Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-12-2007
Aflevering 10
TitelTwintig jaar NTB: plus ça change, plus c'est la même chose
CiteertitelNTB 2007, 49
SamenvattingIn augustus 1987 verscheen het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, het NTB. Een tijdschrift van klein formaat met een rode omslag met daarbinnen een grijs kader met de inhoudsopgave. De gelijkenis met de AB was een bewuste keuze: daarmee werd een inhoudelijke verwantschap als bestuursrechtelijk medium met het jurisprudentietijdschrift uitgedragen.
Auteur(s)S.E. Zijlstra , J.A.F. Peters
Pagina369-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWaar zijn de veertien wetsfamilies?
CiteertitelNTB 2007, 50
SamenvattingF.H. van der Burg: “Het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht getoetst” NTB 1987, 1, p. 3-8.
Het eerste artikel in het nieuwe tijdschrift ging over het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, toen juist verschenen. Van den Burg liet in het algemeen een instemmend geluid horen, maar meende tegelijkertijd dat het ontwerp op een cruciaal punt te goed van vertrouwen was. Dat betrof de verhouding tussen de toekomstige Awb en de bijzondere wetgeving. Zouden de veertien wetsfamilies niet gewoon blijven doorbestaan?
Auteur(s)M. Scheltema
Pagina371-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe TwK: op de drempel van een nieuw gebouw voor de bestuursrechtspraak
CiteertitelNTB 2007, 51
SamenvattingE.M.H. Hirsch Ballin: “De inwerking van de Tijdelijke wet Kroongeschillen” NTB 1987, 1, p. 9-14; [...].
Wie weet nog wat de TwK was? Maar liefst drie artikelen in de eerste jaargang van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht waren rechtstreeks gewijd aan de Tijdelijke wet Kroongeschillen (TwK) die op 1 januari 1988 in werking trad. Alleen dat gegeven al maakt dat een bespreking van de TwK in deze terugblik op twintig jaar NTB niet mag ontbreken.
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Pagina374-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuursgeschillen zijn rechtsgeschillen; maar moet de bestuursrechter die altijd beslissen?
CiteertitelNTB 2007, 52
SamenvattingB.L.W. Visser: “Rechtsbescherming van lagere overheden. NTB 1987, 2, p. 46-52.
De wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) geeft onder meer regels over de verdeling van door gemeenten gemaakte kosten voor de waardering van onroerende zaken tussen gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst (de zogenaamde afnemers). Deze organen leggen belastingen en heffingen op, die zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van een object.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina377-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuursakkoorden: nog geen stap verder
CiteertitelNTB 2007, 53
SamenvattingD.W.P. Ruiter: “Om de verbindendheid van bestuursakkoorden”. NTB 1987, 3, p. 73-78.
Op 4 juni 2007 bereikten Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming over een nieuw bestuursakkoord. Het akkoord werd vervolgens van de zijde van het kabinet ondertekend door haarzelf, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en van de zijde van de VNG door de voorzitter van die vereniging.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Pagina380-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver meer algemene and meer bijzondere wetten
CiteertitelNTB 2007, 54
SamenvattingWillem Konijnenbelt: “System in the madness. Over structuurwetten als ruggegraat van de wetgeving.” NTB 1988, 1, p. 1-5.
De auteur wilde graag naar aanleiding van het hierboven vermelde artikel van Willem Konijnbelt een artikel schrijven omdat het gaat over een vraagstuk dat hem dagelijks bezighoudt: de verhouding tussen algemene en bijzondere wetgeving.
Auteur(s)N. Verheij
Pagina382-384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe voorzichtige terugtred van de bezwaarschriftprocedure
CiteertitelNTB 2007, 55
SamenvattingH. Bolt: “De bezwaarprocedure als voorprocedure: heroverweging en voorbehandeling. NTB 1988, nr. 1, p. 6-11.
Van oudsher worden aan de bezwaarschriftprocedure twee functies toegekend. Sommige leggen de nadruk op de rechtsbeschermingsfunctie. Anderen benadrukken de verlengde besluitvorming door het bestuur.
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Pagina385-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe WZST-vergunning; Van fictieve vergunningverlening naar lex silencio positivo
CiteertitelNTB 2007, 56
SamenvattingK. van Duyvendijk: “Wie zwijgt stemt toe. Problemen rond de fictieve vergunningverlening”. NTB 1988, nr. 2, p. 37-44.
De Rechtsfiguur van de fictieve weigering van een besluit waarom is verzocht kennen we sinds art 60 Ambtenarenwet 1929, als ik me niet vergis. [...] De formule kwam steeds hierop neer, dat een gevraagd besluit werd geacht te zijn geweigerd als niet binnen de gestelde termijn een reëel besluit was genomen. De weigering was een wettelijke fictie, en kon dus niet met reden “fictieve weigering” worden genoemd.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina387-388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe multifunctionele onrechtmatige daad: een aanwinst voor de democratische rechtsstaat?
CiteertitelNTB 2007, 57
SamenvattingP.W.A. Gerritzen-Rode: “De Limmen/Houtkoop-formule als wapen tegen de overheid” NTB 1988, 2, p. 45-48.
Op 12 juli 1972 dagvaardde J.N. Houtkoop de gemeente Limmen in kort geding voor de President van de Rb. Alkmaar. Hij vorderde dat de gemeente zou worden veroordeeld tot het verstrekken van een woonvergunning voor een bloembollenberging met een binnenhuis daarmee in verbinding staande woongelegenheid.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina389-391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan motiveringscontrole naar bestuursrechtelijke rechtsvinding
CiteertitelNTB 2007, 58
SamenvattingR.M. male: “Beredeneerd besluiten; plaats, functie en betekenis van motiveringsbeginsel in het Nederlandse bestuursrecht” NTB 1988, 3, p. 73-79.
Aanleiding voor “Beredeneerd besluiten”” was een fascinatie voor de (algemene) beginselen van behoorlijk bestuur in het algemeen en de formele beginselen in het bijzonder. Het was in de tijd dat men naarstig op zoek was naar de theoretische grondslag van de beginselen van behoorlijk bestuur.
Auteur(s)R.M. van Male
Pagina392-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHebben richtlijnen een plaats gekregen?
CiteertitelNTB 2007, 59
SamenvattingH.E. Bröring: “Juridisch onbestemde regels in het bestuursrecht: richtlijnen” NTB 1988, 3, p. 80-87.
Een restcategorie regels uit de bestuurspraktijk. Zo bestempelde Bröring richtlijnen. Het zijn noch wettelijke voorschriften, noch beleidsregels. Maar richtlijnen beogen wel het bestuurshandelen te normeren. In het bestuursrecht hebben deze richtlijnen hun plaats 'nog niet geheel' gevonden. Een onbestemd fenomeen.
Auteur(s)E. Helder
Pagina395-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe ambtenarenrechtelijke overheid
CiteertitelNTB 2007, 60
SamenvattingA.H. van Zutphen: “Het begrip openbare dienst in de Ambtenarenwet 1929” NTB 1988, 4, p. 119-127. In art. 1 AW staat gedefinieerd wie als ambtenaar heeft te gelden. Lid 1 bepaalt dat een ambtenaar degene is die is aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn, waarbij lid 2 de openbare dienst omschrijft als 'alle diensten en bedrijven door een Staat en de opnebare lichamen beheerd'.
Auteur(s)J.A.F. Peters
Pagina398-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2007, 61
Samenvatting1. Algemeen
2. Preventieve handhaving
3. Toezicht en opsporing
4. Sanctionering
5. Gedogen en beginselplicht tot handhaven
6. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis
Pagina402-417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Awb & wetgeving
TitelRechtsbescherming tegen luchthavenbesluiten en luchtvaartregelingen
CiteertitelNTB 2007, 62
SamenvattingRuim een eeuw na dato valt in discussies over bestuursrechtelijke onderwerpen met enige regelmaat nog de oude tegenstelling tussen Loeff en Struycken te bespeuren. Onlangs kwam die tegenstelling weer eens aan het licht bij de discussie over het wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving rond burgerluchthavens en militaire luchthavens. Het is daarom de moeite waard om nog eens te kijken naar het onderwerp rechtsbescherming in relatie tot algemeen verbindende voorschriften in het algemeen en met betrekking tot luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen in het bijzonder.
Auteur(s)A. Weggeman
Pagina418-420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegister 2007
CiteertitelNTB 2007,
Pagina420-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn