Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-01-2008
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelMegastallen in het buitengebied
CiteertitelAgr.r 2008, p. 3
SamenvattingOp basis van de Reconstructiewet concentratiegebieden zijn in de provinciale reconstructieplannen gebieden aangewezen als zogeheten landbouwontwikkelingsgebied, gebruikelijk afgekort als LOG. Een landbouwontwikkelingsgebied is in die wet (art. 1) gedefinieerd als: 'ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat landbouw dat geheel of gedeeltelijk voorziet, of in het kader van de reconstructie zal voorzien, in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij'. Uit de parlementaire geschiedenis van de Reconstructiewet valt af te leiden dat de aanwijzing van de landbouwontwikkelingsgebieden uitdrukking is van de wens om voor het hele reconstructiegebied te komen tot richtinggevende bestemmingen.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina3-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPachtprijzen
CiteertitelAgr.r 2008, p. 12
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de inhoud en toepassing van het op 1 september 2007 in werking getreden Pachtprijzenbesluit 2007 met bijbehorende regelingen, tegen de achtergrond van een korte schets van het tot die datum van kracht zijnde Pachtnormenbesluit 1995, zoals nadien gewijzigd.
Auteur(s)J.G. Bongers
Pagina12-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2008, p. 17
SamenvattingAlgemeen - Pacht - Zakelijke rechten - Landinrichting - Ruimtelijke Ordening - Beheer landelijk gebied - Landbouwstructuurbeleid - Landbouwmarktbeleid - Landbouwkwaliteitsbeleid - Agrarisch milieubeleid - Fiscaal recht - Europees agrarisch recht.
Pagina17-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 30-01-2007, 2005/1015t
CiteertitelAgr.r 2008, p. 21
Samenvatting(Gerrickens/Schreurs/R.K. Weeshuis).
Samenvatting (Bron)Tussenarrest 30 januari 2007. 36 e.v., 58 Pw. bewijsopdracht ad mondelinge afspraken; hoger beroep door ťťn van de gedaagden in eerste aanleg; oproeping van mede-partij. Pachter stelt zich op het standpunt: a. dat hij medio 1995, dus vůůr de wetswijziging per 31 oktober 1995, met de rentmeester van verpachtster heeft afgesproken dat hij door betaling van pachtpenningen over de periode 1992-1995 met terugwerkende kracht pachtrechten zou verkrijgen, althans b. dat de schriftelijke pachtovereenkomst van 14 februari 1996 moet worden uitgelegd in het licht van voorafgaande mondelinge afspraken met de rentmeester, onder meer inhoudende dat pachter het perceel altijd zou kunnen blijven gebruiken en dat verpachtster het perceel bij vervreemding aan pachter zou aanbieden. Uitgaande van het onder a weergegeven standpunt is de opzegging in strijd met art. 36 lid 2 Pachtwet gedaan. Uitgaande van het onder b weergegeven standpunt is de opzegging in strijd met de inhoud van de pachtovereenkomst. In beide gevallen duurt de pachtovereenkomst tussen pachter en verpachtster nog steeds voort. Pachter wordt in de gelegenheid gesteld een en ander te bewijzen. Pachter heeft behalve zijn wederpartij in eerste aanleg, de nieuwe pachter van hetzelfde perceel, ook verpachtster opgeroepen om in hoger beroep te verschijnen. Zowel uit de appŤldagvaarding als uit de memorie van grieven volgt dat pachter geen beslissing ten nadele van verpachtster nastreeft. Daaruit volgt dat het hoger beroep van pachter zich niet tegen verpachtster richt. Wel heeft pachter verpachtster opgeroepen om in dit geding te verschijnen. Voor een zodanige oproeping bestond ook goede aanleiding, omdat de feitelijke grondslag van het door de grieven opnieuw aan de orde gestelde verweer van pachter tegen de vorderingen van de nieuwe pachter ook verpachtster aangaat.
Pagina21-21
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:BB8638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 27-11-2007, 2005/134
CiteertitelAgr.r 2008, p. 21
Samenvatting(Memelink-Haijtink/Hammers).
Pagina21-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-11-2007, P 2007/598
CiteertitelAgr.r 2008, p. 23
SamenvattingOvergangsrecht. 65-jarige pachter. Wanprestatie. Belangenafweging. BeŽindiging van de overeenkomst. Ontruiming.

(Hoogenveen / Van Ginkel).
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-05-2007, P 2004/809P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 27
SamenvattingBeŽindigingovereenkomst. Melkquotum. Wanprestatie.

(Kuiper / Schaapman).
Pagina27-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-05-2007, P 2006/418P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 35
SamenvattingVordering tot medepacht. Belang.

(Dreesman / De Weerd).
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-06-2007, P 2007/381P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 36
SamenvattingSchriftelijke vastlegging voor een jaar met verlenging. Duur van de overeenkomst. Zes jaar.

(Emca Plant / Van Leeuwen).
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-05-2007, P 2006/1279
CiteertitelAgr.r 2008, p. 37
SamenvattingNiet-verlenging wegens natuurbestemming.

(Loeffen / Staat).
Pagina37-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 18-12-2007, 2007/813
CiteertitelAgr.r 2008, p. 22
Samenvatting(Assies / Kat-Gout).
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht. Verlenging pachtovereenkomst 38 Pachtwet. Belangenafweging in het kader van artikel 38 Pachtwet valt in de gegeven omstandigheden ten nadele van pachter uit.
Pagina22-22
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:BC2669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 17-12-2007, V 1960
CiteertitelAgr.r 2008, p. 22
Samenvatting(Schutte / gemeente Kampen).
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn