Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 20-12-2007
Aflevering 23
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBestuursrechtelijke geldschulden
CiteertitelJBa 2007/290
SamenvattingDe betaling en de afwikkeling van geldschulden tussen overheid en burger wordt beheerst door de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. In het Nader rapport bij de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is geconcludeerd dat het wenselijk is om te streven naar een uniforme regeling voor de invordering van geldschulden door de overheid. [...] In dit artikel wordt ten eerste ingegaan op de verhouding tussen het BW en de voorgestelde regeling van de bestuursrechtelijke geldschulden. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte van de regeling van de bestuursrechtelijke geldschulden. Hierna zal de opzet van de regeling de revue passeren. Tot slot komen de gevolgen van de invoering van de uniforme regeling van de Awb voor de bestaande bijzondere bestuursrechtelijke wetten in het kort aan de orde.
Auteur(s)K. Herder
Pagina374-378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200701956/1
CiteertitelJBa 2007/291
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft de gemeenteraad van Renkum, het bestemmingsplan "Renkums Beekdal" vastgesteld.
Pagina378-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200704307/1
CiteertitelJBa 2007/292
SamenvattingBelanghebbende. Concurrentiepositie. Subsidieverlening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) aan VVV Ameland een subsidie ten bedrage van maximaal 174.375,00 verleend ten behoeve van het project "Toeristische E-business in Fryslân".
Pagina379-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200607948/1
CiteertitelJBa 2007/293
SamenvattingBelanghebbende. Politieke partij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft verweerder aan appellante sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het gebruik van een voormalige zandwinput als depot voor baggerspecie (klasse 0 t/m 4) in de Ingensche Waarden, ter hoogte van de kern Ingen, gemeente Buren. Dit besluit is op 28 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina380-380
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200707331/1 en 200707331/2
CiteertitelJBa 2007/294
SamenvattingAdviseur. Medisch advies. Lichamelijk onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk (hierna: het college) de aanvraag van appellante om een gehandicaptenparkeerkaart type passagier (hierna: gehandicaptenparkeerkaart) afgewezen.
Pagina380-380
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200702426/1
CiteertitelJBa 2007/295
SamenvattingBestuursdwang. Begunstigingstermijn. Spoedeisendheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: de burgemeester) NS Vastgoed B.V. (hierna: NS Vastgoed) bevolen uiterlijk vrijdagochtend 19 maart 2004 om 9.00 uur over te gaan tot de sloop van gebouwen op het perceel aan de Potgieterlaan 32 te Leiden (hierna: het perceel). Indien NS Vastgoed aan deze lastgeving geen gevolg geeft zal de burgemeester op kosten van NS Vastgoed overgaan tot de sloop van voornoemde gebouwen.
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200704284/1
CiteertitelJBa 2007/296
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Vestigingsadres.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) de bij besluit van 30 januari 2003 aan de Stichting Thuishulp (hierna: de stichting) verleende subsidie vastgesteld op 199.047,00 en een bedrag van 14.015,00 als teveel betaald voorschot van de stichting teruggevorderd.
Pagina381-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200608771/1
CiteertitelJBa 2007/297
SamenvattingBeroep. Inspraak. Onderdelenfuik. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en het bewerken van grondstoffen, bouwstoffen, afvalstoffen en mest en loonwerk en aanverwante werkzaamheden op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 13 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702078/1
CiteertitelJBa 2007/298
SamenvattingBezwaar. Heroverweging. Toesting ex nunc. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) de aanvraag van appellant sub 1 om medewerking te verlenen aan het vergroten van het oppervlak van het bebouwingsvlak op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) ten behoeve van de bouw van een varkensstal afgewezen.
Pagina383-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-11-2007, 200700338/1 en andere nummers
CiteertitelJBa 2007/299
SamenvattingRechtstreeks beroep. Besluit op bezwaar. Primaire besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 1999 heeft verweerder het verzoek van appellanten om schadevergoeding afgewezen.
Pagina383-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200609224/1
CiteertitelJBa 2007/300
SamenvattingBelanghebbende. Uitspraak burgerlijke rechter. Partij in geding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) de aanvraag van appellante (hierna: de SGP) om haar krachtens de Wet subsidiëring politieke partijen (hierna: de Wspp) voor het jaar 2006 subsidie te verlenen, afgewezen.
Pagina383-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-11-2007, 200706132/2
CiteertitelJBa 2007/301
SamenvattingSchorsing. Terinzagelegging. Rechtmatigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2006 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, het bestemmingsplan "De Zuidlanden, plandeel Techum (2006)" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina384-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-12-2007, 200705611/2
CiteertitelJBa 2007/302
SamenvattingSchorsing. Terinzagelegging. Rechtmatigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2006 heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het bestemmingsplan "De Leeuwerik" vastgesteld.
Pagina384-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200706068/1
CiteertitelJBa 2007/303
SamenvattingHerziening. Nieuwe omstandigheden. Termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 11 juli 2007, in zaak no. 200608232/1, heeft de Afdeling het beroep van verzoekers tegen het besluit van 10 oktober 2006, waarbij het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta (hierna: het dagelijks bestuur) aan de gemeente Drimmelen een vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft verleend voor het lozen van met regenwater verdund afvalwater via een overstort aan de Withuisstraat nabij de kern Wagenberg op het oppervlaktewater de Nieuwe Vliet, ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina385-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702657/1
CiteertitelJBa 2007/304
SamenvattingPartijdigheid. Adviseur. Onafhankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005 heeft appellant sub 2 (hierna: de gemeenteraad) aan [appellanten sub 1] 15.000 ter vergoeding van planschade toegekend.
Pagina386-386
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina387-387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina389-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn