Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 25-01-2008
Aflevering 1
RubriekTer Visie
TitelVraag niet wat private equity met u doet, maar vraag u wat met private equity kunt doen.
CiteertitelSR 2008, 1
SamenvattingWat is de overeenkomst tussen private equity en goedkoop voedsel? Ze hadden allebei een openingsartikel in The Economist, dat begon met The en of ... Maar de overeenkomst strekt verder. Want zowel het einde van het goedkope voedsel als ook dat van private equity heeft een vrij onverwachte oorzaak. Wat het voedsel betreft: dat wordt steeds schaarser en duurder - vreemd genoeg omdat bijvoorbeeld een deel van de maÔsproductie wordt aangewend voor ethanolfabricage en milieuvriendelijk autorijden.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe AVM-arresten van januari 2007: nadruk op de cumulatieve toets.
CiteertitelSR 2008, 2
SamenvattingIn de AVM-arresten heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de geldigheid van een eerder overeengekomen concurrentiebeding na een functiewijziging. In deze bijdrage worden de arresten nog eens tegen het licht gehouden. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het feit dat de Hoge Raad in deze arresten een dubbele, cumulatieve toets hanteert.
Auteur(s)E.W. Kingma
Pagina6-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPersoonlijke boetes en clementieverzoeken van werknemers - het arbeidsrecht als spelbreker voor de NMa?
CiteertitelSR 2008, 3
SamenvattingSinds een recente wijziging van de Mededingingswet kan aan werknemers die binnen een onderneming opdracht hebben gegeven tot, of feitelijk leiding hebben gegeven aan, inbreuken op de verbodsbepalingen van het mededingingsrecht een boete van maximaal Ä 450 000 worden opgelegd. In verband hiermee heeft de NMa onlangs haar clementieregeling gewijzigd, waardoor nu ook voor dergelijke beboetbare werknemers de mogelijkheid is gecreŽerd om boetevrijstelling of -vermindering te krijgen.
Auteur(s)S.F. Sagel , J.N. Stamhuis
Pagina12-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 26-10-2007, C06/118HR
CiteertitelSR 2008, 4
SamenvattingGoed werkgeverschap en informatieplicht: wat iedere werknemer weten moet.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; overgang (deel van) onderneming in zin van art. 7:662 e.v. BW; zie ook C06/117. wijze van informatievoorziening aan werknemer schending goed werkgeverschap ex art. 7:611?
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA4492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 19-10-2007, C05/333HR
CiteertitelSR 2008, 5
SamenvattingVoortzetting zonder tegenspraak.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Afgewezen vordering tot loondoorbetaling bij voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; voorzetting zonder tegenspraak als bedoeld in art. 7:668 lid 1 BW; stilzwijgende voortzetting?, gedragingen van werkgever.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina22-24
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA6755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Ambtenarenrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2006, 05/3668 AW en 06/3514 AW
CiteertitelSR 2008, 6
SamenvattingDe intern solliciterende ambtenaar is voortaan ontvankelijk; echte overwinning of ...?
Samenvatting (Bron)Afwijzing sollicitatie tijdens tijdelijke aanstelling.
AnnotatorH.S.P. Stuiver
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 17-10-2007, AWB 07/853
CiteertitelSR 2008, 7
SamenvattingHet verwijtbaar werkloosheidscriterium in de praktijk.
Samenvatting (Bron)Verweerder stelt zich in het bestreden besluit op het standpunt dat eiser zijn dienstverband bij uitzendbureau Olympia niet verwijtbaar heeft verloren. Omdat het dienstverband bij Olympia geen 26 weken heeft geduurd en eiser geen nieuw WW-recht heeft opgebouwd dient te worden beoordeeld of het ontslag bij Hendrix Meat Group C.V. verwijtbaar is. Het frequent niet naleven door eiser van de gedragsregels van de werkgever was een dringende reden voor de werkgever om het dienstverband niet langer in stand te houden. Verweerder acht eiser verwijtbaar werkloos geworden uit het dienstverband bij Hendrix Meat Group C.V. De gevraagde WW-uitkering wordt om die reden geweigerd. Eiser kan zich met het bestreden besluit niet verenigen en stelt zich op het standpunt dat verweerder ten onrechte heeft gesteld dat sprake is van verwijtbare werkloosheid omdat er een dringende reden ex artikel 7:678 van het Burgerlijke Wetboek (BW) aan het ontslag ten grondslag zou liggen. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden op grond van verandering van de omstandigheden en niet op grond van een dringende reden. Er was verschil in inzicht tussen partijen met betrekking tot de werkwijze van eiser en de werkgever heeft erkend dat aan eiser daarvan geen verwijt kan worden gemaakt. Om die reden heeft verweerder het ontslag op staande voet ingetrokken en een verzoekschrift ex artikel 7:685 van het BW ingediend. De reden van ontbinding van de arbeidsovereenkomst is een verstoorde arbeidsverhouding waarvan eiser geen verwijt kan worden gemaakt. Dat is door de werkgever en de kantonrechter ook bevestigd. Eiser heeft ook verweer gevoerd tegen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en daarmee is duidelijk dat verweerder ten onrechte heeft geoordeeld dat een dringende reden aan het ontslag ten grondslag heeft gelegen. Ter zitting heeft de gemachtigde de handelwijze van eiser en de omstandigheden ten tijde van zijn dienstverband met Hendrix Meat Group C.V. uitgebreid toegelicht.
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina27-31
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2007:BB7024
Artikel aanvragenVia Praktizijn