Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 12-01-2008
Aflevering 7287
TitelDe informatie- en consultatieplicht van art. 169 lid 4 Gemeentewet.
CiteertitelGst. 2008, 1
SamenvattingDe Wet dualisering gemeentebestuur zorgde in 2002 onder meer voor de introductie van art. 169 lid 4 Gemw. Op grond hiervan is het college van burgemeester en wethouders verplicht om de raad desgevraagd vooraf te informeren over de uitoefening van een aantal in die bepaling genoemde bestuursbevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten. Het college is daarnaast gehouden actief inlichtingen te verschaffen als het voornemens is een van die bestuursbevoegdheden uit te oefenen en dit mogelijk ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente.
Auteur(s)H. Doornhof
Pagina1-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200605125/1
CiteertitelGst. 2008, 2
SamenvattingVerkeersbesluit. Beoordelingsmarge. Discretionaire bevoegdheid. Beleidsvrijheid. Terughoudende toetsing. (Maastricht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) een parkeerverbod ingesteld aan de westzijde van de Daaldersruwe te Maastricht voor het gedeelte tussen de woonhuizen [] tot en met [] alsmede een stopverbod aan de oostzijde van die weg tussen de aansluiting met de Drachmenruwe en pand [].
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina9-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-06-2007, 200606424/1
CiteertitelGst. 2008, 3
SamenvattingBestemmingsplan ter beperking uitbreidingsmogelijkheden bestaande supermarkt. Onderscheid tussen food- en non food-sector. Maximering verkoopvloeroppervlak. Nodig ter voorkoming van distributieplanologische ontwrichting van in ruimtelijk beleid aangewezen kernwinkelgebied? (Meerssen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Meerssen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2003, het bestemmingsplan "Meerssen, Rothem en Weert" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina11-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA7056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200701936/1
CiteertitelGst. 2008, 4
SamenvattingZakelijk samenwerkingsverband. Ter inzage geven van BIBOB-advies aan Awb-adviescommissie in strijd met art. 28 Wet BIBOB. Gesloten verstrekkingsregime en geheimhoudingsplicht in Wet BIBOB neergelegd. De afdeling refereert op dit punt aan de taak van de wetgever. (Assen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2006 heeft de burgemeester van Assen (hierna: de burgemeester), voor zover thans van belang, de op 10 februari 1998 aan appellant verleende vergunning voor het exploiteren van [coffeeshop] aan de [locatie] te Assen (hierna: de coffeeshop) met ingang van 6 oktober 2006 ingetrokken.
AnnotatorA.E.M. van den Berg , P.C.M. Heinen
Pagina16-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-08-2007, 06/4760 WW
CiteertitelGst. 2008, 5
SamenvattingIntrekking recht op vervolguitkering niet in strijd met art. 1 EP EVRM. (Assen).
Samenvatting (Bron)Geen recht op vervolguitkering WW, in verband met aangepaste regelgeving. Uitzondering? Strijd met EVRM? Eigendomsontneming? Legitieme doelstelling?
AnnotatorR.J.B. Schutgens
Pagina21-26
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BB3760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelDe bestuurlijke lus in de Wabo.
CiteertitelGst. 2008, 6
SamenvattingDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is begin december door de Tweede Kamer aanvaard. Daarbij is een interessant amendement aangenomen dat strekt tot opname in de Wabo van de bestuurlijke lus. De kamerleden Koopmans en Vermeij wilden niet wachten op voorstellen van de regering en kregen voor elkaar dat de Wabo al vooruitlopend op een bredere invoering de modelijkehdi van een bestuurlijke lus gaat bevatten. Op zich is de bestuurlijke lus een goed idee. Een bestuurlijke lus komt erop neer dat de rechter die een gebrek constateert in het bestreden besluit, niet tot vernietiging overgaat, maar het bestuursorgaan daarvan op de hoogte brengt en het bestuursorgaan in staat stelt het gebrek te repareren, waarna de rechter het verbeterde besluit toetst in dezelfde (nog lopende) procedure.
Auteur(s)P. van Buuren
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn