Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 26-02-2008
Aflevering 2
RubriekOpinie
Titel"Richtinggevende beschouwing"
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
SamenvattingIk wil met u twee 'praktijkgevallen' bespreken en daar een, hopelijk richtinggevend, voorstel aan verbinden.
Met REVI II (Staatscourant 2007, 249) zijn nieuwe bedrijven onder het BEVI gebracht. De toelichting op REVI II stelt dat daarmee voor deze bedrijven de verplichting geldt om in beginsel op 1 januari 2010 te voldoen aan de saneringsgrenswaarde van art. 18 lid 1 BEVI.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina63-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanpak internationale vuurwerkcriminaliteit
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
SamenvattingDit artikel beschrijft de mogelijkheden die er zijn om de invoer van illegaal vuurwerk tegen te gaan met behulp van het strafrecht. Het feit dat de vuurwerkregelgeving voor een belangrijk deel is gebaseerd op de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms), geeft wellicht extra mogelijkheden ten opzichte van de bepalingen die het Wetboek van Strafrecht (Sr) en de Wet op de economische delicten (Wed) bieden.
Auteur(s)P.J. Kruithof
Pagina64-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVogelbescherming: de wettekst als vogelverschrikker
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
SamenvattingDit artikel gaat in op de wijze waarop vogels zijn beschermd volgens het Europese recht (Vogelrichtlijn) en het nationale recht (Flora- en faunawet). Een aanleiding hiervoor op Europees niveau is de verstrekkende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG over de verplichtingen van de lidstaten om vogels te beschermen.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina71-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
SamenvattingAanbesteding - Afval - Asbest - Bestuursrecht - Biociden - Bodem - Dierenwelzijn - Diensten - Externe veiligheid - GGO - Industrie - Kernenergie - Lucht - Mest - Producten - Steun - Strafrecht - Westerschelde - Waddenzee - Water - Zee.
Pagina79-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
Pagina86-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelF.B. van der Maesen de Sombreff, Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2008
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
Pagina88-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H.G. van den Broek, Wegwijzer Milieu- en omgevingsrecht 2007/2008
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
Pagina88-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H.G. van den Broek, S. Veldhuis, G. Wyfker, Wegwijzer Activiteitenbesluit en Landbouwbesluit 2008
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
Pagina89-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2008/2, nr.
Pagina89-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200700553/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 10K
SamenvattingChemische luchtwassers bij veehouderijen kunnen in de regel als in aanmerking komende beste beschikbare techniek worden beschouwd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, gedeeltelijk geweigerd en gedeeltelijk verleend voor het veranderen van een vleeskalverenhouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 december 2006 ter inzage gelegd.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200700629/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 11K
SamenvattingCirculaire van de minister van VROM van 29 februari 1996 over geluidhinder van het verkeer van en naar de inrichting kan ook worden toegepast indien het gaat om verkeer tussen twee onderdelen van de inrichting op een openbare, doodlopende weg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2006 heeft verweerder aan de [vergunninghouder] een revisievergunning verleend als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf met varkens en melkrundvee op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 december 2006 ter inzage gelegd.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702615/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 12K
SamenvattingDe begunstigingstermijn bij een last onder dwangsom moet betrekking hebben op de periode dat uitvoering moet worden gegeven aan een last.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2006 heeft verweerder aan appellante twee lasten onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder op grond van de Wet milieubeheer verleende vergunning drijven van een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats].
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702511/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 13K
SamenvattingDe luchtkwalitietsgevolgen van verkeer hoeven bij verlening van een milieuvergunning slechts te worden onderzocht voor zover dit verkeer niet in het heersend verkeersbeeld is opgenomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2007 heeft verweerder aan de stichting "Stichting De Vechtsebanen" (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een sport- en recreatiecomplex met kantoor- en vergaderfaciliteiten. Dit besluit is op 28 februari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina92-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200607948/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 14K
SamenvattingGrondwaterrichtlijn heeft gedeeltelijk rechtstreekse werking. Wet milieubeheer is gedeeltelijk in strijd met deze richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft verweerder aan appellante sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het gebruik van een voormalige zandwinput als depot voor baggerspecie (klasse 0 t/m 4) in de Ingensche Waarden, ter hoogte van de kern Ingen, gemeente Buren. Dit besluit is op 28 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina93-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200608934/1, 200609052/1, 200609061/1, 200609075/1, 200609137/1, 200609159/1 en 200609376/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 15K
SamenvattingEen rechtstreeks beroep op de Grondwaterrichtlijn is in het kader van een beroep tegen een milieuvergunning niet mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder sub 1 in overeenstemming met verweerder sub 2 een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet onder voorschriften verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Consortium Grensmaas B.V. (hierna: het Consortium) voor het ontgronden en de herinrichting van terreinen in het kader van het Grensmaasproject: Cluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Visserweert (hierna: het project).
Pagina93-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 07-11-2007, T-374/04
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 12
SamenvattingBroeikasgasemissierechten; uitspraak inzake het Duitse allocatieplan.

(Duitsland / Commissie).
AnnotatorM. Peeters
Pagina93-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 13-12-2007, C-418/04
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 13
SamenvattingOnvoldoende waarborg art. 6 lid 2 Habitatrichtlijn; reactieve bescherming SBZ; doelstelling Europese milieubeoordelingsrichtlijnen.

(Commissie / Ierland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 december 2007. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland. # Niet-nakoming - Richtlijn 79/409/EEG - Behoud van vogelstand - Artikelen 4 en 10 - Uitvoering en toepassing - IBA 2000 - Waarde - Kwaliteit van gegevens - Criteria - Beoordelingsmarge - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna - Artikel 6 - Uitvoering en toepassing. # Zaak C-418/04.
Annotator de Bruin , K.D. Jesse
Pagina103-110
UitspraakECLI:EU:C:2007:780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200609129/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 14
SamenvattingVerzoek om nadeelcompensatie ex. art. 26 Ontgrondingenwet ten onrechte afgewezen wegens ontbreken causaal verband.
Samenvatting (Bron)Ingevolge artikel 26 van de Ontgrondingenwet, voor zover hier van belang, wordt aan degene die overeenkomstig afdeling 3.4 of afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, tengevolge van een beschikking ter zake van een ontgronding als bedoeld in artikel 8, schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd, een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toegekend door gedeputeerde staten ten laste van de provinciale kas.
AnnotatorJ.E. Hoitink
Pagina110-112
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-08-2007, 200700708/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 15
SamenvattingNatuurbeschermingswet en WRO gescheiden sporen: dwangsom terecht.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 13 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Texel (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast om vr 25 april 2005 de illegale activiteiten, houdende het mechanisch winnen van pieren in het Texelse deel van de Waddenzee, te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina112-114
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB1733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200606081/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 16
SamenvattingEffecten Watergebiedsplan op SBZ De Weerribben en De Wieden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2006 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Reest en Wieden (hierna: het algemeen bestuur), op voorstel van het dagelijks bestuur van 16 januari 2006, het Watergebiedsplan Boezem Noordwest-Overijssel (hierna: het Watergebiedsplan) gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick , J.M. Verschuuren
Pagina114-119
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200604707/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 17
SamenvattingGronden mogen niet nu eens wel dan weer niet onder EHS vallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2005 heeft de gemeenteraad van Noordenveld, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2005, het bestemmingsplan "Oosterveld-Norg" vastgesteld.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina119-121
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200700979/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 18
SamenvattingEconomische, emotionele en welzijnsschade hebben geen betrekking op bescherming van de bodem; de eerste 0,5 meter is bepalend voor ecologische risico behoudens bijzondere locatiespecifieke omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft verweerder naar aanleiding van een melding van het college van burgemeester en wethouders van Bussum vastgesteld dat het gehele terrein van de voormalige stortplaats Gooiberg aan de Nieuwe Hilversumseweg te Bussum (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging betreft, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is. Dit besluit is op 29 december 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina122-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200703207/1, 200703208/1, 200703209/1, 200703210/1, 200703211/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 19
SamenvattingGunstig neveneffect van inzet afvalstoffen in verwijderingsinstallatie leidt niet tot kwalificatie nuttige toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 23 oktober 2006 heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de staatssecretaris) bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging van zuren van galvanisatiebaden door NedCoat Groningen B.V., NedCoat Surhuisterveen B.V., NedCoat Amsterdam B.V., NedCoat Alblasserdam B.V. en NedCoat Mook B.V. naar Revatech S.A. te Belgi.
AnnotatorW.T. Douma
Pagina124-125
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200702955/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 20
SamenvattingOphogen = vellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006, voor zover hier van belang, heeft het college van burgemeester en wethouders van Arnhem (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen twee weken de grond rondom twintig bomen op het perceel [locatie] te Arnhem, welke zijn aangegeven op bijlage 1 van het rapport van BSI bomenservice B.V.(hierna: BSI) van 10 oktober 2005, te verwijderen tot op de oorspronkelijke maaiveldhoogte, minimaal gelijk aan de diameter van de boomkronen en op een zodanige wijze dat wortelbeschadiging wordt voorkomen.
Pagina125-127
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702558/1
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 21
SamenvattingPlanschadeclaim vanwege geluidsoverlast Schiphol; fkap bij 35 Ke onvoldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 december 2005 heeft de besliscommissie van het openbaar lichaam Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
Pagina127-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Dordrecht, 30-11-2007, Awb 07/23
CiteertitelM en R 2008/2, nr. 22
SamenvattingAanslag OZB-belasting; waardedrukkend effect geluidsoverlast brug bij toenemend verkeer.
Samenvatting (Bron)Waardedrukkend effect geluidsoverlast brug bij toenemend verkeer. Niet aangetoond dat UMTS mast leidt tot waardevermindering.
Pagina129-130
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2007:BB9767
Artikel aanvragenVia Praktizijn