Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Datum 30-11-2007
Aflevering 11
RubriekEditorial
TitelNaar een dwingend relatierecht?
CiteertitelFJR 2007, 109
SamenvattingIn maart 1986 publiceerde het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een rapport '1+1 = samen, Publieke erkenning van lotsverbondenheid', waarin verslag werd gedaan van een onderzoek naar motieven om wel of niet te huwen.
Auteur(s)P. Vlaardingerbroek
Pagina249-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTheano vs. Hinrichsen, Family Act Scotland 2007/ De moderne eilanden en de samenlevingspartner in het Nederlandse erfrecht.
CiteertitelFJR 2007, 111
SamenvattingTestamentair is voor samenlevingspartners in Nederland veel mogelijk. In het versterferfrecht doet de samenlevingspartner niet mee. Zou de Nederlandse wetgever de feitelijke samenlevingspartner ook het versterferfrecht willen binnenlaten en het 'nooderfrecht' ter zake uitbreiden, dan kan men in het buitenland ideeŽn opdoen. De auteur bezocht de Nederlandse Antillen en Aruba, alsmede Canada en Schotland.
Auteur(s)F.W.J.M. Schols
Pagina252-259
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet huis waarin zij samenwoonden
CiteertitelFJR 2007, 112
SamenvattingWie is bevoegd rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot de 'eigen' woning waarin partijen ongehuwd samenwonen? Wat is de omvang van een vergoedingsrecht ter zake van het bijdragen in de verwervingskosten van een dergelijke onroerende zaak? Op deze vragen is het algemene vermogensrecht van toepassing. In dit artikel wordt beschreven welke civielrechtelijke begrippen centraal staan en wordt ingegaan op de vraag of de toepassing van het algemene vermogensrecht al dan niet tot ongewenste resultaten leidt.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina260-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEx-samenwonenden en het onderhoudsrecht. Alimentatie; eerst uit de lengte, dan pas in de breedte
CiteertitelFJR 2007, 113
SamenvattingDe roep om alimentatieverplichting over de volle breedte.
Op 1 juli 1994 trad na een fel politiek debat - leidend tot ingrijpende wijzigingen in de eindfase op het punt van overgangsrecht - de Wet limitering alimentatie (WLA) in werking. Strekking van de WLA was een eind te maken aan het levenslange karakter van alimentatieverplichtingen. De begrenzing in tijd van alimentatieverplichtingen paste ook bij het streven naar emancipatie van gehuwde vrouwen en het bevorderen van hun deelname aan het arbeidsproces.
Auteur(s)J. van Duijvendijk-Brand
Pagina265-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKinderen van (ex-)samenwonenden
CiteertitelFJR 2007, 114
SamenvattingIn deze bijdrage wordt met name ingegaan op de vraag of gezamenlijk ouderlijk gezag een van rechtswege intredend rechtsgevolg van erkenning zou dienen te zijn. Zijdelings zullen andere rechtsgevolgen van het juridische ouderschap van samenwoners aan de orde komen. Afgesloten wordt met een standpunt over het al dan niet handhaven van de huidige regelgeving op dit gebied.
Auteur(s)E.C.C. Punselie
Pagina272-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHeeft de Pensioenwet de positie van de ongehuwde samenwonende partners verbeterd?
CiteertitelFJR 2007, 115
SamenvattingIn Nederland wonen meer dan 4 miljoen mensen samen. Daarvan is ruim 3,3 miljoen gehuwd. De rest woont ongehuwd samen, of zo prof. mr. Gr. van der Burght dit omschrijft, heeft een buitenhuwelijkse samenleving. Het aantal ongehuwde paren dat samenwoont is sinds 1995 gestegen van 500 000 naar ruim 760 000. Opvallend daarbij is dat de stijging zowel absoluut als relatief het grootst is bij mensen met kinderen.
Auteur(s)I.E. Leene-Hoedemaeker
Pagina277-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBuitenhuwelijkse relaties bezien vanuit een sociologisch perspectief
CiteertitelFJR 2007, 116
SamenvattingDe levensloop en de relatievorming zijn sterk gewijzigd. Tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw volgt de meerderheid van de bevolking een traditioneel patroon. Jongeren verlaten het ouderlijk huis om te trouwen of om te gaan studeren en daarna te trouwen. Relatief kort na de huwelijksdatum worden er kinderen geboren. De veranderingen met betrekking tot huwelijk en gezin zijn velerlei. In deze bijdrage wordt de nadruk gelegd op buitenhuwelijkse relaties: het ongehuwd samenwonen en de latrelatie. De relaties hebben te maken met veranderende culturele opvattingen en met gewijzigde transities in de levensloop van jongvolwassenen en van ouderen. Vanuit een sociologisch perspectief is er sprake van individualisering en informalisering van de relatievorming. In het slotgedeelte worden de buitenhuwelijkse relaties vanuit een sociologisch perspectief bezien.
Auteur(s)C. de Hoog
Pagina281-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotitie
TitelFJR-studiedag 13 december 2007: herziening wetgeving kinderbeschermingsmaatregelen
CiteertitelFJR 2007, 117
SamenvattingOrganisatie studiedag.
Op donderdag 13 december 2007 organiseert onze vereniging op de Hogeschool te 's-Gravenhage een studiedag met als titel: herziening wetgeving kinderbeschermingsmaatregelen.
Auteur(s)P.A.J.Th. van Teeffelen
Pagina285-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Akten burgerlijke stand
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-10-2006, 1534-H-05
CiteertitelFJR 2007, 118
SamenvattingWijziging voornaam. Directe toepassing van artikel 2 van de Overeenkomst inzake de verandering van geslachtsnamen en voornamen, Istanbul 1958 komt in strijd met artikel 12 EG-Verdrag.
Samenvatting (Bron)Wijziging voornaam. Directe toepassing van artikel 2 van de overeenkomst inzake de verandering van geslachtnamen en voornamen, Istanbul 1958 komt in strijd met artikel 12 EG-verdrag.
Pagina288-289
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AZ2068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kinderbescherming
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-05-2007, R200700219
CiteertitelFJR 2007, 119
SamenvattingGrootouders verzoeken vernietiging van de beslissing van BJZ tot wijziging van de verblijfplaats van hun kleindochter van hun gezin naar een neutraal pleeggezin in verband met dreigend loyaliteitsconflict bij de kleindochter (20 maanden oud); art. 1:263 BW.
Samenvatting (Bron)Grootouders verzoeken vernietiging van de beslissing van BJZ tot wijziging van de verblijfplaats van hun kleindochter van het gezin van de grootouders naar een neutraal pleeggezin in verband met een dreigend loyaliteitsconflict bij de kleindochter (20 maanden oud). Het hof wijst dit verzoek toe.
Pagina289-292
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2007:BB1474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kinderbescherming
TitelHoge Raad, 13-07-2007, R06/159HR
CiteertitelFJR 2007, 120
SamenvattingGeschil tussen voormalige echtelieden in echtscheidingsprocedure over toekenning aan vrouw van het eenhoofdige gezag over hun minderjarige kund; procesrecht, ontvankelijk hoger beroep vrouw tegen deelbeschikking waarvan dictum nadien is aangevuld op voet van art. 32 Rv; art. 32 Rv.
Samenvatting (Bron)Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden in echtscheidingsprocedure over toekenning aan vrouw van het eenhoofdige gezag over hun minderjarige kind. Procesrecht, ontvankelijk hoger beroep vrouw tegen deelbeschikking waarvan dictum nadien is aangevuld op voet van art. 32 Rv.
Pagina292-293
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA5199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Gezag
TitelRechtbank Assen, 11-07-2007, 61525 / FA RK 07-653
CiteertitelFJR 2007, 121
SamenvattingOntzetting van een voogdes; uitleg bepalingen testament in relatie tot testamantair voogd; art. 1:327 BW.
Pagina293-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Familierecht algemeen
TitelRechtbank Leeuwarden, 15-08-2007, 83523 / KG ZA 07-213
CiteertitelFJR 2007, 122
SamenvattingOnrechtmatige daad; anonieme melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; art. 6:612 BW.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Anonieme melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
Pagina295-296
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2007:BB1671
Artikel aanvragenVia Praktizijn