StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 04-12-2007
Aflevering 4
RubriekArtikel
TitelHet vervallen van milieuvergunningen
CiteertitelStAB 2007, nr.
SamenvattingOm te voorkomen dat vergunningen om speculatieve redenen worden aangevraagd en in 'slapende' vorm een claim leggen op de omgeving (denk aan geur- of geluidruimte), kent de milieuwetgeving sinds jaar en dag een bepaling inzake het van rechtswege vervallen van milieuvergunningen. Artikel 8.18 Wm bepaalt dat een milieuvergunning vervalt indien de inrichting waarvoor de vergunning is verleent, niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
Auteur(s)A. Blomberg
Pagina9-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200607225/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-118
SamenvattingEr is niet onderbouwd waarom het aangevraagde stalsysteem niet is gebaseerd op de beste beschikbare technieken. Toetsingskader Wet stankemissie houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen.

(Hilvarenbeek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2006 heeft verweerder geweigerd aan de [maatschap] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 7 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200606991/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-119
SamenvattingReeds ten tijde van het nemen van het betsreden besluit moeten de beste beschikbare technieken worden toegepast; met een rapportageverplichting kan niet worden volstaan.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2006 heeft verweerder de voor de inrichting gelegen aan de Panovenweg 21 te Tiel voor onder meer het vervaardigen van glas geldende revisievergunning van 26 mei 1997, met toepassing van de artikelen 8.23 en 8.24 van de Wet milieubeheer gewijzigd. Gelijktijdig is een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting verleend. Dit besluit is op 14 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200700141/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-120
SamenvattingVergunning voor stal is niet van rechtswege komen te vervallen nu de stal qua situering slechts in geringe mate afwijkt van de (destijds) verleende vergunning.

(Heeze-Leende)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2006 heeft verweerder aan appellant een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer geweigerd voor een pluimveebedrijf op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 30 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200607291/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-121
SamenvattingMilieuvergunning niet in werking getreden nu niet alle benodigde bouwvergunningen zijn verleend.

(Montferland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 augustus 2006 heeft verweerder aan [appellante B] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een opslag- en transportbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200606603/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-122
SamenvattingAspect luchtkwaliteit is in onvoldoende mate onderzocht. Het uitvoeren van geluidreducerende maatregelen kan niet op termijn worden gesteld, omdat de beste beschikbare technieken direct moeten worden toegepast.

(GS Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de duur van tien jaar verleend voor een inrichting voor onder meer het breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 31 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina21-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200700800/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-123
SamenvattingDe termijnoverschrijding is verschoonbaar nu het bestuursorgaan door middel van zijn publicatie onjuiste informatie over de rechtsmiddelen heeft verschaft; daaraan doet niet af dat de publicatie in dit geval onverplicht was.

(Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005 heeft verweerder ingestemd met de conclusies van het verslag met betrekking tot het saneringsplan, het saneringsresultaat en de nazorg en monitoring van de bodemverontreiniging op de [locatie] te [plaats].
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200607882/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-124
SamenvattingDe beschermende werking van de Habitatrichtlijn beperkt zich uitsluitend tot de gebieden zoals die zijn vermeld op de communautaire lijst. Geen grondslag om rekening te houden met (het voornemen tot) een ruimere begrenzing.

(Hilvarenbeek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundvee- en varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200609358/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-125
SamenvattingDwangsombesluit staat los van de zelfstandige bevoegdheid van het OM om tot strafvervolging over te gaan. Dwangsombesluit in dit geval niet onrechtmatig genomen, zodat er geen grond is voor schadevergoeding.

(Sluis)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2006 heeft verweerder het verzoek van appellante om, voor zover te dezen van belang, met betrekking tot het verwijderen van de ondergrondse tanks op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Sluis, een schadevergoeding toe te wijzen, afgewezen.
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200701498/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-126
SamenvattingIn dit geval kunnen particulieren de beschermende werking van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn (Hrl) uitsluitend inroepen door een beroep te doen op de richtlijnconforme interpretatie van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet; beroepsgrond over strijd met de Hrl treft dan ook geen doel.

(Woensdrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 januari 2007 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een akkerbouw- en tuinbouwbedrijf annex vleesstieren- en vleesvarkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 18 januari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200609067/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-127
SamenvattingConcurrent is belanghebbende mits hij actief is in hetzelfde marktsegment of anderszins een rechtstreeks bij het besluit betrokken concurrentiebelang heeft.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor onder andere het produceren van hoogwaardige compost en het produceren en behandelen van (verrijkte) compost. De vergunning is verleend voor de resterende periode dat de op 15 juni 2004 verleende revisievergunning van kracht is, zijnde tot 15 juni 2014. Dit besluit is op 6 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200700869/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-128
SamenvattingGeen aanleiding om over te gaan tot intrekking van het dwangsombesluit nu in de periode tussen dwangsombesluit en het heroverwegingsbesluit een overtreding is geconstateerd.

(Nijmegen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2006 heeft verweerder het verzoek van appellante om het dwangsombesluit van 11 juni 2004 in te trekken, afgewezen.
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200701181/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-129
SamenvattingIn kader Wm dient het bezwaar over aantasting natuurwarden aanvullend (op de planologische regelingen) te worden getoets; verweerder heeft ten onrechte nagelaten om het aspect bij zijn beoordeling te betrekken.

(Texel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een mestopslag gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 5 januari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200701770/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-130
SamenvattingIn dit geval kan met een eenmalige controlemeting worden volstaan.

(Horst aan de Maas)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2007 heeft verweerder, voor zover hier van belang, twee zogenoemde controlevoorschriften verbonden aan een vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer van [vergunninghouder] voor het veranderen van een loonwerkbedrijf op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 30 januari 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina36-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200702265/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-131
SamenvattingArtikel 8.23 Wm biedt geen ruimte voor verruiming emissienormen. De stofnorm is in overeenstemming met de beste beschikbare technieken, zij het dat ten onrechte is nagelaten een controlevoorschrift op te nemen. De emissie-eisen van de NeR kunnen worden vastgelegd in de vorm van doel- of middelvoorschriften, mits een gelijkwaardige bescherming is gewaarborgd.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2007 heeft verweerder met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de op 7 september 2004 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Asfalt Productie Maatschappij B.V." (hierna: vergunninghoudster) verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het vervaardigen, op- en overslaan van asfalt en asfalthoudende producten, gewijzigd. Dit besluit is op 27 februari 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina38-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200609185/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K44
SamenvattingTen onrechte is verzuimd om een controlevoorschrift aan de vergunning te verbinden.

(dagelijks bestuur Milieudienst West-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Groen Service Bentwoud" gevestigd te Bleiswijk een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf met als neventak groen(voer)drogerij, gelegen aan de Hoogeveenseweg 57 te Benthuizen. Dit besluit is op 10 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200606776/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K45
SamenvattingNu het bestemmingsplan ten tijde van het bestreden besluit nog niet was vastgesteld en goedgekeurd, is geen sprake van een toekomstige ontwikkeling.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2006 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "N.V. Irado" (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor de op- en overslag van afvalstoffen op het adres Bosland 51 te Bergschenhoek voor een periode van tien jaar. Dit besluit is op 10 augustus 2006 ter inzage gelegd.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200609287/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K46
SamenvattingDe beste beschikbare technieken moeten direct worden toegepast.

(Liesveld)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een melkrundvee- en varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 17 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200607929/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K47
SamenvattingBij bepalen van afstand tussen inrichting en kwetsbaar object moet worden uitgegaan van de feitelijke situatie.

(Franekeradeel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2006 heeft verweerder de op 11 december 2000 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Texaco Nederland B.V." verleende milieuvergunning voor een tankstation op het perceel Burgemeester J. Dijkstraweg 10 te Franeker (hierna: de inrichting), voor zover het de opslag en verkoop van LPG van het tankstation betreft, met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, van de Wet milieubeheer ingetrokken. Dit besluit is op 21 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200608903/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K48
SamenvattingEr kan niet worden volstaan met een aankondiging tot handhavend optreden.

(Heeze-Leende)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft verweerder het verzoek van appellant van 9 juni 2004 om handhavend op te treden met betrekking tot een onder meer aan de [locatie] te [plaats] gelegen inrichting afgewezen.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200609173/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K49
SamenvattingChemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie kan in dit geval worden beschouwd als beste beschikbare techniek.

(Oisterwijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een fokvarkens- en mestvarkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 9 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200607250/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K50
SamenvattingTerecht dwangsom opgelegd aan NVLS wegens overtreding Wvo. Mainportdoelstelling geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan moet worden afgezien van handhaving optreden.

(Hoogheemraadschap Rijnland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2006 met kenmerk 06.05937 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder een vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met behulp van een werk lozen van glycol en kaliumacetaat vanaf het H-platform op de watergangen rondom de G-buffer en de H-pier. De dwangsom is vastgesteld op 300.000,00 per geconstateerde overtreding. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, is vastgesteld op 1.800.000,00.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200608151/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K51
SamenvattingAan speelduur en speeltijden carillon zijn onvoldoende beperkingen gesteld.

(Dordrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft verweerder op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer (hierna: het Besluit) nadere eisen gesteld ten behoeve van het in werking hebben van een carillon in een inrichting op het adres Stadhuisplein 1 te Dordrecht. Dit besluit is op 5 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200608202/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K52
SamenvattingHet is de taak van het bevoegd gezag om te onderzoeken of (nog) aan de betse beschikbare technieken wordt voldaan.

(GS Zeeland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft verweerder aan appellanten sub 1 een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor hun inrichting voor scheepsreparatie, het samenstellen van offshore-constructies en scheepsnieuwbouw, gelegen op het perceel Ritthemsestraat 500 te Vlissingen-Oost. Dit besluit is op 5 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200609234/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K53
SamenvattingRecreatiewoning is aan te merken als geluidgevoelig object nu deze woning permanent wordt bewoond.

(Overbetuwe)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2006 (hierna: het primaire besluit) heeft verweerder beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van Party- en Conferentiecentrum Ardella gelegen op het perceel Groenestraat 6a te Oosterhout wegens overtreding van voorschrift 1.1.1 van de bijlage behorende bij het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit).
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200608457/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K54
SamenvattingAppellant is belanghebbende nu hij milieugevolgen kan ondervinden. In dit geval zijn niet de beste beschikbare technieken toegepast. De voor incidentele situaties verleende ontheffing is onvoldoende beperkt.

(Horst aan de Maas)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2006 heeft verweerder aan de Modelvliegtuigclub Apollo '68 (hierna: Apollo) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de beoefening van de modelvliegsport op het adres Op de Kamp 4 te Horst. Dit besluit is op 17 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200701197/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K55
SamenvattingOntbreken zienswijze verschoonbaar nu beroepsgrond betrekking heeft op onderdeel besluit dat is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

(Drimmelen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 december 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pluimveehouderij, gelegen aan de [locatie] te [plaats], gemeente Drimmelen. Dit besluit is op 5 januari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200606758/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K56
SamenvattingIn beginsel kan geen beroep worden gedaan op de rechtstreeks werkende bepalingen van de IPPC-richtlijn.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2004 heeft verweerder aan de [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting bestemd voor het op- en overslaan en bewerken van diverse (gevaarlijke) afvalstoffen, het opslaan en bewerken van autowrakken en het uitvoeren van transportactiviteiten, gelegen aan de [locaties] te [plaats], gemeente [plaats].
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200608071/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K57
SamenvattingDe tonaliteitstoeslag moet in casu worden toegepast over de gehele dagperiode en niet slechts over het geheel van de afzonderlijke momenten.

(GS Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200700706/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K58
SamenvattingEmissievoorschrift voor CO impliceert een verkapte weigering van de vergunning. Nu met de installatie niet de hoeveelheid energie kan worden teruggewonnen die volgens het BREF-document Afvalverbranding mogelijk is, zijn niet de beste beschikbare technieken toegepast.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2006 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "N.V. Afvalverwerking Rotterdam", thans "AVR-Afvalverwerking B.V." (appellante sub 2) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor afvalverwerking op het perceel Brielselaan 175 te Rotterdam. Dit besluit is op 21 december 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200702753/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K59
SamenvattingHet eenmaal per jaar afsteken van professioneel vuurwerk vanaf een inrichting is geen activiteit die onderdeel uitmaakt van die inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2006 heeft verweerder een verzoek van appellante om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot het jaarlijks afsteken van professioneel vuurwerk vanaf het dak van de parkeergarage aan het Stadhuisplein te Almelo afgewezen.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-09-2007, 200607377/1 tot en met 200607428/1, 200609174/1 tot en met 200609176/1, 200609178/1, 200609180/1, 20
CiteertitelStAB 2007, nr. K60
SamenvattingAfdeken van koel- en vriesmeubelen in supermarkten is een rendabele energiebesparingsmaatregel met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Verweerders hebben deze nadere eis in redelijkheid kunnen opleggen; sprake van beleidsvrijheid.

(dagelijkse besturen van de stadsdelen Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 24 augustus 2006, 31 augustus 2006, 16 november 2006 en 21 februari 2007 hebben verweerders ten aanzien van zestig in die besluiten genoemde supermarkten van appellanten in de Amsterdamse stadsdelen Centrum, Westerpark, Oud-West, Zeeburg, Bos en Lommer, De Baarsjes, Noord, Osdorp, Slotervaart, Zuidoost, Oost/Watergraafsmeer, Oud Zuid en Zuideramstel, nadere eisen gesteld op grond van het Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit).
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina48-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200701839/1
CiteertitelStAB 2007, nr. K61
SamenvattingEr is terecht geen ontheffing verleend van de geluidgrenswaarden, nu geen sprake is van een reeds eerder vergunde activiteit.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2007 heeft verweerder aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor een inrichting op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 15 februari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200604634/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-132
SamenvattingBelangenafweging vergt een beoordeling of voor bedrijf voldoende uitbreidingsruimte bestaat.

(Opsterland/bestemmingsplan 'Gorredijk-Rondweg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2005 heeft de gemeenteraad van Opsterland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2005, het bestemmingsplan "Gorredijk-Rondweg" (hierna te noemen: het bestemmingsplan) vastgesteld.
Pagina52-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 20-06-2007, 200700102/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-133
SamenvattingVormverandering van bouwblok heeft niet altijd een negatieve invloed op de belangen die het reconstructieplan beoogt te beschermen.

(Hilvarenbeek/wijzigingsplan '[locatie] te Esbeek')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek het wijzigingsplan "[locatie] te Esbeek" vastgesteld.
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200604991/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-134
SamenvattingPositieve bestemming woonschepen aanvaardbaar ondanks ligging nabij veehouderij.

(Nieuwkoop/bestemmingsplan 'Landelijk gebied')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2005 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2005, het bestemmingsplan "Landelijk gebied" vastgesteld.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina55-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200605488/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-135
SamenvattingTen onrechte norm voor watercompensatie van 10% aanvaardbaar gevonden. Economische uitvoerbaarheid is onvoldoende onderzocht.

(De Ronde Venen/bestemmingsplan 'MOB-complex)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen het bestemmingsplan "MOB-complex" vastgesteld.
Pagina59-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200606962/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-136
SamenvattingBevoegdheid om vrijstelling te verlenen ontbreekt, omdat het niet een aanwijzing betreft van een categorie van gevallen als bedoeld in artikel 19, tweede lid van de WRO.

(Zwijndrecht/vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 oktober 2004 en 8 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht (hierna: het college) aan de Stichting Gereformeerde Zorgcentra Zuid-Holland (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling respectievelijk bouwvergunning eerste fase verleend voor het gedeeltelijk veranderen, vergroten en vernieuwen van een zorgcentrum op het perceel Hoofdland 1 te Zwijndrecht (hierna: het perceel).
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200703198/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-137
SamenvattingVrijstelling dient opnieuw te worden heroverwogen indien bij de bouwvergunning niet de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure Awb van toepassing is.

(Slochteren/vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Slochteren (hierna: het college) aan de gemeente Slochteren vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gemeentewerf en brandweerkazerne aan de Veenlaan te Slochteren.
Pagina62-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200702363/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-138
SamenvattingZwaarwegend belang is voldoende aangetoond ook al ligt qua uitvoering nog niet alles contractueel vast.

(Utrecht/Kapvergunning - Stationsgebied)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan de gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) een velvergunning verleend voor het vellen van 24 bomen op en grenzend aan het Vredenburg te Utrecht.
Pagina64-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200603057/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-139
SamenvattingNimby-vrijstelling voor bomenkap. Ministerie deels onbevoegd vanwege ontbreken spoedeisend belang. Onvoldoende onderzoek naar gevolgen voor geluidshinder, gezondheid, natuurwarden en grondwater.

(Min. VROM/NIMBY-vrijstelling Onderbanken)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2005, kenmerk M16, heeft verweerder aan het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina66-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-07-2007, 200602152/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-140
SamenvattingLuchtkwaliteit onvoldoende onderzocht. Instelling van maximum snelheid van 80 km/uur leidt niet zonder meer tot emissiereductie. Onjuiste opvatting inzake saldering. Gekozen studiegebied is te klein.

(Min. V&W/Tracébesluit 'A4 Burgerveen-Leiden 2004')
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op 13 februari 2006 het Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden 2004 vastgesteld.
Pagina77-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-08-2007, 200608981/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-141
SamenvattingHet opwekken van energie is geen agrarische activiteit.

(Zeewolde/bouwvergunning windturbine)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde (hierna: het college) geweigerd aan appellante bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een windturbine op het perceel [locatie] te Zeewolde (hierna: het perceel).
Pagina81-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB0768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200605022/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-142
SamenvattingBestrijdingsmiddelen. Een afstand van dertig meter tussen tuinen en gronden van boomgaard is niet zonder meer voldoende.

(Tiel/Bestemmingsplan 'Kasteelweg-Vergaderweg Wadenoijen 2e fase)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van Tiel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Kasteelweg-Vergardeweg Wadenoijen 2e fase" vastgesteld.
Pagina83-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200607728/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-143
SamenvattingCollege is in casu niet gebonden aan rijksbeleid inzake kernkwaliteiten van het Groene Hart zoals neergelegd in Nota Ruimte, aangezien het geen concrete beleidsbeslissing betreft.

(Alkemade/vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkemade (hierna: het college) aan appellante sub 2 (hierna: Etgroen) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van 74 zomerwoningen op het perceel aan de Aderweg 8 te Roelofarendsveen (hierna: het perceel).
Pagina85-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200609161/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-144
SamenvattingHet opwekken van energie is geen agrarische activiteit.

(Texel/bestemmingsplan 'Buitengebied Texel')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Texel het plan tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Texel", zoals herzien bij het bestemmingsplan "Buitengebied Texel, herziening ex artikel 30 WRO" (hierna: het bestemmingsplan), vastgesteld.
Pagina88-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200603048/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-145
SamenvattingGeluidsbelasting vanwege bedrijven niet genormeerd door de zonering van het industrieterrein waarop de vestiging van Wgh-inrichtingen mogelijk is.

(Wymbritseradiel/bestemmingsplannen 'Partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied, Draeisleat-Osingahuzen, Heeg-Molefinne/De Greiden en Baggerdepot Gouden Bodem, i.v.m. wijziging geluidzone industrieterrein Draeileat-De Skou')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2005 heeft de gemeenteraad van Wymbritseradiel op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2005 het bestemmingsplan "Partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied, Draeisleat-Osingahuzen, Heeg-Molefinne/De Greiden en Baggerdepot Gouden Bodem, i.v.m. wijziging geluidszone industrieterrein Draeisleat-De Skou" vastgesteld.
Pagina89-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200606028/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-146
SamenvattingOnzekerheid gevolgen bodemdaling aanvaardbaar gelet op het principe 'hand aan de kraan'. Betsaan van kans op aardbevingen en trillingen betekent niet dat de minister van EZ reeds om die reden zijn instemming aan het winningsplan had moeten weigeren.

(Min. EZ e.a./ rijksprojectbesluit 'Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2005 hebben de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister van EZ), de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister van VROM), de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister van LNV) en de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister van V&W) op grondslag van artikel 39a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) de rijksprojectenprocedure op projecten tot winning van gas onder de Waddenzee van toepassing verklaard en de Minister van EZ als projectminister aangewezen.
AnnotatorK. Ottens
Pagina91-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200605099/1 en 200605858/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-147
SamenvattingOok een geringe toename van verkeer van een toekomstige woonwijk kan in een overbelaste situatie onaanvaardbaar zijn.

(Oegstgeest/bestemmingsplan 'Frederiksoord Zuid')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2005, het bestemmingsplan "Frederiksoord Zuid" vastgesteld.
Pagina98-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200609219/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-148
SamenvattingToegenomen concurrentie is geen ruimtelijk relevant gevolg van een planologische mutatie.

(Roermond/verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Roermond (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van appellanten om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina101-102
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200605999/1
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-149
SamenvattingMaximale invulling. Het perceel ontleent in casu zijn hoogste waarde aan de bestaand gebruik.

(Schouwen-Duiveland/verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2004 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Chassey B.V." (hierna: Chassey) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina102-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9280
Artikel aanvragenVia Praktizijn