Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 18-01-2008
Aflevering 1
RubriekRedactionele bijdrage
TitelOver onrechtvaardige gevolgen van formele rechtskracht
CiteertitelJBa 2008/1
SamenvattingAls de casus en de uitkomst van arresten als HR Kuijpers/Gemeente Valkenswaard en HR Gemeente Enschede/Gerridzen Bouwmaterialen worden voorgelegd, zal dat bij veel mensen stuiten op verbijstering en onbegrip. De uitkomsten worden als bepaald onrechtvaardig ervaren, zowel bij juristen als bij niet-juristen. En, goed beschouwd, de leer van de formele rechtskracht en de lijn van de jurisprudentie die de Hoge Raad daarin hanteert, mag vanuit technisch-juridisch standpunt bezien juist en consequent zijn; zij kan leiden tot uitkomsten die indruisen tegen het rechtsgevoel.
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200702322/1
CiteertitelJBa 2008/2
SamenvattingBelanghebbende. Beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2006 heeft de gemeenteraad van Leek het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Leeksterveld fase 1, herziening ex artikel 30 WRO", vastgesteld.
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200703359/1
CiteertitelJBa 2008/3
SamenvattingBelanghebbende. Mede-eigendom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend aan [vergunninghoudster] voor het oprichten van veertien woningen op het perceel [locatie] te Nuenen (hierna: het perceel).
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Breda, 14-12-2007, 07/4860 en 07/4887
CiteertitelJBa 2008/4
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Verweerder is bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang tegen de exploitant van de camping, aldus dat de camping wordt gesloten. De brandveiligheid is structureel onder de maat, een uiteindelijke sluiting van de camping lag in de lijn der verwachting en b. en w van Bergen op Zoom willen voor een groep bewoners met oudere rechten naar vervangende woonruimte zoeken. De nadelige gevolgen van de sluiting voor de bewoners van de camping zijn onder deze omstandigheden niet zodanig onevenredig dat van sluiting moet worden afgezien. Daarom zal hun verzoek om voorlopige voorziening worden afgewezen.
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2007:BC0275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Utrecht, 17-12-2007, SBR 073419 en 073420
CiteertitelJBa 2008/5
SamenvattingBelanghebbende. Verkeersbesluit.
Samenvatting (Bron)Bewoner belanghebbende bij besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer van op- en afritten rijksweg A2. Zienswijzen ten onrechte niet - ontvankelijk verklaard. Rechtsgevolgen in stand gelaten.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2007:BC0311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200702322/1
CiteertitelJBa 2008/6
SamenvattingMotivering. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2006 heeft de gemeenteraad van Leek het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Leeksterveld fase 1, herziening ex artikel 30 WRO", vastgesteld.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200708369/1
CiteertitelJBa 2008/7
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck (hierna: het college) aan [verzoekster] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van de Wet milieubeheer-vergunning voor haar varkenshouderij op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200702695/1
CiteertitelJBa 2008/8
SamenvattingNieuw besluit. Nieuwe aanvraag. Wijziging. Ondergeschikte aard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning onder vrijstelling verleend voor het geheel vernieuwen en veranderen van een schuur op het perceel [locatie] te Amstelveen (hierna: het perceel).
Pagina10-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Zwolle, 27-12-2007, AWB 07/896
CiteertitelJBa 2008/9
SamenvattingBekendmaking. Schending vormvoorschrift.
Samenvatting (Bron)Beroep tegen verkeersbesluit waarbij is beoogd de verkeersstromen op kruising Rijnlaan-Dobbe- Eemlaan zodanig aan te passen dat er minder conflicten tussen de diverse verkeerstromen kunnen plaatsvinden, ongegrond verklaard.
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2007:BC1046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Haarlem, 17-12-2007, 07-5061
CiteertitelJBa 2008/10
SamenvattingBezwaar. Niet-ontvankelijk. Termijnoverschrijding. Vestiging voorkeursrecht.
Samenvatting (Bron)Eiseres heeft bezwaar tegen een voorstel van B&W, echter niet binnen de termijn. Dit bezwaar is dan ook niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar richt zich echter inhoudelijk eveneens tegen het (aan het voorstel van B en W identieke) raadbesluit. Verweerder had eiseres dan ook moeten ontvangen in het bezwaar tegen het raadsbesluit. Het beroep is gegrond.
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2007:BC0768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200703100/1
CiteertitelJBa 2008/11
SamenvattingHoren. Hoorzitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2006 heeft verweerder aan appellant een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) bij de door appellant gedreven inrichting aan de [lcoatie] te Rotterdam.
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200705040/1
CiteertitelJBa 2008/12
SamenvattingHoorplicht. Kennelijk niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2006 heeft verweerder zijn beslissing om op 29 januari 2006 jegens appellante bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 59,00) voor rekening van appellante komen.
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200705386/1
CiteertitelJBa 2008/13
SamenvattingAfzien horen. Kennelijk ongegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) zijn beslissing om op 13 maart 2007 jegens [appellante] bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op schrift gesteld. Daarbij heeft het college beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 50,00) voor rekening van [appellante] komen.
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200702543/1
CiteertitelJBa 2008/14
SamenvattingHeroverweging. Dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borne (hierna: het college) besloten het gebruik door appellant van een gedeelte van het perceel, plaatselijk bekend nabij de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) en de daarop aanwezige schuur, onder de daarbij gestelde voorwaarden te gedogen.
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200702681/1
CiteertitelJBa 2008/15
SamenvattingAdviescommissie. Bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2004 heeft het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: het college) de aanvraag van appellante om een vergunning voor het dempen en graven van water en het bouwen van zes woningen op de boezemkade van de [locatie], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [], afgewezen.
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200702985/1
CiteertitelJBa 2008/16
SamenvattingNadere stukken. Beroep. Inzenden stukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Graft-de Rijp (hierna: het college) geweigerd bouwvergunningen te verlenen voor het oprichten van twee bedrijfswoningen en stallencomplexen op gronden gelegen aan de Groeneweg, kadastraal bekend gemeente Graft-de Rijp, sectie E, nummers 448 en 693 te Graftermeer (hierna: de percelen), alsmede geweigerd om ten behoeve van de bouwplannen nieuwe agrarische bouwstedes aan te wijzen.
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200704286/1
CiteertitelJBa 2008/17
SamenvattingUitspraak. Niet-ontvankelijk. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2006 heeft de stichting "Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen" (hierna: het CBR) bepaald dat [appellant] zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar zijn geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieŽn motorrijtuigen waarvoor aan hem een rijbewijs is afgegeven.
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200704706/1
CiteertitelJBa 2008/18
SamenvattingHerziening. Inhoudelijke gronden.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 18 januari 2006, in zaak no. 200504019/1 (hierna: de uitspraak), heeft de Afdeling het hoger beroep van verzoekers gegrond verklaard, de uitspraak van de rechtbank Assen van 12 april 2005 in zaak no. 04/306 WW 44 vernietigd en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) op het bezwaar tegen het besluit om aan [belanghebbende] vrijstelling en bouwvergunning te verlenen, vernietigd. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRechtbank Arnhem, 17-12-2007, AWB 07/2815
CiteertitelJBa 2008/19
SamenvattingBesluit. Zuiver schadebesluit. Feitelijk handelen. Connexiteit.
Samenvatting (Bron)Eiser heeft de gemeente Wijchen aansprakelijk gesteld voor gestelde vermogensschade. De gestelde schadeoorzaak betreft feitelijk handelen van verweerder, namelijk het nalaten van verschaffen van juiste informatie omtrent zijn aanspraken op een Ioaz-uitkering. Tegen dit handelen staat geen bezwaar open, zodat tegen de beslissing van verweerder om geen schade te vergoeden, ook geen bezwaar open staat. Verweerder had het bezwaar tegen die beslissing dan ook niet-ontvankelijk moeten verklaren.
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RBARN:2007:BC0692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2008/
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina17-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn