding verschoonbaar is in geval bij de wettelijke bekendmaking een juiste bezwaartermijn is vermeld en bij een onverplichte publicatie een onjuiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005 heeft verweerder ingestemd met de conclusies van het verslag met betrekking tot het saneringsplan, het saneringsresultaat en de nazorg en monitoring van de bodemverontreiniging op de [locatie] te [plaats].
Pagina563-563
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200606824/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 76K
SamenvattingVoorwaarden die met toepassing van artikel 86 van de Wet geluidhinder (oud) zijn opgelegd bij het vaststellen van hogere grenswaarden (artikel 83) kunnen niet worden afgedwongen met bestuurlijke handhavingsmiddelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2005 heeft verweerder een verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot een voorwaarde behorende bij het op 8 november 1996 genomen besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde afgewezen.
Pagina563-563
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200609003/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 77K
SamenvattingOvergangsrecht Besluit landbouw milieubeheer. Alleen de voorschriften over onderwerpen waarover een nadere eis kan worden gesteld, blijven gelden als nadere eis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2006 heeft verweerder met toepassing van artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer een vergunningvoorschrift ingetrokken. Dit besluit is op 1 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina563-563
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200607346/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 78K
SamenvattingPersonen die buiten de geluidzone wonen kunnen wel belanghebbende zijn bij een vergunning voor een inrichting op een gezoneerd industrieterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 augustus 2006 heeft verweerder de door appellante sub 1 gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een motorsportterrein aan de [locatie] te Axel, gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd. Dit besluit is op 31 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina563-563
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-09-2007, 200608606/1 tot en met 200608608/1, 200608610/1 tot en met 200608623/1, 200700271/1, 200700274/1, 20
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 79K
SamenvattingVan supermarkten mag bij nadere eis worden verlangd dat koel- en vriesmeubelen worden afgedekt.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 11 oktober 2006, 12 oktober 2006, 19 oktober 2006, 29 november 2006, 30 november 2006, 7 december 2006, 20 december 2006 en 21 december 2006 hebben verweerders ten aanzien van 32 in die besluiten genoemde supermarkten van appellanten in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zandvoort nadere eisen gesteld op grond van het Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit).
Pagina563-564
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 10-05-2007, C-508/04
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 99
SamenvattingVeroordeling Oostenrijk vanwege het onvoldoende letterlijk overnemen van de bewoordingen van de Habitatrichtlijn, waaronder de definities van 'gunstige staat en instandhouding' zoals neergelegd in artikel 1 van de Habitatrichtlijn.

(Commissie / Republiek Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 mei 2007. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk. # Niet-nakoming - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna - Uitvoeringsmaatregelen. # Zaak C-508/04.
Pagina564-571
UitspraakECLI:EU:C:2007:274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 07-06-2007, C-222/05 t/m C-225/05
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 100
SamenvattingHet gemeenschapsrecht verplicht de nationale rechter niet om ambtshalve te toetsen aan gronden ontleend aan bepalingen van gemeenschapsrecht, aangezien noch het gelijkwaardigheidsbeginsel noch het doeltreffendheidsbeginsel dit vereist.

(Van der Weerd e.a. / Minister van LNV).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 juni 2007. # J. van der Weerd en anderen (C-222/05), H. de Rooy sr. en H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van 't Oever en anderen (C-224/05) en B. J. van Middendorp (C-225/05) tegen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederland. # Landbouw - Bestrijding van mond- en klauwzeer - Richtlijn 85/511/EEG - Ambtshalve toetsing aan gemeenschapsrecht door nationale rechter - Procesautonomie - Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel. # Gevoegde zaken C-222/05 tot C-225/05.
Pagina571-575
UitspraakECLI:EU:C:2007:318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-05-2007, 200605354/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 101
SamenvattingGS van Gelderland hebben bij besluit vastgesteld dat er ten aanzien van het bedrijventerrein, waar de locatie deel uitmaakt, sprake is van een bestaand geval van ernstige verontreiniging van de bodem waarvan de sanering niet-urgent is. In de considerans is overwogen dat, anders dan vanwege milieuhygiŽnische risico's, op een zeker moment een reden kan bestaan om een (deel)sanering uit te voeren, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, aangeduid als 'natuurlijk moment'. In een later besluit hebben GS ingestemd met een deelsaneringsplan, dat volgens de ABRvS past binnen de doelstelling van art6. 38 lid 1 en art. 40 lid 1 Wbb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2006 heeft verweerder op grond van de artikelen 28 en 39 van de Wet bodembescherming ingestemd met het saneringsplan van [partij] voor het geval van bodemverontreiniging de [locatie] te [plaats].
Pagina575-576
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200607017/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 102
SamenvattingHet uitgangspunt van de Wet bodembescherming, zoals blijkt uit onder meer de artikelen 28, 29, 37 en 39 daarvan, is dat saneringshandelingen zijn gericht op sanering van een geval van verontreiniging zoals omschreven in artikel 1 van de Wbb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2006 heeft verweerder op grond van artikel 40 van de Wet bodembescherming ingestemd met een deelsaneringsplan voor het geval van bodemverontreiniging op de locatie Zijlsingel 36 te Leiden.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina576-578
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-06-2007, 200606551/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 103
SamenvattingHet besluit voorzieningen en installaties milieubeheer is van toepassing op een inrichting of een onderdeel daarvan, waarbij uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van het omzetten van windenergie in elektrische energie in ťťn of meer windturbines, voor zover de afstand tussen een afzonderlijke windturbine en de dichtstbijzijnde woning of andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen ten minste viermaal de ashoogte bedraagt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs, thans Lansingerland (hierna: het college), aan [wederpartij] en [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een windmolen op het perceel [locatie] te Berkel en Rodenrijs (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina578-579
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200607498/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 104
SamenvattingUit artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht vloeit voort dat een belanghebbende geen beroep kan instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tenzij het niet naar voren brengen van een zienswijze hem redelijkerwijs niet kan worden verweten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 augustus 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij aan de [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 1 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina579-580
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200604994/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 105
SamenvattingUit artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht vloeit voort dat een belanghebbende geen beroep kan instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij het niet naar voren brengen van een zienswijze hem redelijkerwijs niet kan worden verweten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een garagebedrijf met LPG-tankstation aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 26 mei 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina581-583
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200606166/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 106
SamenvattingEr wordt een Wvo-vergunning verleend voor het lozen van afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de vergunning worden voorschriften opgenomen die zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken. Tevens wordt minder vergund dan is aangevraagd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2006 heeft verweerder, voor zover hier van belang, aan appellante voor de vestiging Stroe een vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) voor het lozen van afvalwater via een persleiding op, in eerste instantie, de rioolwaterzuiveringsinstallatie Harderwijk en later op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede (hierna: de rwzi). De maximaal toegestane hoeveelheid te lozen water is vastgesteld op 187.610 m3 per jaar. Dit besluit is op 6 juli 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina583-585
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200603057/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 107
SamenvattingAls sluitstuk van de NIMBY-procedure laat artikel 40, negende lid, van de WRO aan het college van burgemeester en wethouders twee mogelijkheden: ofwel vrijstelling verlenen, ofwel vrijstelling weigeren waarna de bevoegdheid te besluiten omtrent vrijstelling overgaat op de Minister.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2005, kenmerk M16, heeft verweerder aan het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina586-594
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200607882/1
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 108
SamenvattingBeroep tegen verlening van een revisievergunning voor een rundvee- en varkenshouderij. Geen strijdihgheid met onder meer IPPC-richltijn, en Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundvee- en varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina594-597
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-08-2007, 200703988/2
CiteertitelM en R 2007/9, nr. 109
SamenvattingVerzoek om voorlopige voorziening hangende beroep tegen een tijdelijke milieuvergunning. Het betreft een schokgolfgenerator waarmee 12 keer per jaar d.m.v. een explosie hagelbuien boven een boomgaard kunnen worden verdreven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2007 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting op het perceel [locatie 1], kadastraal bekend sectie [], nr. [], te [plaats]. Dit besluit is op 4 mei 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorB. Arentz
Pagina597-598
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1312
Artikel aanvragenVia Praktizijn