Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 14-12-2007
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelDoeltreffend, evenredig en afschrikwekkend
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
SamenvattingDe Europese Commissie (EC) wil vat krijgen op de handhaving van het gemeenschapsrecht, waaronder het milieurecht. Het Hof van Justitie (hierna het Hof) heeft weliswaar bepaald dat de lidstaten moeten voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties, maar daar wordt kennelijk onvoldoende gevolg aan gegeven. De EC wil de lidstaten nu dwingen het strafrecht in te zetten. Dat wil zij regelen via de zogeheten eerste pijler, de pijler van het gemeenschapsrecht, door middel van een Richtlijn. In die eerste pijler heeft de EC veel invloed. De lidstaten zien ook het belang van een strafrechtelijke bescherming van milieu in, maar zij geven de voorkeur aan een Kaderbesluit, een instrument uit de derde pijler. [...]
Auteur(s)A. de Lange
Pagina599-599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgaan met internationaal milieurecht in de praktijk: het Wetlandsverdrag
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
SamenvattingHet is niet eenvoudig om in een praktijkcasus toepassing te geven aan al het toepasselijke milieurecht dat vanaf allerlei niveaus en met betrekking tot diverse onderwerpen op ons afkomt. Dit artikel doet kort verslag van een onderzoek naar de vraag hoe de betrokken actoren omgaan met het toepasselijk milieurecht die beschermd zijn onder het Verdrag van Ramsar, het Wetlandsverdrag.
Auteur(s)J.M. Verschuuren
Pagina600-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: beschermingsdoelstelling buiten beeld?
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
SamenvattingBegin 2007 zag een nieuwe bestrijdingsmiddelenwet het licht: de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Deze wet zal de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 vervangen. Een al te lang leven lijkt de nieuwe wet niet beschoren te zijn. Nieuwe EG-regelgeving voor bestrijdingsmiddelen is in voorbereiding. Deze zal de nationale regelgeving weer belangrijk wijzigen. Dit artikel behandelt enkele aspecten van de nieuwe wet, mede aan de hand van wetgeschiedenis en relevante jurisprudentie, en trekt daarbij vergelijkingen met de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. Zowel de wetsgeschiedenis als de jurisprudentie zijn aanleiding voor de vraag waar de beschermingsdoelstellingen in deze nieuwe wetgeving is gebleven. Andere doelstellingen, zoals het beschikbaar houden van bestrijdingsmiddelen, lijken meer op de voorgrond te staan.
Auteur(s)E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina606-614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - GGO - Industrie - Klimaat - Lucht - Luchtvaart - Natuur - Producten - Stoffen - Vis - Water - Zee.
Auteur(s)D. Arentz
Pagina615-619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
Pagina619-621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.C. Borgers, J.H.G. van den Broek, H.E. Bröring, T.C. Leemans en I.P. Sievers, Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
Pagina621-621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelCarette , A. Dijkzeul, F. Francois, I. Larmuseau, P.C. Roos en R. Uylenburg, onder redactie van N. Teesing, Aan de grens van de milieuvergunning, Verslag van het congres georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht in samenwerking ...
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
Pagina621-621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelE. Alders, Publiekrecht voor de vastgoedsector
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
Pagina622-622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina623-624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-08-2007, 200608523/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr.
SamenvattingGeen rekening houden met externe domino-effecten. Afsteken vuurwerk door consumenten speelt geen rol.

(X / B en W Almere).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Promesta B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer gedeeltelijk geweigerd en gedeeltelijk verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de in- en verkoop en opslag van consumentenvuurwerk en een timmerwerkplaats met verfspuitactiviteiten op het perceel Splijtbakweg 60 te Almere-Buiten. Dit besluit is op 17 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina625-625
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200730088/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 81K
SamenvattingSolvabiliteit, opslag en afvalstoffenwijzer mogen omvang financiële zekerheid bepalen.

(X / GS van Limburg).
Pagina625-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200700706/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 82K
SamenvattingAfwijken van rendementsverwachting in BREF-document niet zondermeer mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2006 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "N.V. Afvalverwerking Rotterdam", thans "AVR-Afvalverwerking B.V." (appellante sub 2) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor afvalverwerking op het perceel Brielselaan 175 te Rotterdam. Dit besluit is op 21 december 2006 ter inzage gelegd.
Pagina625-626
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200701334/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 83K
SamenvattingWet geluidhinder is niet van toepassing bij een vrijstelling op grond van art. 17 WRO 2. Afstand van 300m tussen woningen en LPG-tankstation is uit oogpunt van externe veiligheid voldoende.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2004 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark (hierna: het dagelijks bestuur) aan Woningstichting Rochdale vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 192 onzelfstandige studenteneenheden op een terrein aan de Gevleweg 12, 14 en 18 te Amsterdam (gebied Houthavens) voor een termijn van ten hoogste vijf jaar.
Pagina626-626
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200607218/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 84K
SamenvattingConserverend plan en aanwezige woningen binnen contour. Afwijken van richtwaarde.

