Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 31-03-2008
Aflevering 3
RubriekTer Visie
TitelPolitieacties voor de rechter
CiteertitelSR 2008, 15
SamenvattingAmbtenaren zijn in Nederland bijna gewone werknemers en mogen dus gebruik maken van het collectieve actierecht. Maar collectieve acties van politiefunctionarissen, met inbegrip van echt werkonderbrekingen, kan dat ook zomaar?
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina71-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ontbindingsvergoeding en de waarde van maatschappelijke belangen
CiteertitelSR 2008, 16
SamenvattingIn de discussie over ontslagrecht gaat veel aandacht uit naar de compensatie van het ontslag zelf, ofwel: de beŽindigingsvergoedingen. Met betrekking tot de ontbindingsvergoedingen is de teneur van het debat dat deze niet passen bij de huidige arbeidsmarkt en te hoog zijn. Vandaar dat de druk om de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters aan te passen aanzienlijk is. In onderstaand artikel, bewerking van een lezing, beziet de auteur of er inderdaad redenen zijn om voor aanpassing te pleiten. Hij constateert onder meer dat de arbeidsmarkt de laatste jaren niet werkelijk is veranderd. Hij gaat ook in op enkele Europese tendensen.
Auteur(s)E. Verhulp
Pagina73-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen poging tot juridisch-economische onderbouwing van beŽindigingsvergoedingen in het arbeidsrecht
CiteertitelSR 2008, 17
SamenvattingIn de discussie over ontslagrecht gaat veel aandacht uit naar de compensatie voor het ontslag zelf, ofwel: de beŽindigingsvergoedingen. Daarbij heeft het debat in de vakliteratuur zich de afgelopen jaren vooral toegespitst op de rechtsgronden voor ontslagvergoedingen. In onderstaand artikel, bewerking van een lezing, vraagt de auteur aandacht voor de juridisch-economische onderbouwing van de vergoeding. Is er een juridisch-economische rechtvaardiging voor het systematisch en periodiek cumulatief opbouwen van een beŽindigingsvergoeding? Voor de beantwoording van deze vraag neemt hij als uitgangspunt de marktwaarde van het arbeidsvermogen van de werknemer; hij presenteert een formule om het rendement van dit arbeidsvermogen te berekenen.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina78-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVangnet of vrije (inkomens)val?
CiteertitelSR 2008, 18
SamenvattingZieke werknemers zonder werkgever zouden te lang gebruik maken van de Ziektewet en onvoldoende re-integreren in het arbeidsproces. Omdat dit onwenselijk werd geacht is voor deze groep werknemers het arbeidsongeschiktsheidsbegrip in de Ziektewet verruimd, middels de wet regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet, welke op 1 januari 2008 in werking is getreden. Ook met betrekking tot re-integratie is voor deze groep werknemers de Ziektewet op enkele punten aangevuld. In onderstaande bijdrage wordt de wet besproken, waarbij ook wordt ingegaan op de betekenis die deze wet heeft voor werkneemsters die ziek zijn ten gevolge van zwangerschaps- of bevallingsklachten. De gevolgen van deze wijzigingswet kunnen voor een bepaalde groep werknemers ingrijpend zijn. Zo signaleert de auteur dat ongewenste bijwerking kan zijn dat zieke werknemers zonder werkgever de wachttijd niet meer volbrengen en aldus WIA-aanspraken mislopen.
Auteur(s)A. Wit
Pagina81-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelEen jaar na de AVM-arresten: wat is er nog over van Brabant/Van Uffelen?
CiteertitelSR 2008, 19
SamenvattingHR 5 januari 2007, RAR 2007, 37, JAR 2007/37 en 38; Hof Leeuwarden 5 september 2007, RAR 2008, 40, LJN BB3163; Hof Arnhem 20 februari 2007, LJN BA6107; Hof Arnhem 23 oktober 2007, JAR 2007/301; Hof 's-Gravenhage 16 juli 2007, RAR 2008, 27; Hof Amsterdam 23 oktober 2007, RAR 2008, 17; Hof 's-Hertogenbosch 27 november 2007, JAR 2008/12.

Concurrentiebeding, wijziging arbeidsverhouding. Functiewijziging.
Auteur(s)S.F. Sagel
Pagina87-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 21-12-2007, C06/210HR
CiteertitelSR 2008, 20
SamenvattingCollectieve arbeidsovereenkomst, uitleg Cao.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Geschil over niet-naleving CAO door werkgever
AnnotatorO. van der Kind
Pagina95-97
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB5921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 11-09-2007, C-287/05
CiteertitelSR 2008, 21
SamenvattingWoonplaatsvereiste. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-gehandicapten (Wajong). Vrij verkeer van werknemers.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 september 2007. # D. P. W. Hendrix tegen Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Centrale Raad van Beroep - Nederland. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Artikelen 12 EG, 17 EG, 18 EG en 39 EG - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikelen 4, lid 2 bis, en 10 bis, alsmede bijlage II bis - Verordening (EEG) nr. 1612/68 - Artikel 7, lid 1 - Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties - Nederlandse uitkering voor jonggehandicapten - Niet-exporteerbaarheid. # Zaak C-287/05.
AnnotatorK.H. Hermans
Pagina98-99
UitspraakECLI:EU:C:2007:494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Pensioen- en fiscaal recht
TitelBalans na een jaar Pensioenwet
CiteertitelSR 2008, 22
SamenvattingOp 1 januari 2007 is de Pensioenwet van kracht geworden. Die wet heeft de Pensioen- en spaarfondsenwet uit 1952 vervangen. De Pensioenwet beoogt niet alleen de oorspronkelijke doelstelling van technische verbetering, maar ook inhoudelijke vernieuwing.
Auteur(s)R.A.C.M. Langemeijer
Pagina99-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn