Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 13-02-2008
Aflevering 3
RubriekRedactionele bijdrage
TitelWet samenhangende besluiten Awb
CiteertitelJBa 2008/32
SamenvattingOp 20 december 2007 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet samenhangende besluiten Awb zonder beraadslaging en zonder toestemming aangenomen. Op 7 januari jl. is een gewijzigd wetsvoorstel ingediend bij de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie zal plaatsvinden op 26 februari 2008. In deze bijdrage wordt het wetsvoorstel op hoofdlijnen besproken.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina38-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200702792/1
CiteertitelJBa 2008/33
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 19 juli 2006, heeft het college van burgemeester en wethouders van Bussum (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van een kantoorgebouw met woonruimte op het perceel [locatie] te Bussum (hierna: het perceel).
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3048
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200703048/1
CiteertitelJBa 2008/34
SamenvattingBekendmaking. Inwerkingtreding. Vergunninghouder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) aan Stichting Hoogthuizen (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning verleend voor het bouwen van een dakopbouw op de garage en het inpandig verbouwen van de woning op het perceel Diamantweg 85 te Amersfoort (hierna: het bouwplan).
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3038
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200702977/1
CiteertitelJBa 2008/35
SamenvattingConcreet zicht op legalisatie. Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2006 (hierna: het primaire besluit) heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) [appellante] een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van haar compostbedrijf op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3041
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200703540/1
CiteertitelJBa 2008/36
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie. Gerechtvaardigd vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Brummen (hierna: het college) appellant op straffe van een dwangsom gelast de mestkelder aan de achterzijde van het perceel [locatie] te [plaats] te verwijderen.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200703051/1
CiteertitelJBa 2008/37
SamenvattingWeigering. Niet tijdig nemen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard (hierna: het college) aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van de ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer voor een inrichting aan de [locatie 1] te [plaats] geldende geluidvoorschriften.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200704782/1
CiteertitelJBa 2008/38
SamenvattingFictieve werigering. Niet tijdig nemen besluit. Onredelijk laat beroep.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 juni 2006 heeft [appellant] met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) de Sociale Verzekeringsbank (hierna: de SVB) onder meer verzocht om informatie openbaar te maken waaruit volgt dat gerechtigden tot kinderbijslag dit recht eerst kunnen doen gelden wanneer zij beschikken over een bank- of girorekening.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200703743/1 en 200703777/1
CiteertitelJBa 2008/39
SamenvattingNadere stukken. Indieningstermijn. Overschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan de Stichting Trudo ontheffing verleend ten behoeve van het wijzigen van het gebruik van het pand Dommelstraat 9 te Eindhoven (hierna: het pand) als kantoor in gebruik als kantoor en wonen.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200703189/1
CiteertitelJBa 2008/40
SamenvattingBeroep. Omvang van het geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2005 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 2 vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het uitbreiden van een atelierruimte op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200704003/1
CiteertitelJBa 2008/41
SamenvattingProcesbelang. Niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2004 heeft appellant (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan de stichting Stichting Platform Allochtone Ouderen (hierna: de stichting) de bij besluit van 17 december 2002 verleende subsidie ten bedrage van € 19.429,00 op € 14.884,00 vastgesteld en € 4.545,00 van haar teruggevorderd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200703045/1
CiteertitelJBa 2008/42
SamenvattingSchadevergoeding. Onrechtmatig besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel (hierna: het college) het bezwaar van [appellanten] tegen zijn besluit van 11 maart 2004 tot afwijzing van hun verzoek om schadevergoeding, alsnog gegrond verklaard en het verzoek deels toegewezen en voor het overige afgewezen.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200703428/1
CiteertitelJBa 2008/43
SamenvattingBeroep. Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2005, voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, heeft de raad van de gemeente Vught (hierna: de raad), voor zover thans van belang, besloten de spoorwegovergang Cromvoirtsepad te Vught te onttrekken aan het openbaar verkeer.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200704614/1
CiteertitelJBa 2008/44
SamenvattingKostenveroordeling. Juridisch adviseur.
Samenvatting (Bron)Bij mondeling aan appellanten medegedeeld besluit van 28 juni 2006, op schrift gesteld bij brief van 31 juli 2006, heeft het college van burgemeester en wethouders van Gaasterlân-Sleat (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen een op 9 juli 2006 geprogrammeerd muziekoptreden van de Trûbadours in het openluchttheater aan de Enkhuizerlaan 8 te Rijs, gemeente Gaasterlân-Sleat (hierna: het perceel).
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2008/
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2008/
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina51-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn