Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 24-12-2007
Aflevering 12
RubriekTer Visie
TitelTer visie
CiteertitelSR 2007, 78
SamenvattingHet zijn tumultueuze tijden in vennootschapsland. op 12 november 2007 stuurde Minister van Justitie Hirsch Ballin een brief aan de Tweede Kamer over de modernisering van het ondernemingsrecht. Een van zijn voornemens heeft betrekking op de introductie van het one-tier systeem in het Nederlandse vennootschapsrecht. Daarnaast kondigde hij aan zich te zullen bezinnen op de huidige regeling van het enquêterecht.
Auteur(s)R.H. van het Kaar
Pagina383-384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Arbowet en de preventie van RSI
CiteertitelSR 2007, 79
SamenvattingOndanks de roep uit de praktijk blijkt dat de nieuwste herziening van de Arbowet niet tot verduidelijking en concretisering van de regels ter preventie van repetitive strain injury (RSI) heeft geleid. In dit artikel worden de belangrijkste redenen daarvoor uiteengezet: de doelstellingen en uitgangspunten van de nieuwe wetgeving en de voortdurende wetenschappelijke onzekerheid rond RSI. Sociale partners kunnen bij het opstellen van een arbocatalogus het te rade bij de in het kader van de arboconvenanten verzamelde kennis en ervaringen.
Auteur(s)B.H. Festen-Hoff
Pagina385-393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd
CiteertitelSR 2007, 80
SamenvattingDe wetgever beoogde met invoering van de mogelijkheid aan de uitvoeringsinstelling van de sociale zekerheid een second opinion te vragen omtrent de vraag of de werknemer door ziekte zijn werk niet kon doen, werkgevers en werknemers een handvat te geven om geschillen daarover buiten de rechter om op te lossen. In de meeste gevallen lijkt deze intentie uit te komen. Desalniettemin kunnen belangrijke vraagtekens worden gezet bij de uitvoeringspraktijk. De auteurs beschrijven de regelgeving en de jurisprudentie en verbinden als bedrijfsarts en kantonrechter aan hun visies een aantal aanbevelingen voor de praktijk.
Auteur(s)D.J. Buijs , R.A. Heida
Pagina394-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-09-2007, R06/022HR
CiteertitelSR 2007, 81
SamenvattingOntslag wegens drugsgebruik in vrije (en niet willen 'afkicken').
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak; arbeidsrecht. Ontslag op staande voet in verband met weigering deelname aan rehabilitatieprogramma na positief uitgevallen drugstest, gerechtvaardigde inbreuk persoonlijke levenssfeer van werknemer in geval van gebruik van cocaïne in privé-tijd.
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina404-406
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA5802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
CiteertitelSR 2007, 82
SamenvattingAutomatisch pensioenontslag op 65 jaar vormt geen verboden leeftijdsdiscriminatie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 oktober 2007. # Felix Palacios de la Villa tegen Cortefiel Servicios SA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Social n? 33 de Madrid - Spanje. # Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Draagwijdte - Collectieve overeenkomst op grond waarvan arbeidsverhouding van rechtswege wordt beeindigd wanneer werknemer 65-jarige leeftijd bereikt en aanspraak heeft op ouderdomspensioen - Discriminatie op grond van leeftijd - Rechtvaardiging. # Zaak C-411/05.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina406-410
UitspraakECLI:EU:C:2007:604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 18-07-2007, C-213/05
CiteertitelSR 2007, 83
SamenvattingGrensarbeiders met beperkt dienstverband uitgesloten van ouderschapsuitkering.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 juli 2007. # Wendy Geven tegen Land Nordrhein-Westfalen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundessozialgericht - Duitsland. # Grensarbeider - Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Ouderschapsuitkering - Weigering van toekenning daarvan - Sociaal voordeel - Woonplaatsvereiste. # Zaak C-213/05.
AnnotatorK.H. Hermans
Pagina410-410
UitspraakECLI:EU:C:2007:438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelOndernemingskamer, 20-06-2007, 1722/2006 OK
CiteertitelSR 2007, 84
SamenvattingNieuwe feiten? Adviesrecht, veranderen omstandigheden tijdens adviesprocedure, wijzigen informatie.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina411-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-06-2007, 05/7224 WW, 06/3055 WW
CiteertitelSR 2007, 85
SamenvattingRe-integratieactiviteiten zonder loonwaarde.
Samenvatting (Bron)Weigering WW-uitkering omdat betrokkene recht heeft op onverminderde doorbetaling van zijn loon, zodat hij niet als werkloos in de zin van artikel 16 van de WW kan worden aangemerkt.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina414-416
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BA9890
Artikel aanvragenVia Praktizijn