Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 29-02-2008
Aflevering 2
RubriekTer Visie
TitelDe NMa en de kleine zelfstandige
CiteertitelSR 2008, 8
SamenvattingOp 5 december 2007 heeft de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, een visiedocument gepubliceerd over het maken van afspraken in cao's over minimumtarieven voor zzp'ers oftewel zelfstandigen zonder personeel. Volgens de NMa zijn dergelijke afspraken niet geoorloofd. Zzp'ers zouden hierdoor beperkt worden in hun mogelijkheden om op prijs te concurreren, waardoor opdrachtgevers en consumenten mogelijk te veel zouden moeten betalen, namelijk meer dan het bodemtarief in de cao.
Auteur(s)M.S.A. Vegter
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPreventie, werknemersverzekering, duurzaamheid. Rechtsgronden en begrippenkader onder de WIA
CiteertitelSR 2008, 9
SamenvattingOp 1 januari was het twee jaar geleden dat de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in werking trad. Daarmee was de hervorming van het stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen ene feit. Recent had in de Eerste Kamer een debat plaats met de huidige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - tevens de geestelijke vader van het 'plan' dat aan de basis van de wet heeft gestaan - over een aantal kernbegrippen in het nieuwe stelsel en met name over de invulling door het UWV van de kwalificatie 'volledig en duurzaam' (art. 4 WIA). Daarbij ging het over vragen als: wat wordt in de beleidsstukken bedoeld met de term preventie? Waarom is de premieboete op uitval in het nieuwe stelsel overbodig? En: wat is de grondslag van de 5% hogere uitkering voor degenen die niet meer kunnen re-integreren?
Auteur(s)M. Westerveld
Pagina40-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet zwijgrecht en de meldplicht van de werknemer
CiteertitelSR 2008, 10
SamenvattingEen werkgever kan de behoefte hebben bepaalde werknemers te verhoren, bijvoorbeeld omdat hij hen verdenkt van het plegen van bedrijfsfraude, of omdat zij daarover mogelijk nuttige informatie kunnen verschaffen. Dat werpt de vraag op of en onder welke voorwaarden een werkgever zijn werknemer(s) mag verhoren, en of de werknemer verplicht is aan dat verhoor mee te werken. mede aan de hand van onderzoek naar de omvang van bedrijfsfraude in Nederland betoogt de auteur in deze bijdrage dat werknemers onder omstandigheden verplicht zijn om bedrijfsfraude waarvan zij kennis of een vermoeden hebben aan de werkgever te melden. Schending van die meldplicht kan disciplinaire maatregelen rechtvaardigen.
Auteur(s)J. Oster
Pagina45-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 30-11-2007, C06/171HR
CiteertitelSR 2008, 11
SamenvattingVerkeersongeval. Zorgplicht werkgever. Goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)Werkgeversaansprakelijkheid. Geschil over schadevergoeding na verkeersongeval werknemer; zorgplicht werkgever; vervoer op één lijn te stellen met vervoer krachtens de verplichtingen uit arbeidsovereenkomst?; in de uitoefening van de werkzaamheden in zin van art. 7:658 lid 2 BW, ruime wetsuitleg.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina53-55
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB6178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelCollectieve actie door vakbonden beperkt wegens strijd met vrijheid van diensten en vestiging
CiteertitelSR 2008, 12
SamenvattingHvJ EG 11 december 2007, zaak C-438/05 (Viking), en HvJ EG 18 december 2007, zaak 341/05 (Laval).
Auteur(s)A.Ph.C.M. Jaspers
Pagina56-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelOndernemingskamer, 30-11-2007, 1095/2007 OK
CiteertitelSR 2008, 13
SamenvattingAdviesrecht, beëindiging werkzaamheden.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina61-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelLet op de omvang van het geding!
CiteertitelSR 2008, 14
Samenvatting1. CRvB 17 april 2007, nr. 05/1368 WAO, LJN BA2955, RSV 2007, 212, m.nt. R. Stijnen, USZ 2007/125, m.nt. Jansen, AB 2007, 167, JB 2007/113.

2. CRvB 9 oktober 2007, nr. 05/5303 WAZ, LJN BB5305, USZ 2007/318, m.nt. red.

Arbeisongeschiktheid. Omvang van het geding. AWB art. 8:69 lid 2.
Auteur(s)P.S. Fluit
Pagina63-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn