Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 17-11-2007
Aflevering 9
TitelNecrologie P.J. Boukema 1933-2007
CiteertitelNTB 2007,
SamenvattingOp 15 oktober is onze oud-hoofdredacteur mr. P.J. Boukema overleden.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina333-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNadeelcompensatie: waarom, wanneer en hoeveel?
CiteertitelNTB 2007, 44
SamenvattingDit artikel gaat in op het voorontwerp van de Studiegroep Schadevergoeding dat mede betrekking heeft op de rechtmatige overheidsdaad. Volgens de auteurs biedt het voorstel op essentiŰle punten onvoldoende helderheid en eenduidigheid om leidraad te kunnen vormen voor de rechtspraktijk. Zij bezien het voorontwerp kritisch en komen met een alternatieve tekst voor een wettelijke regeling.
Auteur(s)J.E. Hoitink , M.B. Koetser
Pagina334-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan ongeco÷rdineerde co÷rdinatie naar harmonisatie
CiteertitelNTB 2007, 45
SamenvattingIn verschillende wetten zijn regelingen opgenomen waarmee trajecten van besluitvorming worden geco÷rdineerd. Ook is een wetsvoorstel ingediend om een meer algemene co÷rdinatieregeling op te nemen in de Awb. Auteur gaat in op de relatie tussen de voorgestelde algemene co÷rdinatieregelingen en stelt zich daarbij de vraag in hoeverre er naast de algemene regeling nog plaats en noodzaak is voor bijzondere regelingen.
Auteur(s)A.B. Blomberg
Pagina344-354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelEen rol in bestuursrechtelijke zaken
CiteertitelNTB 2007, 46
SamenvattingArt. 8:78 Awb bepaalt dat de rechter de beslissing - het dictum - van de uitspraak in het openbaar uitspreekt, in tegenwoordigheid van de griffier. Die verplichting vloeit voort uit art. 121 Gw en art. 6 EVRM (Parl. Gesch. Awb II, p. 503). Het lijkt erop dat art. 8:78 Awb niet de meest precies nageleefde bepaling in de Awb is.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina354-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2007, 47
Samenvatting1. Het begrip besluit
1.1 Schriftelijkheid
1.2 Rechtshandeling
1.3 Publiekrechtelijk
1.4 Weigeringen en fictieve besluiten
2. Aanvraag en co÷rdinatie
3. Voorschriften en voorwaarden
4. Wijziging, intrekking, vervallen
5. Soorten besluiten
5.1 Algemeen verbindende voorschriften
5.2 Beleidsregels en buitenwettelijke richtlijnen
5.3 Overige besluiten van algemene strekking
5.4 Beschikkingen
5.5 Plannen
6. Meerzijdige (rechts)handelingen: overeenkomsten, convenanten etc.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina357-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2007, 48
Samenvatting1. Algemeen
2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht
3. Vertegenwoordiging
4. Goederen-/burenrecht
5. Verjaring
6. Overeenkomsten met de overheid
7. Onrechtmatige daad
8. Onverschuldigde betaling
9. Ongerechtvaardigde verrijking.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina363-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2007,
Pagina368-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn