Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-03-2008
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelVOC-mentaliteit
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
SamenvattingIn de nacht van 27 op 28 februari brandde in Den Bosch een gebouw af dat bestemd was voor de opvang van dak- en thuislozen. De gemeente vermoedde brandstichting, en legde meteen een verband met de weinig zorgvuldige wijze waarop zij de buurt bij de gang van zaken hadden betrokken.
Auteur(s)J. Rutteman
Pagina131-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAfgedwongen energiebesparing bij Amsterdamse supermarkten. Nadere eisen bij algemene regels Wet milieubeheer, voor en na 1 januari 2008
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
SamenvattingSinds 1 januari 2008 zijn het Besluit algemene regels milieubeheer ('het Activiteitenbesluit') en de wijziging van de Wet milieubeheer nodig voor de modernisering van algemene milieuregels voor inrichtingen van kracht. Voorzag art. 8.42 (oud) Wm in 'nadere eisen' bij algemene milieuregels, thans kunnen op basis van art. 8.42a Wm 'voorschriften' aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd. [...] Mij houdt de vraag bezig, wat de wetgever voor ogen heeft gestaan met deze voorschriften en of het in zijn bedoeling lag, dat nadere eisen zouden kunnen worden gesteld op het gebied van energiebesparing, een onderwerp dat alleen via de verruimde reikwijdte onder de Wm valt.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina132-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuwe vormen van regulering in het omgevingsrecht en het afleggen van verantwoording
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
SamenvattingIn toenemende mate wordt in het milieurecht van nieuwe vormen van regulering gebruik gemaakt. Twee vormen doen zich voor: op systeem gebaseerde regimes en op prestatie gebaseerde regimes. Er bestaat bezorgdheid, dat ze gekenmerkt worden door een gebrek aan adequate democratische structuren van verantwoording. Aan de hand van vier adagia van Perry wordt betoogd, dat versterking van verantwoording, zowel van regulering afstotende overheden, als van zelfregulerende burgers, mogelijk is en moet worden ontwikkeld.
Auteur(s)M.V.C. Aalders
Pagina139-145
LinkVolledige tekst (handle.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntwikkelingen in het Europees milieustrafrecht. Verslag van de studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht op donderdag 12 december 2007
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
SamenvattingTer bestrijding van de milieucriminaliteit zijn op Europees niveau wetgevingsvoorstellen in voorbereiding. Deze zullen van invloed zijn op de praktijk van de handhaving van het Nederlands milieurecht. Tijdens de studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht is gesproken over twee preadviezen.
Auteur(s)N. Teesing
Pagina146-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
SamenvattingAfval - Ammoniak - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Bodem - Dierenwelzijn - Energie - Exoten - GGO - IJzeren Rijn - Industrie - Klimaat - Landbouw - Luchtvaart - Mest - Milieu - Natuur - Ontgrondingen - Steun - Water - Westerschelde.
Pagina148-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
Pagina154-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.F.M.W. van Rijswick en E.M. Vogelezang-Stoute, De Kaderrichtlijn Water en Gewasbeschermingsmiddelen
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
Pagina154-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
Pagina155-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200700902/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 16K
SamenvattingUitbreiding golfbaan; gevaar voor wandelaars.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2006 heeft de raad van de gemeente Bronckhorst het bestemmingsplan "Uitbreiding Keppelse golfbaan" vastgesteld.
Pagina158-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200609033/1, 200609068/1, 200609071/1, 200609139/1, 200609141/1, 200609373/1, 200609381/1, 200704486
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 17K
SamenvattingGrensmaasproject; toereikende monitorings- en compensatievoorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 31 oktober 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) in het kader van het ontgronden van terreinen voor het Grensmaasproject voor de clusters Aan de Maas en Meers-Maasband-Urmond aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Consortium Grensmaas B.V." (hierna: het Consortium) vergunningen verleend krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en heeft hij ingestemd met een bodemsaneringsplan.
Pagina158-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-12-2007, 200700690/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 18K
SamenvattingIn BREF 'Non-Ferrous Metals Industries' als bbt genoemde technieken zijn dat volgens de Afdeling niet.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 28 juli 2004 in zaak nr. 200305804/1 heeft de Afdeling het besluit van verweerder van 8 juli 2003 vernietigd. Bij dit besluit had verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aluminium en Chemie Rotterdam B.V." (hierna: Aluchemie) een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet miliebeheer verleend voor een inrichting voor de productie van anoden voor de aluminiumindustrie, gelegen aan de Oude Maasweg 80 te Rotterdam-Botlek.
Pagina158-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-12-2007, 200708006/2
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 19K
SamenvattingGeen mer-plicht bij uitbreiding van een mestvarkenshouderij waarin meer dan 3000 mestvarkens worden gehouden, indien de uitbreiding zelf niet meer dan 3000 mestvarkens omvat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) de door [verzoekster] ingediende aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats], buiten behandeling gelaten.
Pagina158-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-12-2007, 200701901/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 20K
SamenvattingRegionaal structuurplan voor KAN-regio betreft geen plan als bedoeld in art. 19j, lid 1, Natuurbeschermingswet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2006 heeft het algemeen bestuur van het regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen het regionaal structuurplan "Regionaal Plan 2005-2020" (hierna: het rsp) vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 26 januari 2007, kenmerk DRZO/2007/278, op grond van artikel 19j, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998), beslist over de goedkeuring van het vaststellingsbesluit van het rsp.
Pagina159-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-12-2007, 200604990/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 21K
SamenvattingGebruik dat onder (overgangsrecht bij) vorige bestemmingsplan was toegestaan blijft buiten beschouwing bij toets aan Besluit milieu-effectrapportage 1994.
Samenvatting (Bron)[appellant sub 1] en [appellante sub 2] voeren aan dat verweerder ten onrechte goedkeuring heeft onthouden aan het agrarische bouwperceel [locatie 1], respectievelijk aan het agrarische bouwperceel [locatie 2].
Pagina159-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200702921/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 22K
SamenvattingPersoon is geen belanghebbende indien een lozing zijn eigen leefmilieu niet beïnvloedt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2007 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen met behulp van een werk van afvalwater op de Gouwe voor een periode van drie jaar. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina159-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 18-07-2007, C-326/05 P
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 23
SamenvattingCommissiebesluit werkzame stof metalaxyl vernietigd; kennelijk onjuiste beoordeling.

(Industrias Químicas del Vallés SA (Spanje) / Commissie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 juli 2007. # Industrias Quimicas del Valles SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Hogere voorziening - Niet-opneming van metalaxyl in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG - Intrekking van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten - Onjuiste opvatting van bewijselementen - Kennelijk onjuiste beoordeling. # Zaak C-326/05 P.
Pagina159-165
UitspraakECLI:EU:C:2007:443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 19-07-2007, T-31/07 R
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 24
SamenvattingCommissiebesluit werkzame stof fluzilazool; begrip schade; schorsing besluit.

(Du Pont de Nemours (France) en 14 andere Du Pont bedrijven uit verschillende landen / Commissie van de Europese Gemeenschappen).
Pagina165-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 04-12-2007, T-326/07
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 25
SamenvattingCommissiebesluit werkzame stof malathion; individueel raken; begrip schade; afwijzing verzoek voorlopige voorziening.

(Cheminova A/S (Denemarken) en vier anderen / Commissie).
Pagina172-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 23-01-2008, C-236/07
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 26
SamenvattingCommissiebesluit werkzame stof procymidon; begrip schade; afwijzing verzoek voorlopige voorziening.

(Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (hoger beroep) / Commissie).
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina180-184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200602517/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 27
SamenvattingRevisievergunning pluimveehouderij: technische capaciteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2006 heeft verweerder aan de stichting "Stichting Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij" (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het opwekken van duurzame energie door middel van de thermische conversie van maximaal 441.000 ton stapelbare pluimveemest, pluimveeveren en vergelijkbare schone biomassa per jaar. Dit besluit is op 27 februari 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina184-186
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-09-2007, 200607377/1 tot en met 200607428/1, 200609174/1 tot en met 200609176/1, 200609178/1, 200609180/1, 20
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 28
SamenvattingBesluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer; nadere eisen gericht op energiebesparing (grotendeels) terecht opgelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 24 augustus 2006, 31 augustus 2006, 16 november 2006 en 21 februari 2007 hebben verweerders ten aanzien van zestig in die besluiten genoemde supermarkten van appellanten in de Amsterdamse stadsdelen Centrum, Westerpark, Oud-West, Zeeburg, Bos en Lommer, De Baarsjes, Noord, Osdorp, Slotervaart, Zuidoost, Oost/Watergraafsmeer, Oud Zuid en Zuideramstel, nadere eisen gesteld op grond van het Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit).
Pagina186-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200701956/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 29
SamenvattingBelanghebbende bij goedkeuring bestemmingsplan. Beoordeling per plandeel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft de gemeenteraad van Renkum, het bestemmingsplan "Renkums Beekdal" vastgesteld.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina193-196
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200705593/1
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 30
SamenvattingOntheffing zinken en koperen bouwmaterialen, verontreinigende stof, grondwaterbeschermingsgebied, grondwaterkwaliteit, beschermingszone drinkwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: gedeputeerde staten), voor zover hier van belang, aan [appellant] ontheffing verleend voor het toepassen van zinken bouwmaterialen en ontheffing geweigerd voor het plaatsen van een koperen regenpijp.
AnnotatorH. van Rijswick
Pagina196-198
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-02-2008, 20-003520-06
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 31
SamenvattingVerbetering kennelijke misslag van redactionele aard in artikel 13 lid 1 Ff-wet.
Samenvatting (Bron)Milieustrafrecht, overtreding van artikel 13, eerste lid, anhef en onder a, van de Flora- en faunawet, opzettelijk 215 fazanten, behorende tot een beschermede inheemse diersoort, onder zich hebben. Onder meer verwerping beroep op onduidelijke wettekst.
AnnotatorH.J.A. van Ham , I. Kroes
Pagina199-200
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BC3971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Arnhem, 10-10-2007, 136523
CiteertitelM en R 2008/3, nr. 32
SamenvattingAansprakelijkstelling o.g.v. falend toezicht m.b.t. de illegale stort van champignonvoetjes.
Samenvatting (Bron)De Gemeente heeft allereerst opgeworpen dat de Stichting niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, omdat niet is voldaan aan het in artikel 3:305a lid 2 BW bedoelde vereiste van overleg. Dat verweer slaagt. Vervolgens is de vraag of de Gemeente jegens CRV onrechtmatig heeft gehandeld door niet handhavend op te treden tegen de illegale stort door de kwekers van chamignonvoetjes en champost waarin champignonvoetjes waren achterbleven of vermengd.
AnnotatorJ.H. Meijer
Pagina200-202
UitspraakECLI:NL:RBARN:2007:BB5975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/3, nr.
Pagina156-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn