Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 31-01-2008
Aflevering 1
TitelVorm, vrijheid en gebondenheid bij koop van een woning (proefschrift van mr. C.G. Breedveld-de Voogd)
CiteertitelMvV 2008, 2
SamenvattingOp 1 september 2003 is de wettelijke regeling inzake de aankoop van een woning door een particulier in werking getreden. Deze heeft onder meer geleid tot de vaststelling in de kooptitel van art. 7:2 (bedenktijd), 7:3 (vormerkung) en 7:8 BW (doorschakeling naar een aantal toepasselijke bepalingen uit de aanneming van werk-titel). In het bijzonder het artikel over de bedenktijd en dan meer specifiek de betekenis die eraan moet worden toegekend dat de koopovereenkomst 'schriftelijk' dient te worden aangegaan (art. 7:2 lid 1 BW), leidt tot een bijna niet te stuiten hoeveelheid (lagere) rechtspraak met wisselende uitkomst.
Auteur(s)T.H.M. van Wechem
Pagina2-5
LinkVolledige tekst proefschrift (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnrechtmatige overheidsbesluiten (proefschrift van mr. C.N.J. Kortmann)
CiteertitelMvV 2008, 6
SamenvattingMet veel genoegen heb ik de (Utrechtse) dissertatie van Kortmann gelezen. Niet omdat het een gemakkelijk te lezen boek is, integendeel zou ik haast zeggen, hoewel de schrijfstijl van Kortmann zeker goed te noemen is. Dit heeft meer te maken met zijn fundamentele benadering van juridische vraagstukken en zonder twijfel ook met het feit dat Kortmann een hele slimme jurist is. Het onderwerp, de overheidsaansprakelijkheid, bevindt zich bepaald niet in rustig vaarwater.
Auteur(s)J.E. Hoitink
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe kwalitatieve verplichting (proefschrift van mr. N.C. van Oostrom-Streep)
CiteertitelMvV 2008, 8
SamenvattingHet proefschrift waarop Van Oostrom-Streep op 21 december 2006 te Utrecht promoveerde gaat over de kwalitatieve verplichting zoals deze is geregeld in art. 6:252 BW. Deze bepaling biedt partijen de mogelijkheid aan een verplichting om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een aan de debiteur toebehorend registergoed zakelijke werking te verbinden in die zin dat ook derden die het registergoed (zullen) verkrijgen of gebruiken, aan deze verplichting gebonden zullen zijn.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLevering van roerende zaken (proefschrift van mr. J.A.J. Peter)
CiteertitelMvV 2008, 12
SamenvattingDe wet laat zich niet uit over het rechtskarakter van de levering; zij geeft slechts voorschriften ten aanzien van de leveringshandeling. Velen hebben zich dan ook gebogen over de vraag of de levering, als een van de in art. 3:84 lid 1 BW genoemde eisen voor overdracht van een goed, slechts bestaat uit een leveringshandeling, of dat daarnaast een zogenoemde 'goederenrechtelijke overeenkomst' moet worden onderscheiden. Met een dergelijke overeenkomst wordt dan meestal bedoeld een meerzijdige rechtshandeling waarbij de vervreemder, ter voldoening aan een daartoe strekkende rechtsplicht, verklaart het goed te willen doen overgaan in het vermogen van de verkrijger, die zijnerzijds deze verklaring aanneemt.
Auteur(s)F.E.J. Beekhoven van den Boezem
Pagina12-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten (proefschrift van mr. L.A.R. Siemerink)
CiteertitelMvV 2008, 15
SamenvattingDe positie van internet service providers (ISP's) is niet een heel benijdenswaardige. Als tussenpersoon, met enerzijds een contractuele verantwoordelijkheid in de richting van zijn klanten en anderzijds een potentiƫle buitencontractuele aansprakelijkheid jegens derden, bevindt hij zich per definitie - spreekwoordelijk - tussen aambeeld en hamer. Een stevige tik op het hoofd ligt al snel in de lijn der verwachtingen indien een natuurlijke persoon inbreuk maakt op de rechten van derden, al was het maar omdat de ISP in dat soort gevallen zowel eenvoudiger te vinden is als over diepere zakken beschikt dan de directe laedens.
Auteur(s)C.E. Drion
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToepasselijkheid van algemene voorwaarden (proefschrift van mr. T.H.M. van Wechem)
CiteertitelMvV 2008, 17
SamenvattingIn Nederland staat het leerstuk van de algemene voorwaarden sinds eind jaren zeventig op de kaart: in 1978 verscheen de Leidse dissertatie van Hondius, een jaar later gevolgd door de NJV-preadviezen van diezelfde Hondius en Dalhuisen. Vanaf dan gaat het snel: in 1980 verscheen reeds de dissertatie van Van der Werf, drie jaar later gevolgd door die van Rijken. Uit dezelfde periode dateert ook het door Hartkamp voorbereide wetsvoorstel dat in 1992 als afdeling 6.5.3 BW in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.
Auteur(s)M.B.M. Loos
Pagina17-19
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn