Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 15-12-2007
Aflevering 7286
TitelGemeentelijke besluitvorming en het Besluit externe veiligheid inrichtingen: een aanvaardbaar risico?
CiteertitelGst. 2007, 147
SamenvattingNa de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is de afgelopen jaren het echte werk begonnen: de uitvoering. Een klus die voor gemeenten niet altijd eenvoudig te klaren is. Meer en meer wordt echter duidelijk hoe bij het nemen van besluiten om te gaan met het Bevi. Een mooi moment om aan de hand van enkele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tussentijds de balans op te maken en de vraag te beantwoorden of er sprake is van een aanvaardbaar risico bij besluitvorming in het kader van het Bevi.
Auteur(s)E. Broeren
Pagina639-646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-08-2007, 20070064/1
CiteertitelGst. 2007, 148
SamenvattingVerordening naamgeving en nummering, adressen. Hoger beroep, in de zaak te voorzien, ex tunc toetsing. Beroep mede gericht tegen nieuw besluit. (Stadsdeel Oud Zuid Amsterdam).
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina646-649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200609219/1
CiteertitelGst. 2007, 149
SamenvattingBestemmingsplanherziening, vestiging theaterhotel. Planschadeclaim, vermogens- en inkomensschade, concurrentie. Ruimtelijk relevant gevolg planologische mutatie. (Roermond)

(X en Y / de uitspraak in zaak 06/300 van de rechtbank Roermond van 28 november 2006).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Roermond (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van appellanten om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina650-651
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200700731/1
CiteertitelGst. 2007, 150
SamenvattingAfwijzing planschadeclaim. Schade door toegenomen concurrentie door - volgens nieuw bestemmingsplan mogelijke - supermarkt. Geen ruimtelijk relevant gevolg van planologische mutatie. (Koggenland, voorheen Obdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005 heeft de raad van de gemeente Obdam (thans de raad van de gemeente Koggenland; hierna: de gemeenteraad) het verzoek van appellant om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina651-655
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200606028/1
CiteertitelGst. 2007, 151
SamenvattingVergunningverlening, art. 19d NB-wet 1998. Uitvoeringsbesluiten Rijksprojectenprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2005 hebben de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister van EZ), de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister van VROM), de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister van LNV) en de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister van V&W) op grondslag van artikel 39a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) de rijksprojectenprocedure op projecten tot winning van gas onder de Waddenzee van toepassing verklaard en de Minister van EZ als projectminister aangewezen.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina655-661
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200608840/1
CiteertitelGst. 2007, 152
SamenvattingVerzoek om kapvergunning. Wijziging van vergunningvoorwaarde na heroverweging op grondlsag van bezwaar. Reikwijdte art. 7:11 lid 2 Awb. (Hof van Twente).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) aan appellante een vergunning verleend voor het (doen) vellen van alle houtopstand op het perceel [locatie] te [plaats] onder de voorwaarde dat appellante een geldelijke bijdrage van 3.607,50, gelijk de kosten van de herplant, in de gemeentelijke kas stort.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina661-663
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200701294/1
CiteertitelGst. 2007, 153
SamenvattingOnderzoekers faculteit werkzaam onder verantwoordelijkheid College van Bestuur. Onderzoeksresultaten betreffen bestuurlijke aangelegenheid. (Edam-Volendam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2005 heeft het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: het college) het verzoek van appellant om toezending van alle op het deelrapport "Het derde klaphek voorbij?" betrekking hebbende stukken, waaronder gespreksverslagen met respondenten, afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina663-666
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4735
Artikel aanvragenVia Praktizijn