Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 29-03-2008
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelIntegrale Besluitvorming
CiteertitelTO 2008, nr. 1, p. 1
SamenvattingEr is natuurlijk niks mis met het integraal aanpakken van problemen. Integraal betekent dat je alles verknoopt wat met elkaar te maken heeft. Wel met de verwachting dat integraal meer is dan het op een hoop vegen van deelaspecten: integraliteit veronderstelt immers een meerwaarde. Integrale besluitvorming betekent dat je in één besluit alle relevante aspecten onderzoekt, afweegt en motiveert. Klinkt allemaal mooi maar kan vervelend uitpakken, zo bleek in de zomer van 2007.
Auteur(s) Redactie
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWonderpil of placebo? Het zonebeheerplan in de nieuwe Wet geluidhinder
CiteertitelTO 2008, nr. 1, p. 3
SamenvattingSinds een aantal jaren kunnen op steeds meer industrieterreinen geen bouw- of milieuvergunningen worden verleend, ofschoon er nog voldoende fysieke ruimte aanwezig is. Dit zogenoemde 'op slot zitten' van deze terreinen is - mede- het gevolg van het feit dat de beschikbare akoestische ruimte volledig is verbruikt. Veel gemeenten voelen zich hierdoor gehinderd in de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Met de komst van de nieuwe Wet geluidhinder is door de wetgever een nieuw instrument, het 'zonebeheerplan', geïntroduceerd. Hiermee lijkt het bevoegd gezag een belangrijk middel in handen te hebben gekregen om genoemde problemen aan te kunnen pakken.
Auteur(s)C.A.H. van de Sanden
Pagina3-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet activiteitenbesluit
CiteertitelTO 2008, nr. 1, p. 13
SamenvattingOp 1 januari 2008 is de wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) van kracht geworden en is het Activiteitenbesluit in werking getreden. De wetswijziging en de samenvoeging van de meeste 8.40- en 8.44- AMvB's tot één AMvB zijn onderdeel van de modernisering en herijking van de VROM- regelgeving. Het voornemen om de AMvB's samen te voegen werd al in de zogenoemde Herijkingsbrief van oktober 2003 geuit, waarna een onderzoek werd gedaan naar de werking van de 8.40- AMvB's en naar de mogelijkheid van herziening daarvan, inhoudende eenzelfde bescherming van het milieu, minder regels en minder administratieve lasten.
Auteur(s)W.G.A. Hazewindus
Pagina13-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelJurisprudentie luchtkwaliteit: Saldering en maatregelen
CiteertitelTO 2008, nr. 1, p. 17
SamenvattingReeds tweemaal eerder is in dit tijdschrift aandacht besteed aan de jurisprudentie over het onderwerp luchtkwaliteit. In 2005 stond de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) inzake het Besluit luchtkwaliteit centraal. Een jaar later is aandacht besteed aan de jurisprudentie van verschillende rechters inzake het Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: Blk 2005). De belangrijkste wijziging in vergelijking tot het Blk 2005 betrof de introductie van een regeling voor saneringssituaties (art. 7 lid 3). Inmiddels is het Blk 2005 ingetrokken en de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) van kracht geworden.
Auteur(s)C.A.M. van den Brand , H.A.J. Gierveld , C.N. van der Sluis
Pagina17-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn