Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 30-11-2007
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelDe dood van de angorakat?
SamenvattingIn het octrooirecht is de angorakat meer dan de Harvard muis een dier dat bij de octrooirechtliefhebber gemengde gevoelens oproept. In brede zin duidt de angorakat op het verschijnsel dat de octrooiaanvrager zich tijdens de verleningsprocedure bescheiden opstelt met betrekking tot de gevraagde bescherming, om vervolgens wanneer hij door het gat van de verlening is gekropen een ruime bescherming te pretenderen. Het weigeren van een dergelijke bescherming wordt gebaseerd op een theorie die wordt aangeduid met de term 'file wrapper estoppel' of ook wel 'prosecution history estoppel'.
Auteur(s)W.A. Hoyng
Pagina628-634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-03-2007, ---
Samenvatting(Sleuvenslijpmachine)

Sleuvenslijpmachine van Rimatherm heeft niet de wezenlijke kenmerken van de machine volgens het octrooi; brochure van Rimatherm heeft voldoende afstand van de brochure van Janssen & Krop gehouden en maakt daarop geen inbreuk; verveelvoudiging van aan Janssen & Krop ontleende installatievoorwaarden maakt inbreuk op auteursrecht; aanprijzing 'Rimatherm heeft een nieuwe methode ontwikkeld' is niet misleidend; begrip 'nieuw' in een reclame-uiting moet niet worden opgevat als het strikte begrip nieuwheid in het octrooirecht.

(1. Janssen & Krop BV; 2. JK Beheer BV / 1. Rimatherm Vof; 2. R.B. Zuur; 3. G.M.Titaley).
Pagina635-640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-11-2004, ---
Samenvatting(omeprazol)

Voldoende duidelijk dat oorzaak van verminderde stabiliteit van de orale formulering van omeprazol volgens de stand van de techniek schuilt in een incompatibiliteit tussen de enterische coating en de omeprazol; voldoende duidelijk dat de vakman de toepassing van een inerte, wateroplosbare tussenlaag zal kiezen in de verwachting het probleem van de bekende, nog instabile entenrisch gecoate orale omeprazolformulering op te lossen; geen 'hindsight'.

(Zaak 02/1450: Merck Generics BV / Aktiebolaget Hässle (h.o.d.n. Astrazeneca)).

(Zaak 02/2335: Hexal Pharma BV / Aktiebolaget Hässle (h.o.d.n. Astrazeneca)).

(Zaak 02/3007: Centrafarm BV / Aktiebolaget Hässle (h.o.d.n. Astrazeneca)).

(Zaak 02/3008: Sandoz BV (voorheen: Multipharma BV) / Aktiebolaget Hässle (h.o.d.n. Astrazeneca)).

(Zaak 02/3010: Arrow Generics Ltd / Aktiebolaget Hässle (h.o.d.n. Astrazeneca)).
Pagina640-646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 26-09-2006, 145958 KG ZA 06-510
Samenvatting(Red Bull II)

Mede in aanmerking genomen het imago zoals dat door het reclame- en marketingmateriaal van Red Bull wordt opgeroepen, doen sommige van de aangevochten verpakkingen afbreuk aan de onderscheidingskracht van het merk 'Red Bull'; geen kwade trouw aan de kant van de 'afvuller' van de in geding zijnde producten; onvoldoende aannemelijk dat Red Bull al vijf jaar op de hoogte was van de handelswijze van gedaagde.
Samenvatting (Bron)Merkenrecht, 13A lid 1 onder c BMW; het uiterlijk van het blikje frisdrank van gedaagde roept een totaalbeeld op dat een gemiddeld consument in verband zal brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden.
Pagina646-651
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2006:AY8826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-02-2007, ---
Samenvatting(Cells-for-health)

Voor de afname, bewerking en opslag van stamcellen zijn de aanduidingen 'cells', 'for' en 'health' beschrijvend voor het merk te achten en is het geheel niet meer dan de som der delen; kostenveroordeling ten gunste van de gedaagde; Handhavingsrichtlijn beoogt niet slechts de houder van een IE-recht aanspraak op deze vergoeding te geven.

(Eticur GmbH / 1. Cells4Health BV; 2. Cells4Health Nederland BV; 3. C.H. Kleinbloesem).
Pagina651-653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 29-12-2006, ---
Samenvatting('Familia' executiegeschil)

Overtredingen van een verbod van gebruik van een merk moeten worden beoordeeld aan de hand van het criterium dat de tekens worden gebruikt 'teneinde voor die waren een afzet te vinden of te behouden'; handelingen worden dan slechts door het verbod getroffen indien in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij daarop inbreuk leveren; handelingen kunnen niet voorshands als overtreding van het verbod worden beoordeeld.

(ANWB BV / J.A.M. Hendriks).
Pagina653-655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 10-01-2007, 0500362
Samenvatting(Weeva)

Geen geldig merkrecht gevestigd nu geen rechtssubject bestaat dat aanspraak op het onderhavige recht kan maken; door Zuiderdiep wordt nog steeds de handelsnaam Weeva gebruikt, al dan niet voorzien van het voorvoegsel 'voorheen'; op gebruik van dit voorvoegsel kan niet de conclusie worden gebaseerd dat Zuiderdiep nu die handelsnaam niet (meer) gebruikt; qua aard verschillen de (horeca-)ondernemingen niet substantieel van elkaar; dientengevolge geen als niet-gelijksoortig te duiden relevant publiek.
Samenvatting (Bron)Het vonnis van de voorzieningenrechter, voorzover daarin een met dwangsommen ondersteund verbod is neergelegd tot het gebruik van de handelsnaam Weeva of een daarop gelijkende naam, zal worden bekrachtigd voorzover dit verbod is gericht tot de stichting "Stichting de Weeva-Mensa". Waar het gevorderde betrekking heeft op het woordmerk "WEEVA", welke vordering uitsluitend is gericht tot de stichting [K.] Beheer, zal door het hof een niet-ontvankelijkverklaring worden uitgesproken.
Pagina655-658
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2007:AZ6021
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Zwolle, 14-03-2007, 106031 / HA ZA 05-211 - 2
Samenvatting(Stokke/Marktplaats)

Gebruik in het economisch verkeer door het te koop aanbieden door een particuliere verkoper via Marktplaats.nl van zijn nagebootste kinderstoel als een Tripp Trapp- of Stokke-stoel; Stokke heeft gerechtvaardigd belang zich te verzetten tegen gebruik van de merknamen Tripp Trapp en Stokke; auteursrecht voorziet in uitsluitend recht van elke vorm van distributie door auteursrechthebbende; verkoop van kopieën door consumenten derhalve niet uitgesloten; met het invoeren van het door Marktplaats ontwikkelde Melding van Inbreuk Programma heeft Marktplaats invulling gegeven aan de in Richtlijn Informatiemaatschappij 2003/31/EG aanbevolen zelfregulering en voldoet daarmee aan zorgvuldigheidsplicht; niet voor de liggend dat Marktplaats kosten van Stokken overneemt; van Marktplaats kosten van Stokke overneemt; van Marktplaats kan niet gevergd worden dat zij vooraf verifieert of verstrekte NAW-gegevens correct zijn.
Samenvatting (Bron)Eindvonnis. In eerder tussenvonnis (LJN AW6288) is overwogen dat de vraag of Marktplaats maatregelen moet nemen om schending van de IE-rechten van Stokke te voorkomen afhankelijk is van de belangen van partijen, de kosten van die maatregelen en de gevolgen van die maatregelen voor de bedrijfsvoering van Marktplaats. Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn aan partijen vragen gesteld. Op grond van de door partijen daarop verstrekte informatie komt de rechtbank tot het oordeel dat van Marktplaats niet gevergd kan worden dat zij haar adverteerders verplicht hun NAW-gegevens op te geven. De vorderingen van Stokke worden afgewezen.
Pagina658-673
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2007:BA4950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-01-2007, ---
Samenvatting(kinderstichtingen)

Onvoldoende verwarringsgevaar om een verbod te rechtvaardigen nu appellante veelal naar buiten toe treedt onder de naam 'Juconi'; vraagstelling van het overlegde onderzoek is gericht op naamsbekendheid van appellante en heeft geen betrekking op het verwaaringsgevaar; appellante kan het gebruik van de woorden 'hoop' en 'kinderen' in hun algemene betekenis niet monopoliseren door andere organisaties te verbieden deze woorden in hun naamsaanduiding te gebruiken.

(Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen / Stichting Fonds Toekomst voor Kinderen).
Pagina673-676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 05-03-2007, ---
Samenvatting(executiegeschil vdhbouw.nl)

Ervan uitgaande dat het voeren van de domeinnaam www. vdhbouw.nl als zodanig gebruik als handelsnaam vormt, is de vraag of Remco ervan uit mocht gaan of dat wat hij had gedaan om de website te beëindigen voldoende nakoming van het verbod opleverde; Remco heeft gedaan wat hij op dat moment dacht dat voldoende was ter voldoening van het verbod; dat dit achteraf niet het geval bleek te zijn en dat hij nadien de site niet heeft gecontroleerd, is onvoldoende om de verbeurte van dwangsommen te rechtvaardigen.

(R. van den Heuvel / Van den Heuvel Bouw BV).
Pagina676-679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-04-2007, ---
Samenvatting(bloeminsteeketiketten)

Etiket is openbaar gemaakt met achterop tekst/logo-aanduiding 'Smit-Etiketten BV'; Smit is auteursrechtelijk als maker aan te merken; bloeminsteeketiket van Smit is auteursrechtelijk beschermd werk; uit talrijke vormverschillen blijkt dat etiket van Smit een eigen oorspronkelijk karkater heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt; etiket van Benfried vrijwel klakkeloze nabootsing van alle relevant te achten vormgevingselementen; geen nieuw niet-inbreukmakend zelfstandig werk; geen loutere stijlnabootsing of enkele navolging van auteursrechtelijk niet relevante of onbeschermde elementen.

(Smit-Etiketten BV / Benfried BV).
Pagina679-684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Diversen
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-06-2007, ---
Samenvatting(misleidende merkregisters)

In door verdachte verzonden mailing is het beeldmerk van de benaderde weergegeven en worden de gegevens van het Benelux Merkenbureau vermeld; in brief gebruikte woorden 'Bureau Merken Publicatie' kunnen verwarring scheppen door enige gelijkenis met het door de benaderde wel bekende Benelux Merkenbureau; geen enkele aanwijzing voor het standpunt van de advocaat-generaal dat het vertrouwen wordt gewekt dat het hier gaat om verlenging van een bestaande inschrijving en dus met minder controle dan wel met een geringere mate van omzichtigheid kan worden volstaan; geen bedrog in strafrechtelijke zin.

(Openbaar Ministerie / X).
AnnotatorA. Tsoutsanis
Pagina684-687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Diversen
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 10-05-2006, ---
Samenvatting(Timberland: vrijwarring)

Onvoldoende causaal tussen de aan gedaagden verweten inbreuk op hun verplichtingen als verkoper en de door eiseressen opgelopen aansprakelijkheid voor boetes i.v.m. eerder afgegeven onthoudingsverklaring waar gedaagden niet van op de hoogte waren; onder de conformiteitseisen valt ook dat geleverde waren niet inbreukmakend mogen zijn.

(Trio Bakker Sport e.a. / Winner Sport e.a.).
Pagina687-690
Artikel aanvragenVia Praktizijn