(X / GS van Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2006 heeft de gemeenteraad van Den Helder, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2006, het bestemmingsplan "Oostoever 2004" vastgesteld.
Pagina626-626
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 23-10-2007, C-440/05
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 110
SamenvattingGrenzen aan Europees milieustrafrecht.

(Commissie / Raad).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 oktober 2007. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie. # Beroep tot nietigverklaring - Artikelen 31, lid 1, sub e, EU, 34 EU en 47 EU - Kaderbesluit 2005/667/JBZ - Bestrijding van verontreiniging vanaf schepen - Strafrechtelijke sancties - Bevoegdheid van Gemeenschap - Rechtsgrondslag - Artikel 80, lid 2, EG. # Zaak C-440/05.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina626-633
UitspraakECLI:EU:C:2007:625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200602142/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 111
SamenvattingOrganisatorische samenhang bij zodanig vermenging dat gevolgen van verontreiniging niet kunnen worden toegeschreven aan verschillende organisatorische eenheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2006 heeft verweerder de ernst en de noodzaak tot spoedige sanering vastgesteld van, volgens hem, een geval van bodemverontreiniging op de locatie Okkernootstraat 70 en 82 tot en met 104 te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie I, nos. 4228, 4229, 4970, 5084 en 5425 (alle gedeeltelijk). Dit besluit is op 8 februari 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina633-635
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-03-2007, 200603726/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 112
SamenvattingOnderdelen van een Wbb-besluit.

(X / GS avn Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2006 heeft verweerder naar aanleiding van een nader onderzoek vastgesteld dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging op de locatie hoek Veerstraat/Kanaalstraat in Heerde en dat spoedige sanering niet noodzakelijk is. In dit besluit heeft verweerder tevens aangegeven welke beperkingen er gelden in het gebruik van de bodem en dat wijzigingen in dit gebruik gemeld dienen te worden.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina635-636
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA0657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200602243/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 113
SamenvattingAanwijzing ecologische hoofdstructuur krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij. GS heeft zich in redelijkheid kunnen baseren op het Natuurbeleidsplan 1990 en het Streekplan Noord-Brabant 2002, en hoefde daarbij geen rekening te houden met individuele bedrijfseconomische belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2006 heeft verweerder krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wav) vastgesteld welke gebieden in de provincie Noord-Brabant deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (hierna: de EHS). Dit besluit is op 22 februari 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina636-639
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200608909/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 114
SamenvattingRevisievergunning veehouderij gelegen op meer dan 300 meter van SBZ 'Regte Heide en Riels Laag'. Gelet op deze afstand is het niet mogelijk om aan de hand van de in de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij opgenomen omrekeningsfactoren een berekening te maken van de door de inrichting veroorzaakte ammoniakdepositie op het gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleeskalkoenen- en rundveehouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting). Dit besluit is op 4 november 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina639-640
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200608061/1 en 200608190/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 115
SamenvattingDrie uitspraken over ammoniakdepositie op natuurgebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2002 heeft verweerder een aanvraag van [vergunninghouder] om hem krachtens artikel 12 van de Natuurbeschermingswet (hierna: NB-wet) vergunning te verlenen voor een vleesvarkenshouderij aan de [locatie] te [plaats] in de gemeente Steenbergen afgewezen.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina640-643
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200606028/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 116
SamenvattingGaswinning Waddenzee: hoe omgaan met onzekerheid?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2005 hebben de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister van EZ), de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister van VROM), de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister van LNV) en de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister van V&W) op grondslag van artikel 39a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) de rijksprojectenprocedure op projecten tot winning van gas onder de Waddenzee van toepassing verklaard en de Minister van EZ als projectminister aangewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer , J.M. Verschuuren
Pagina643-658
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-05-2007, AWB 04/876
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 117
SamenvattingVrijstellingsregeling voor dringend landbouwgebruik (art. 16aa) in strijd met het overgangsrecht van de richtlijnen 91/414 en 98/8.
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Toelating
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina658-661
UitspraakECLI:NL:CBB:2007:BA4402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-05-2007, AWB 04/185
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 118
SamenvattingAanwijzing van werkzame stoffen en van rechtswege toelating van bestrijdingsmiddelen (art. 25d) in strijd met het overgangsrecht van de richtlijnen 91/414 en 98/8.
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Toelating
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina661-668
UitspraakECLI:NL:CBB:2007:BA4400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-09-2007, 200609270/1
CiteertitelM en R 2007/10, nr. 119
SamenvattingBodemvoorschrift noodzakelijk voor continue opslag van grote hoeveelheden zeer schone compost.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2006 heeft verweerder aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor onder andere het composteren van groenafval en het opslaan en bewerken van afvalstoffen, op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 22 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina669-670
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2944
Artikel aanvragenVia Praktizijn