Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-01-2008
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelDag van de Wabo
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
SamenvattingOp de Dag van de Bergen heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo - TK 30884) per 1 januari 2009. Voortaan is 11 december dus ook de Dag van de Wabo. Na het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland) hebben ook de koepelorganisaties van gemeenten (VNG) en provincies (IPO) hun vertrouwen uitgesproken in de Wabo. Hopelijk doet de Eerste Kamer dat ook.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe betekenis van de stroomgebiedbenadering uit de Kaderrichtlijn water voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
SamenvattingHet Europese milieurecht kent verschillende manieren van reguleren die niet altijd even goed op elkaar aansluiten. Een voorbeeld hiervan is de effectgerichte kwaliteitsbenadering voor stroomgebieden, zoals die nader is uitgewerkt in de Kaderrichtlijn water en de risicobenadering op basis van modellen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Nu in het Europese milieurecht in beginsel geen rangorde bestaat tussen de verplichtingen die uit verschillende milieurichtlijnen voortvloeien moet, voorzover de richtlijn zelf over die verhouding tot andere richtlijnverplichtingen worden voldaan. Dat vraagt om een goede afstemming tussen verschillende richtlijnen en hun instrumenten. In dit artikel wordt de verhouding tussen enerzijds de Kaderrichtlijn water en anderzijds de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn onderzocht en worden aanbevelingen gedaan voor een betere afstemmingen tussen richtlijnen. Ook worden aanbevelingen gedaan met het oog op de doorwerking van de Kaderrichtlijnvereisten in de nationale toelatingsbeoordeling.
Auteur(s)H.F.M.W. van Rijswick , E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina2-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlimaatverandering en de rol van het milieurecht
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
SamenvattingVerslag van het congres ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Vereniging voor Milieurecht op 18 oktober 2007.
Auteur(s)N. Teesing
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Biogas - Biomassa - Externe veiligheid - Gezondheid - GGO - Industrie - Klimaat - Lucht - Luchtvaart - Natuur - Rechtsbijstand - Ruimte - Stoffen - Water
Pagina14-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.V.C. Aalders, R. Uylenburg, Het mileurecht als proeftuin, 20 jaar Centrum voor Milieurecht
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale mileuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina21-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG milieu wet- & regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
Pagina23-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200608717/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 1K
SamenvattingParkeerplaats en weegbrug behoren gelet op de omstandigheden tot de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boerenbond Mengvoeders B.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een periode van tien jaar voor een inrichting voor de productie van mengvoeders, de opslag van veevoeders, de op- en overslag van kunstmeststoffen en veevoedergrondstoffen, alsmede de verkoop van land- en tuinbouwartikelen en doe-het-zelf producten, gelegen aan de Molenstraat 6 te Wanroij. Dit besluit is op 23 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200702734/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 2K
SamenvattingAanvraag om een milieuvergunning mag niet worden gesplitst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2007 heeft verweerder aan appellant een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij gelegen op het perceel [locatie a] te Ede en de aangevraagde vergunning geweigerd voor zover het een paardenhouderij gelegen op het perceel [locatie b] te Ede betreft. Dit besluit is op 8 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200609138/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 3K
SamenvattingUitleg Vuurwerkbesluit aan de hand van het Bouwbesluit 2003
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rubro Beheer B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor de verkoop van fietsen annex opslag en verkoop van consumentenvuurwerk op het perceel Ootmarsumsestraat 26 te Almelo. Dit besluit is op 8 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200703438/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 4K
SamenvattingVoetbalveld is in casu geen stankgevoelig object.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2007 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf met varkens, rundvee en akkerbouw gelegen aan de [locatie] te [plaats] geweigerd voor zover het 29 stuks vrouwelijk jongvee en 5 vleesvarkens en de aangevraagde incidentele activiteiten in de nachtperiode betreft en voor het overige verleend. Dit besluit is op 12 april 2007 ter inzage gelegd.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 31-10-2007, 200702357/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 5K
SamenvattingGeen toelichting van beroep tegen milieuvergunning aan een besluit tot gedeeltelijke intrekking van die vergunning, nu het intrekkingbesluit op een andere grondslag berust.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 januari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een aannemersbedrijf en het op- en overslaan van afvalstoffen op de percelen [locatie sub 1], [locatie sub 2] en [locatie sub 3] te [plaats].
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200609021/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 6K
SamenvattingNadelige gevolgen van gebruik bio-brandstoffen in een elektriciteitscentrale hoeven niet hetzelfde te zijn als bij andere wijze van elektriciteitsopwekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIOX Group B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag, de bewerking en het gebruik in een energiecentrale van vloeibare biobrandstoffen op het adres Europaweg-Zuid, haven 9890, te Vlissingen. Dit besluit is op 9 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200702556/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 7K
SamenvattingWet bibob in relatie tot overtreding van eerdere Wm-vergunningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2007 heeft verweerder aan d[vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer de opslag en bewerking van puin tot te hergebruiken product op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200700174/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 8K
SamenvattingGeen besluitonderdelenrechter bij beroep tegen besluiten over vergunningen ingevolge de Grondwaterwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning onder voorschriften als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet verleend voor het onttrekken van maximaal 78.500 m3 grondwater ten behoeve van een bodemsanering van de Zellingwijk te Gouderak, gemeente Ouderkerk, voor de duur van maximaal 18 maanden. Dit besluit is op 27 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200609416/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 9K
SamenvattingBij besluiten over een Wvo-vergunning zijn voor de toepassing van artikel 6:13 Awb uitsluitend beslissingen omtrent afzonderlijke lozingen als zelfstandig te beschouwen besluitonderdelen te onderscheiden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) in samenhang bezien met artikel 2 van het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, verleend voor het lozen met behulp van een werk van afvalwater op de Hollandsche IJssel, alsmede voor het op een andere wijze dan met behulp van een werk op de Hollandsche IJssel brengen van afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen voor een periode van drie jaar. Dit besluit is op 27 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelKoninklijk Besluit 11 september 2007
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 1
SamenvattingKroonberoep tegen besluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen om vernietiging van bouwvergunning voor oprichting resort nabij het wetland Lac/Sorobon op Bonaire. Het Verdrag van Ramsar verplicht in art. 3 tot verstandig gebruik. Overeenkomstig een aantal aanbevelingen en richtlijnen aangenomen door de Conferentie van de Partijen van het verdrag houdt dit onder meer in dat een vergunning als onderhavige slechts verleend kan worden nadat een milieueffectrapportage is uitgevoerd. Verdrag van Ramsar inclusief de aanbevelingen, resoluties en richtlijnen, is bindend voor de partijen waaronder het Koninkrijk der Nederlanden. Vergunning terecht vernietigd wegens strijd met Verdrag van Ramsar.

Staatsblad 2007, 347.
Auteur(s)J.M. Verschuuren
Pagina28-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 24-07-2007, WW44 06/3225-VRLK
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 2
SamenvattingLuchtkwaliteit. CAR II-programma, versie 5.0 niet bruikbaar.

(X / B en W van de gemeente Cappelle aan den IJssel met als derde partij: Praxis).
AnnotatorS. Hillegers
Pagina34-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-08-2007, 200609161/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 3
SamenvattingBiomassavergistingsinstallatie voor vergisting van hoofdzakelijk mest en co-producten ten behoeve van duurzame energie. Geen agrarisch bedrijf als bedoeld in het bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Texel het plan tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Texel", zoals herzien bij het bestemmingsplan "Buitengebied Texel, herziening ex artikel 30 WRO" (hierna: het bestemmingsplan), vastgesteld.
Pagina38-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200608353/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 4
SamenvattingVerspreiding historische verontreiniging maakt geen nieuw geval.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2005 heeft verweerder vastgesteld dat er ter plaatse van de [locatie] te [plaats] sprake is van drie gevallen van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering van n geval urgent is. Tevens is bij dit besluit ingestemd met een saneringsplan voor dit geval.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-08-2007, 200704617/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 5
SamenvattingOpslag asbesthoudend materiaal in strijd met zorgplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2007 heeft verweerder een last onder dwangsom opgelegd aan verzoeker ten aanzien van zijn perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [].
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina41-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200701731/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 6
SamenvattingD.m.v. de Circulaire Bouwlawaai 1991 kan invulling worden gegeven aan het begrip 'ernstige hinder voor de omgeving' in art. 4 lid 10 Bouwverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2004 heeft appellant (hierna: het college) de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/ West-Friesland, Horizon College (hierna: het ROC) verboden om vanaf vrijdag 5 november 2004, 16.00 uur, de heiwerkzaamheden aan de Kruseman van Eltenweg te Alkmaar op de toen toegepaste manier uit te oefenen.
AnnotatorC.D. Claassen-Dales
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200609262/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 7
Samenvatting(X / GS van Zeeland).

Noot onder nummer 8 van deze aflevering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cargill Benelux B.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het totale terrein, met uitzondering van de "satellites" en delen die bij derden in gebruik zijn, alsmede voor de milieuaspecten die voor de hele inrichting gelden dan wel op bedrijfsniveau moeten worden beoordeeld, van de inrichting voor verwerking van mais en tarwe op het perceel Nijverheidsstraat 1 te Sas van Gent, gemeente Terneuzen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina44-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200702594/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 8
SamenvattingEen systeem van vergunningverlening waar voor n inrichting vijf revisievergunningen worden verleend, waarvan er op het geheel ziet en vier op onderdelen van die inrichting is in strijd met het systeem van de Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2007 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cargill Benelux B.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het onderdeel "satellite 1" (bestaande uit de maiszetmeelfabriek en de afdeling utilities) van de inrichting voor verwerking van mais en tarwe op het perceel Nijverheidsstraat 1 te Sas van Gent, gemeente Terneuzen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina46-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200607995/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 9
SamenvattingOnderdelenfuik: instemming saneringsplan bevat geen zelfstandige besluitonderdelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft verweerder ingestemd met het door de Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk (hierna: de Combinatie) ingediende, gewijzigde saneringsplan als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming betreffende de sanering van de landbodem van de locatie Zellingwijk te Gouderak in de gemeente Ouderkerk.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina50-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200701593/1
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 10
SamenvattingWeigering vergunning artikel 12 Natuurbeschermingswet voor het verplaatsen van een hekwerk: reikwijdte natuurbescherming beschermd natuurgebied Natura 2000 gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2006 heeft verweerder geweigerd [appellant D] een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet te verlenen voor het verplaatsen van een hekwerk in het beschermd natuurmonument 'Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout'.
AnnotatorC.J. Bastmeijer
Pagina53-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 24-05-2007, AWB 07/1445
CiteertitelM en R 2008/1, nr. 11
SamenvattingMet hekken afsluiten van een gebied waar dassen en reen leven is strijdig met art. 11 en 13 Flora en faunawet.
Samenvatting (Bron)Interpretatie "onder zich hebben" in artikel 13, eerste lid, onder b, van de Flora- en faunawet. Verzoekster heeft een voor dassen en reen niet-passeerbaar hek geplaatst langs de gehele omtrek van haar perceel. Hierdoor hebben deze dieren het perceel niet kunnen verlaten. Gelet op het feit dat dit perceel relatief klein is, te weten 24 ha (dit is het equivalent van een perceel van 400 bij 600 meter), heeft verzoekster met het plaatsen van het hek beschermde inheemse diersoorten onder zich gehad in de zin van artikel 13, eerste lid, onder b, van de Flora-en faunawet. Dit zou slechts anders zijn als het terrein van verzoekster vele malen groter was.
AnnotatorC.J. Bastmeijer
Pagina57-60
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2007:BA5950
Artikel aanvragenVia Praktizijn