Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 26-03-2008
Aflevering 6
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen: panacee tegen trage besluitvorming? - Tweede deel
CiteertitelJBa 2008/68
SamenvattingIn dit tweede deel van deze bijdrage zal de mogelijkheid van direct beroep aan bod komen en zal de wet, voor zowel het element van de dwangsom als het onderdeel direct beroep, worden gewaardeerd. Na het ter perse gaan van het eerste deel van het artikel is bekend geworden dat het kabinet heeft besloten om de Koningin te verzoeken het initiatiefwetsvoorstel te bekrachtigen, maar dit pas te doen nadat de termijnen voor het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en op bezwaren krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn aangepast. Dit echter met dien verstande dat de regeling uiterlijk per 1 januari 2010 in werking treedt. In dit deel zal daarom kort worden beschreven wat deze wijziging voor consequenties heeft voor het element van de dwangsom uit het eerste deel. Bij het beschrijven van de component van het direct beroep zal worden ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen. Al moet hierbij worden aangetekend dat op het moment van het afsluiten van dit onderdeel van het artikel niet geheel duidelijk is of de wet nog wordt aangepast.
Auteur(s)Y. Schönfeld
Pagina90-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703847/1
CiteertitelJBa 2008/69
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang. Zicht. Voorbereidingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2006 heeft de raad van de gemeente Spijkenisse (hierna: de gemeenteraad) verklaard een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied "Centrum e.o" (hierna: het voorbereidingsbesluit).
Pagina95-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200704378/1
CiteertitelJBa 2008/70
SamenvattingBelanghebbende. Informele vereniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) Aeson Zorgconcepten (hierna: Aeson) te Markelo vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 8 appartementen op het perceel Lintelerweg 5 te Goor.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200705442/1
CiteertitelJBa 2008/71
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2005 heeft het College bescherming persoonsgegevens (hierna: het Cbp) aan de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: de Orde) een ontheffing verleend van het verbod om persoonsgegevens te verwerken.
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200607251/1
CiteertitelJBa 2008/72
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Woonadres. Afwijkende onderzoeksmethode.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan "Gershwin" vastgesteld.`Verweerder heeft bij zijn besluit van 6 juli 2004, kenmerk 2003-53370, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200704252/1
CiteertitelJBa 2008/73
SamenvattingBekendmaking. Ontvangst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eijsden (hierna: het college) [appellante] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de bloembakken op het perceel [locatie] te Eijsden (hierna: het perceel) te verwijderen.
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200704216/1
CiteertitelJBa 2008/74
SamenvattingHoren derden. Zienswijze. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om het met de planvoorschriften strijdige gebruik van de woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) als psychologiepraktijk op te heffen.
Pagina98-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200705248/1
CiteertitelJBa 2008/75
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna: het college) TPN Vastgoedontwikkeling B.V. (hierna: TPN Vastgoedontwikkeling) gelast binnen drie maanden na dagtekening van dit besluit de afscheidingsmuur tussen het bouwplan "Het Kolombijn" en de woningen aan de Klappeijstraat (hierna: de muur) conform de ingediende tekening behorende bij de bouwvergunning van 28 juni 2004 tot een hoogte van vier meter te realiseren onder oplegging van een dwangsom van € 1.000,00 per week of gedeelte van een week dat niet of niet volledig aan de last is voldaan met een maximum van € 20.000,00.
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200704696/1
CiteertitelJBa 2008/76
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie. Voorontwerp-bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rucphen (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast een zomerverblijf op het perceel, kadastraal bekend gemeente Rucphen sectie […], nummer […], (hierna: het perceel) in overeenstemming te brengen met de daarvoor verleende bouwvergunning en een op het perceel aanwezige berging te slopen.
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200705422/1
CiteertitelJBa 2008/77
SamenvattingNiet tijdig nemen besluit. Beslistermijn. Indiening stukken. Hoorplicht. Opnieuw horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2003 heeft de minister op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet aan [appellant] een vergunning onder voorwaarde verleend voor de aanleg van nieuwe drainage op het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie […], nrs. […], […], […] en […], gelegen in de nabijheid van het beschermd en staatsnatuurmonument "De Groote Peel".
Pagina99-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200705380/1
CiteertitelJBa 2008/78
SamenvattingOpenbaarheid. Openbare uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) aan [appellante sub 2] een boete opgelegd van € 168.000 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Pagina100-100
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200701761/1
CiteertitelJBa 2008/79
SamenvattingEuropees recht. Implementatie. Richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de staatssecretaris) een mededeling als bedoeld in artikel 4 van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur, gedaan door [appellante], buiten behandeling gelaten.
Pagina100-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2008/
Pagina101-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina102-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn