Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 19-02-2008
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelEr komt toch een nieuwe Insolventiewet?!
CiteertitelNTBR 2008, 8, p. 67
SamenvattingDe Commissie Insolventierecht, vaak ook aangeduid als de Commissie-Kortmann, heeft lang gewerkt aan het voorontwerp voor een nieuwe Faillissementswet. Recentelijk is het product van alle overpeinzingen aan de Minister van Justitie aangeboden en nu prijken tekst en toelichting op de website van het ministerie. Er worden belangrijke wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de huidige situatie. In het vocabulaire van de beoefenaar van het faillissementsrecht moet ook het nodige aangepast worden. De Faillissementswet wordt de Insolventiewet; het onderscheid tussen faillissement, surseance en schuldsanering komt te vervallen, er komt één insolventieprocedure; [...].
Auteur(s)S.E. Bartels
Pagina67-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'De huwelijksnacht van Tobias en Sara'. Natrekking, vermenging of zaaksvorming?
CiteertitelNTBR 2008, 9, p. 68
SamenvattingVoor zijn hereniging in 1996 is het schilderij 'de huwelijksnacht van Tobias en Sara' versneden geweest. Eigenaar van 'de aartsengel Rafael' was de gemeente Den Haag; 'het gebed van Tobias en Sara' behoorde toe aan de Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen, maar was afkomstig uit de handelsvoorraad van de kunsthandel J. Goudstikker, trof ook 'het gebed van Tobias en Sara' dat inmiddels met de aartsengel was herenigd. In het onderhavige artikel wordt betoogd dat art. 5:14 lid 2 BW op de restauratie van het schilderij van toepassing is en een aanzet kan geven voor een oplossing van het probleem dat is ontstaan.
Auteur(s)J.E. Wichers
Pagina68-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPensioenwet en privaatrecht
CiteertitelNTBR 2008, 10, p. 76
SamenvattingDe Pensioenwet (PW) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Zij vervangt de Pensioen- en spaarfondsenwet (hierna: PSW), welke wet sedert 1952 dienst had gedaan als kernwet ter bescherming van de pensioenaanspraken van werknemers. De Pensioenwet geeft 'regels betreffende pensioenen', aldus de titel van de wet. Het gaat hierbij om de zogenaamde aanvullende pensioenen overeengekomen tussen een werkgever en een werknemer, die zijn vastgelegd in een pensioenovereenkomst. In de Pensioenwet zijn bepalingen opgenomen over het sluiten van de pensioenovereenkomst, over de verplichting van de werkgever tot onderbrenging van deze overeenkomst bij een pensioenuitvoerder en over de inhoud van de pensioenovereenkomst en de daarop gebaseerde aanspraken van de werknemers en gewezen werknemers, alsmede hun nabestaanden. [...]
Auteur(s)S.H. Kuiper , E. Lutjens
Pagina76-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlachtplicht en bewijslast
CiteertitelNTBR 2008, 11, p. 94
SamenvattingDe klachtplicht van art. 6:89 en art. 7:23 BW is 'in'. Het lijkt wel of de praktijk het grote belang van beide bepalingen eerst onlangs heeft ontdekt. De Hoge Raad zorgt op diverse punten voor een afbakening. Het niet protesteren tegen een onjuiste factuur valt niet onder de klachtplicht. De rechter mag niet ambtshalve tot de conclusie komen dat de koper - ik houd het gemakshalve op die aanduiding en bedoel daarmee tegelijk iedere andere schuldeiser in de zin van art. 6:89 BW - zijn klachtplicht heeft verzaakt. [...] In deze bijdrage wil ik op een nog onbesliste vraag de aandacht vestigen: op wie van partijen rust de bewijslast indien de verkoper aanvoert dat niet tijdig is geprotesteerd, maar de koper beweert dat hij dat wel heeft gedaan?
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina94-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek algemeen
CiteertitelNTBR 2008, 12, p. 98
SamenvattingWe hebben het geweten. In het geniep wordt door Europese ambtenaren aan een Europees BW gewerkt. Die ambtenaren hebben als handlangers een vijftiental Nederlandse universitaire juristen ingehuurd. Kamerbrede vragen - van de gehelde VVD - vestigden nationaal de aandacht op deze misstand. Om een bijdrage aan de ontmaskering te leveren opent deze kroniek met de aankondiging van een aantal opruiende publicaties die op harmonisatie in Europees verband zijn gericht. Aldus wordt mogelijk bereikt dat tegen de tijd dat deze kroniek in het verleden ergens aan het slot aan een rondje Europees privaatrecht toe was, de Teevens onder ons nog niet hebben afgehaakt. Wat zijn deze subversieve projecten?
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina98-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek goederenrechtboek 3 , titel 1 en 4-10
CiteertitelNTBR 2008, 13, p. 108
SamenvattingVanaf de geboorte van dit tijdschrift (toen nog 'Kwartaalbericht Nieuw BW' geheten) in 1984 behandelt de onderhavige kroniek de materie van Boek 3, titel 1 en 4 t/m 10. De voorgaande aflevering verscheen in maart en april 2001, en betrof het tijdvak van 1997 t/m 2000. Aansluitend hieraan, wordt de lijn thans doorgetrokken tot medio 2007. Teneinde echter de omvang van een verslaglegging over een zo lange periode binnen de perken te houden, wordt volstaan met vermelding van de meest significante rechtspraak van de Hoge Raad (en de hierop direct betrekking hebbende literatuur), en van de meest belangrijke nieuwe wetgeving, alsmede [...].
Auteur(s)J.E. Fesevur
Pagina108-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHet arrest Van der Werff/BLG: nogmaals de regel van Ontvanger/Hamm
CiteertitelNTBR 2008, 14, p. 117
SamenvattingIn 1997 heeft de Hoge Raad het arrest Ontvanger/Hamm gewezen. Daarin is bepaald dat de faillissementscurator een onverschuldigd aan de boedel betaald bedrag moet terugbetalen, zonder de afwikkeling van de boedel af te wachten en met voorbijgaan aan de aanspraken van andere boedelcrediteuren. Het arrest is om verschillende redenen bekritiseerd, onder meer omdat de dogmatische grondslag niet duidelijk werd bevonden en omdat de gegeven regel zich niet met het wettelijke preferentiesysteem zou verdragen en zou leiden tot een ongerechtvaardigd verschil met andere boedelvorderingen.
Pagina117-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn