Rechtspraak zorgverzekering

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Rechtspraak zorgverzekering
Datum 28-12-2007
Aflevering Jubileum
TitelWoord vooraf
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingIn 1972 startte de toenmalige Ziekenfondsraad met een tweemaandelijkse uitgave, op stencil, genaamd Rechtspraak Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het voornaamste doel was voorlichting geven aan ziekenfondsmedewerkers en anderen die betrokken waren bij de uitvoering van de Ziekenfondswet en de AWBZ. De oude stencils zijn - voor de liefhebbers - immiddels alleen met moeite te achterhalen bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Na vijftien jaar, in 1987, kwam het tot een echt tijdschrift, toen CVZ en Kluwer gingen samenwerken en het rechtspraaktijdschrift RZA het licht zag. In 1995 werd de officiŽle naam van het tijdschrift veranderd in Rechtspraak Zorgverzekeringen, maar de ingeburgerde afkorting RZA werd gehandhaafd.
Auteur(s)R. de Groot
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOndernemerschap in de zorg: liberaal gereguleerd
CiteertitelRZA 2007,
Samenvatting1. Inleiding en vraagtelling

Het huidige zorg(verzekerings)stelsel in Nederland heeft de afgelopen jaren verschillende wijzigingen ondergaan door onder andere de introductie van de Zorgverzekeringswet, de WTG-Expres en de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Doel is te komen tot meer marktwerking in de hoop dat dit leidt tot een professionelere zorginkoop die
(i) efficiŽnt en doelmatig is;
(ii) de kwaliteit bevordert, en;
(iii) de zorgvraag van de cliŽnt centraal stelt.
De overheid wil zich daarbij minder bemoeien met de organisatie van instellingen en zorgverzekeraars. Het beleid van de Minister van VWS en in het verlengde daarvan de NZa, is gericht op een eindresultaat van vrije prijsvorming voor electieve zorg per 2012.
Auteur(s)C.J. de Boer , M.F. Nolen
Pagina2-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuurdersaansprakelijkheid in de zorg; verantwoordelijkheid voor veiligheid
CiteertitelRZA 2007,
Samenvatting1. Maatschappelijke ontwikkeling

De afgelopen jaren is een maatschappelijke ontwikkeling merkbaar die behelst dat van het management van zorginstellingen nadrukkelijker dan voorheen wordt verlangd dat her verantwoording aflegt over zijn optreden (of het gebrek daaraan). Dit is voor het grotere publiek met name kenbaar in gevallen waarin er iets is misgegaan in de organisatie van de zorg, als gevolg waarvan patiŽnten (mogelijk) ernstige schade lijden of overlijden. We herinneren ons allemaal de in de pers breed uitgemeten gevallen. Ook in minder spraakmakende situaties worden bestuurders verantwoordelijk gehouden voor een (vermeende) tekortschietende ziekenhuisorganisatie. De eerste aansprakelijkstellingen van zorgbestuurders zijn inmiddels een feit. In ťťn geval worden daarbij ook de toezichthouders en de accountant van de instelling aansprakelijk gehouden.
Auteur(s)P.H.A. Boshouwers , A.G.M. Tjeenk Willink
Pagina13-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel(Rechts)verhoudingen ziekenhuis - medisch specialist, zorgverzekeraar 'nieuwe stijl'
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingHet bevorderen van het ondernemerschap van zorgaanbieders om te komen tot kwalitatief hoogwaardige zorgvoorzieningen hing al even in de lucht, maar heeft definitief voeten in aarde gekregen met de brief van de huidige Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Minister Klink, met als onderwerp 'Met zorg ondernemen'. Doel is liberalisering van de zorginkoopmarkt door middel van het integraal onderdeel maken van de onderhandelbare prijs van de kapitaallasten enerzijds en anderzijds het meer mogelijk maken van vrije besteding van opbrengsten van een ziekenhuis. Dit zogenoemde 'Masterplan' heeft naar het zich laat aanzien al per 1 januari 2008 diverse gevolgen voor zorgaanbieders.
Auteur(s)T.A.M. van den Ende
Pagina23-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHerpositionering binnen de acute zorg; Huisartsen ingehaald door Spoedpost
CiteertitelRZA 2007,
Samenvatting1. Inleiding

Een jaar of tien geleden zijn de eerste huisartsenposten opgericht. Vanuit dergelijke posten wordt door een klein aantal dienstdoend huisartsen, die worden bijgestaan door doktersassistenten, verpleegkundigen en chauffeurs, gedurende de avond, de nacht en het weekend de huisartsengeneeskundige spoedzorg verleend. Een groot aantal posten heeft zich later aangesloten bij zogenoemde huisartsendienstenstructuur (HDS), dit zijn rechtspersonen die ťťn of meerdere huisartsenposten houden en soms een adherentiegebied bestrijken van meer dan 500 000 inwoners. De huisartsendienstenstructuur voert onder andere het bestuur over de aangesloten huisartsenposten, heeft het ondersteunend personeel in dienst, is huurder van de ruimte waar de huisartsenpost is gevestigd, sluit overeenkomsten met zorgverzekeraars en voert het wettelijk verplichte kwaliteitsbeleid uit. De deelnemende huisartsenpost(en) leveren de huisartsengeneeskundige spoedzorg. Bij de huisartsenpost kunnen zowel Hagro's (de klassieke waarneemgroepen), als individuele huisartsen zijn aangesloten.
Auteur(s)A.L. Heinen
Pagina31-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Beleidsregel dure geneesmiddelen getoetst aan Richtlijn 89/105/EEG
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingHet beleid van een lidstaat ten aanzien van de financiering en de vergoedingsstatus van geneesmiddelen kan gevolgen hebben voor het voorschrijfgedrag van artsen en de toegang van patiŽnten tot bepaalde geneesmiddelen. Wanneer een lidstaat werkt met lijsten van geneesmiddelen die wel of niet vergoed worden, kan dit de afzetmogelijkheden van geneesmiddelen beÔnvloeden en daarmee indirect ook de invoer. Uitgangspunt is dat de lidstaten bevoegd zijn om hun socialezekerheidsstelsels - waartoe de vergoeding van geneesmiddelen wordt gerekend - naar eigen inzicht in te richten.
Auteur(s)K. van Lessen Kloeke
Pagina39-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Toelating van nieuwe medische technologie tot het pakket
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingDe medische technologie gaat met rasse schreden vooruit. Elk jaar komen er nieuwe behandelingen, operatietechnieken, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen op de markt. Innovatie is noodzakelijk. De zorg kan nog in veel opzichten worden verbeterd. Nieuwe behandelmethoden kunnen het leven niet alleen verlengen, maar het leven met een ziekte ook dragelijker maken.
Auteur(s)M.F. van der Mersch
Pagina49-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZorgzwaartepakketten
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2009 wordt naar verwachting de zorgzwaartebekostiging in de intramurale AWBZ-zorg ingevoerd. Vanaf dat moment zal het budget van een zorgaanbieder gebaseerd zijn op de zorgzwaarte van de cliŽnten die er verblijven en niet langer op de beschikbare capaciteit. Het afstammen van het budget op de zorgzwaarte gebeurt door de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP's). In deze pakketten is vastgelegd op hoeveel uren van welke zorg iemand recht heeft en door wie de zorg geleverd wordt.
Auteur(s)M. Offerman
Pagina58-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel(On)verzekerd van zorg in de Zorgverzekeringswet
CiteertitelRZA 2007,
Samenvatting'Ziekenfonds of particulier?' Met die vraag werd de tv-commercial ingeleid die aandacht vroeg voor de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006. Nadat in het verleden diverse pogingen zijn gewaagd om ťťn zorgverzekering voor alle Nederlanders in te voeren, is dit met de Zorgverzekeringwet (Zvw) eindelijk gelukt. Bij de invoering van de Zvw is veel aandacht besteed aan voorlichtingscampagnes over de nieuwe zorgverzekering, met als doel de overgang naar het nieuwe verzekeringssysteem zo goed mogelijk te laten verlopen en het aantal onverzekerde zo klein mogelijk te houden.
Auteur(s)M.T. Pronk
Pagina65-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen korte schets van de overheveling van geneeskundige GGZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingOp 1 januari 2008 gaat de geneeskundige Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De overheveling zou al eerder plaatsvinden, maar is tweemaal uitgesteld. De geplande invoering in 2006 is uitgesteld, omdat men voorzag dat het gelijktijdig overhevelen van de geneeskundige GGZ en de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 tot uitvoeringsproblemen zou leiden bij de zorgverzekeraars.
Auteur(s)B. Blekkenhorst , F.J.L. Roepnarain
Pagina72-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKetenzorg begrensd door de mededingsrechtelijke spelregels?
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingDe liberalisering in de zorgsector heeft de afgelopen jaren geleid tot een toenemend aantal concentraties en samenwerkingsverbanden. De fusietrend is zichtbaar onder zowel verzekeraars, ziekenhuizen als AWBZ-zorginstellingen. Ook samenwerkingsafspraken zijn te vinden in de gehele sector. Samenwerking kan plaatsvinden tussen gelijke schakels in een zorgketen (horizontaal), tussen verschillende schakels in een zorgketen (verticaal) en tussen verschillende zorgketens (conglomeraatvorming). Dit artikel ziet op ketenzorg, waarbij met name de verticale relatie tussen zorgpartijen aan de orde is. In dit artikel worden de verschillende wijzen waarop ketenzorg kan worden georganiseerd vanuit een mededingingsrechtelijk perspectief verkend.
Auteur(s)L. Cats , L.A. Schakel
Pagina78-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInvloed van verdragsrecht op de Nederlandse ziektenkostenverzekering
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingDe bepalingen van verdragen maken automatisch deel uit van ons nationale recht. In geval van strijdigheid gaat internationaal recht altijd voor nationaal recht. Dat betekent dat het verdragsrecht ook van invloed is op de manier waarop Nederland haar wettelijke ziektekostenverzekering inricht. Op de invloed van die verdragen zal hieronder worden ingegaan.
Auteur(s)R.J. Visser
Pagina90-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe afbakening tussen de Zorgverzekeringswet en de AWBZ
CiteertitelRZA 2007,
SamenvattingDe verzekering tegen ziektekosten is in Nederland geregeld in twee wetten, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, eerste compartiment) en de Zorgverzekeringswet (Zvw, tweede compartiment). Beide compartimenten zijn tot stand gekomen vanuit een eigen doelstelling. De AWBZ richt zich van oudsher op de langdurige, niet-verzekerbare risico's, de Zvw (als opvolger van de Ziekenfondswet) regelt de verzekering van op genezing gerichte zorg. Diverse ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat dit onderscheid niet meer absoluut is.
Auteur(s)S.E. Weghaus-Reus
Pagina99-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn