SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 31-01-2008
Aflevering 1
RubriekDeze maand
Titel2008: Een wereldjaar voor de sociale zekerheid; Enkele opmerkingen over mondiale socialzekerheidsontwikkelingen
CiteertitelSMA 2008, p. 3
SamenvattingOmdat deze bijdrage in het teken staat van 'Deze maand' en deze maand in het teken van het nieuwe jaar, richt ik mijn blik op de socialezekerheidsagenda van 2008.
Auteur(s)G.J. Vonk
Pagina3-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet hof van justitie EG en het Arbeidsrecht: Europeanisering van het nationale arbeidsrecht?
CiteertitelSMA 2008, p. 7
SamenvattingMet het symposium 'De rechter en het sociaal recht' nam de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Leidse Universiteit op 9 maart 2007 afscheid van mr. dr. Taco van Peijpe. Hij vroeg in verschillende publicaties aandacht voor de invloed van het Europese recht op het nationale (arbeids)recht. Mijn inleiding tijdens dat symposium heb ik onderstaand artikel bewerkt. De inleidingen van Verhulp, Sprengers en Asscher-Vonk zijn artikelen gedrieŽn gepubliceerd in SMA 2007, p. 213 e.v.
Auteur(s)A.Ph.C.M. Jaspers
Pagina7-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCassatierechter en arbeidesovereenkomst: op de keper beschouwd
CiteertitelSMA 2008, p. 19
SamenvattingTussen 1 februari 2006 en 1 oktober 2007 heeft de Hoge Raad 50 gepubliceerde uitspraken gedaan in individuele arbeidszaken en daarmee gelijk te stellen procedures. In deze, al zevende, aflevering van deze kroniek wordt die jurisprudentiŽle oogst beoordeeld en wordt bezien welke tendensen daarin vallenaan te wijzen.
Pagina19-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGezagsrecht en beroepsethiek samen door een deur?
CiteertitelSMA 2008, p. 27
SamenvattingVrije beroepen als die van arts, advocaat en accountant worden reeds sinds lange tijd ook in dienstverband uitgeoefend. Het zijn uiterst zelfstandige en professionele beroepen, die bovendien hun eigen beroepsethiek kennen. Hoewel zij ook in dienstverband zeer zelfstandig opereren, wordt voor de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst en het werkgeversgezag in de rechtspraak voldoende geacht dat de mogelijkheid tot het geven van instructies bestaat. De aanwezigheid van een gezagsverhouding impliceert dat de werknemer in beginsel instructies van zijn werkgever zal moeten opvolgen. Dit geldt ook voor artsen, advocaten en accountants in dienstverband. De instructiebevoegdheid van de werkgever gaat echter niet altijd samen met de beroepsethiek van deze groep werknemers.
Pagina27-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht: internationaal en europees socialekerheidsrecht
CiteertitelSMA 2008, p. 35
SamenvattingDeze zesde kroniek van de jurisprudentie internationaal en Europees socialenzekerheidsrecht bestrijkt de periode van 1 november 2006 tot en met 1 november 2007. Er zijn veel zaken gewezen over wooneisen in de sociale zekerheid en de export van uitkeringen. Dergelijke wooneisen zijn onderworpen aan de kritische blik van zowel het Hof van Justitie EG (HvJ EG) (par. 1) als de nationale rechter. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de Rechtbank Amsterdam toetsten de invoering van het exportverbod ingevolge de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) onder meer aan het grondrecht van eigendomsbescherming. Dit grondrecht zette zijn opmars in de sociale zekerheid voort, zo ondervonden ook de Russen in Straatsburg (par. 2). Verder zijn er enkele uitspraken te melden over de gevolgen van het vrije dienstenverkeer, onder andere voor de problematiek van de grensoverschrijdende zorg (par. 3) en over de toepassing van het gelijkebehandelingsbeginsel (par. 4). Deze rubriek bevat een selectie van internationaal en Europeesrechtelijk relevante jurisprudentie. Waar uitspraken reeds elders uitgebreid becommentarieerd zijn, zoals bij de uitspraken over huisbezoeken het geval is, is van bespreking afgezien.
Auteur(s)M. van Everdingen , G.J. Vonk , M. Ydema-Gutjahr
Pagina35-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht sociale voorzieningen
CiteertitelSMA 2008, p. 45
SamenvattingIn het rechtspraakoverzicht sociale voorzieningen komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde in de jurisprudentie op het terrein van de bijstand (Wet werk en bijstand), de voorzieningen voor gehandicapten (Wet voorzieningen gehandicapten) en de maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning). Alfred Balkema neemt het onderdeel over de WWB voor zijn rekening; Matthijs Vermaat schrijft over de rechtspraak op het gebied van de WVG en de Wmo. Het rechtspraakoverzicht beslaat de periode van 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2007. Het sluit aan bij het overzicht over 2005-2006 van mevrouw S. Voortman, SMA 2006, p. 524-530.
Auteur(s)A.E.L.T. Balkema , M.F. Vermaat
Pagina45-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Wet- en regelgeving
TitelActueel
CiteertitelSMA 2008, p. 55
SamenvattingVoorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidtoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
Pagina55-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelActueel agenda
CiteertitelSMA 2008, p. 61
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelM.C.M. Aerts, De zelfstandige in het sociaal recht, De verhouding tussen juridische status en sociaal-economishce positie
CiteertitelSMA 2008, p. 62
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina62-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelSociale zekerheid; twee toekomstbeelden
CiteertitelSMA 2008, p. 65
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelE. Stoovť e.a., Over de grens; migratie en sociale zekerheid
CiteertitelSMA 2008, p. 65
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn