StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 31-03-2008
Aflevering 1
RubriekArtikel
Titel'Malta' en het ruimtelijk recht: archeologie als afwegingsfactor
CiteertitelStAB 2008, nr.
SamenvattingIn deze tijd van globalisering en verrommeling van het landschap is de behoefte aan ruimtelijke inrichting met identiteit groter aan het worden. Cultuurhistorische waarden spelen dan ook steeds vaker een rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Cultuurhistorische waarden spelen dan ook steeds vaker een rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Langzamerhand is cultuurhistorie ook in de beleidagenda van de ovreheden doorgedrongen.
Auteur(s)I. Reuselaars
Pagina7-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200700979/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-01
SamenvattingUitgangspunt in circulaire bodemsanering 2006 dat slechts de eerste 0,5 meter van de bodem relevant is voor het bepalen van de risico's, is in de beginsel aanvaardbaar. Naast dit uitgangspunt moet ook rekening worden gehouden met locatiespecifieke omstandigheden.

(GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft verweerder naar aanleiding van een melding van het college van burgemeester en wethouders van Bussum vastgesteld dat het gehele terrein van de voormalige stortplaats Gooiberg aan de Nieuwe Hilversumseweg te Bussum (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging betreft, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is. Dit besluit is op 29 december 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorY. Flietstra
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200609093/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-02
SamenvattingDoor expireren van onderliggende vergunning tijdens procedure is de aangevraagde revisievergunning terecht omgezet in een oprichtingsvergunning. In dit geval heeft verweerder in redelijkheid kunnen uitgaan van een bestaande situatie.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2006 heeft verweerder aan appellante sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting bestemd voor het composteren van groenafval alsmede voor de op- en overslag en bewerking van onder meer groenafvalstoffen en bouw- en sloopafvalstoffen, gelegen aan de 2e Tieflaarsestraat 2 te Neerijnen. Dit besluit is op 10 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina14-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200609262/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-03
SamenvattingDeelrevisievergunning in de vorm van een 'sitevergunning' of 'parapluvergunning' is in strijd met het systeem van de Wm.

(GS Zeeland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cargill Benelux B.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het totale terrein, met uitzondering van de "satellites" en delen die bij derden in gebruik zijn, alsmede voor de milieuaspecten die voor de hele inrichting gelden dan wel op bedrijfsniveau moeten worden beoordeeld, van de inrichting voor verwerking van mais en tarwe op het perceel Nijverheidsstraat 1 te Sas van Gent, gemeente Terneuzen.
Pagina16-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200609081/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-04
SamenvattingTelefoongesprek met wethouder kan in dit geval worden aangemerkt als het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen.

(Lith)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 november 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 31-10-2007, 200702357/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-05
SamenvattingOp een inrichting kunnen niet twee verschillende vergunningen van toepassing zijn. Verkeershinder is een aspect dat aanvullend op de Wegenverkeerswetgeving in het kader van de Wet milieubeheer kan worden getoetst.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 januari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een aannemersbedrijf en het op- en overslaan van afvalstoffen op de percelen [locatie sub 1], [locatie sub 2] en [locatie sub 3] te [plaats].
Pagina23-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200608553/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-06
SamenvattingAppellante is ontvankelijk in haar beroep nu haar statutaire doelstelling voldoende specifiek is geformuleerd en verweerder ten onrechte heeft nagelaten om de kennisgeving van het ontwerpbesluit in de Staatscourant te plaatsen.

(minister van Verkeer en Waterstaat)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2006 heeft verweerder, voor zover hier van belang, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIOX Group B.V." vergunning verleend als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van water en vergunning verleend als bedoeld in de Wet op de waterhuishouding voor het onttrekken en lozen van water. Dit besluit is op 26 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200609418/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-07
SamenvattingIn beide zaken is sprake van een (voldoende) adequate kennisgeving (publicatie) van het ontwerpbesluit.

(200608547/1: GS Zuid-Holland)
(200609418/1: Alkmaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Windenergie Boekelermeer B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbine op het perceel Boekelerdijk ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F, nummer 6999. Dit besluit is op 23 november 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhof
Pagina26-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7798
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200609294/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-08
SamenvattingDe weigeringsgronden van artikel 8.10 Wm zijn niet discretionair van aard. Bestaande rechten zien op eerder vergunde activiteiten en niet op bescherming van de milieubelasting die eerder rechtmatig werd geacht. Bij beoordeling luchtkwaliteit dient te worden uitgegaan van een oprichtingssituatie.

(GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2006 heeft verweerder aan de [vergunninghoudster] voor de duur van 10 jaar een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer de op- en overslag en het bewerken van bouw- en sloopafval op de [locatie ] te Boxtel. Dit besluit is op 21 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina30-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200607948/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-09
SamenvattingIn casu is Grondwaterrichtlijn van toepassing. Door een Wm-vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen is in strijd met artikel 11 van de Grondwaterrichtlijn gehandeld; deze bepaling is niet op juiste wijze in het nationale recht (t.w. art. 8.17 Wm) ge´mplementeerd.

(GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft verweerder aan appellante sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het gebruik van een voormalige zandwinput als depot voor baggerspecie (klasse 0 t/m 4) in de Ingensche Waarden, ter hoogte van de kern Ingen, gemeente Buren. Dit besluit is op 28 september 2006 ter inzage gelegd.
Pagina33-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 21-12-2007, 200700690/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-10
SamenvattingDe in het BREF genoemde technieken kunnen niet (langer) als beste beschikbare technieken worden aangemerkt, nu sprake is van een nieuwe techniek die ten tijde van besluit reeds technisch haalbaar en beschikbaar was en die een aanzienlijk grotere emissiereductie geedt dan de in het BREF genoemde technieken.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 28 juli 2004 in zaak nr. 200305804/1 heeft de Afdeling het besluit van verweerder van 8 juli 2003 vernietigd. Bij dit besluit had verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aluminium en Chemie Rotterdam B.V." (hierna: Aluchemie) een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet miliebeheer verleend voor een inrichting voor de productie van anoden voor de aluminiumindustrie, gelegen aan de Oude Maasweg 80 te Rotterdam-Botlek.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina36-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 21-12-2007, 200701265/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-11
SamenvattingTen aanzien van de emissie van zwaveldioxiden kan de norm in het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) niet meer worden aangemerkt als uitvloeisel van de toepassing van de beste beschikbare technieken. In dit geval geen aanleiding om verdergaande eisen te stellen in verband met de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Het bestreden besluit is genomen naar aanleiding van het verzoek van vergunninghoudster om wijziging van de milieuvergunning in verband met het Besluit verbranden afvalstoffen (hierna: het Bva). Het college heeft dit verzoek opgevat als een verzoek om wijziging van de vergunning met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer.
Pagina41-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200702048/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K1
SamenvattingOok voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein moeten controlevoorschriften worden gesteld; geen afwegingsruimte voor bevoegd gezag.

(Gemert-Bakel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2007 heeft verweerder aan [vergunninghouder], handelend onder de naam "Uitgaanscentrum Time Out", een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een uitgaanscentrum op het perceel Handelseweg 11 te Handel. Dit besluit is op 12 februari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200700219/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K2
SamenvattingVoorschriften over brandveiligheid kunnen aan de milieuvergunning worden verbonden.

(Lansingerland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2006 heeft verweerder aan appellante een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een productiebedrijf in de bedrijfstak metalelectro op het adres Oosteindsepad 8 te Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. Dit besluit is op 30 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200702339/1 en 200702755/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K3
SamenvattingBeleidsvrijheid om nadre eisen te stellen; ruimte voor belangenafweging.

(Opsterland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2006 heeft verweerder zeven nadere eisen gesteld met betrekking tot de inrichting van appellante sub 1, gelegen op het perceel áVan Harinxmaweg 8a te Beetsterzwaag.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200609413/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K4
SamenvattingEen rechtspersoon is belanghebbende als cumulatief aan de eisen van artikel 1:2, derde llid van de Awb wordt voldaan.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning onder voorschriften als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend, voor zover hier van belang, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het verwerken van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, opslaan van gevaarlijke afvalstoffen en het op- en overslaan van (bedrijfs)afvalstoffen gelegen aan de [locatie] te [plaats], voor een periode van drie jaar. Dit besluit is op 27 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200609416/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K5
SamenvattingIn verband met de toepassing van artikel 6:13 Awb zijn beslissingen omtrent afzonderlijke lozingen als zelfstandig te beschouwen besluitonderdelen te onderscheiden.

(minister van Verkeer en Waterstaat)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) in samenhang bezien met artikel 2 van het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, verleend voor het lozen met behulp van een werk van afvalwater op de Hollandsche IJssel, alsmede voor het op een andere wijze dan met behulp van een werk op de Hollandsche IJssel brengen van afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen voor een periode van drie jaar. Dit besluit is op 27 november 2006 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200702556/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K6
SamenvattingUit eerdere overtredingen kan niet zonder meer worden afgeleid dat gevaar bestaat dat de nu verleende vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

(GS Zeeland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2007 heeft verweerder aan d[vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer de opslag en bewerking van puin tot te hergebruiken product op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200703699/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K7
SamenvattingAan het bepaalde in artikel 8.10 en 8.11 Wm kan worden voldaan zonder dat (technische) voorzieningen worden geplaatst of bepaalde maatregelen worden voorgeschreven.

(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2007 hebben verweerders aan [vergunninghouder] te [plaats] vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) voor het lozen op het oppervlaktewater de Kromme Rijn van reinigingswater en verontreinigd regenwater afkomstig van de wasplaats en de tankplaats voor voertuigen, machines en werktuigen; mogelijk verontreinigd regenwater afkomstig van het verharde buitenterrein; niet verontreinigd regenwater afkomstig van de daken.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702511/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K8
SamenvattingOnderzoeksgebied naar luchtkwaliteit behoeft zich niet uit te strekken tot wegen waar het verkeer van en naar de inrichting reeds is opgenomen in het heersende verkeersbeleid.

(Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2007 heeft verweerder aan de stichting "Stichting De Vechtsebanen" (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een sport- en recreatiecomplex met kantoor- en vergaderfaciliteiten. Dit besluit is op 28 februari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200701407/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K9
SamenvattingDe Wm verzet zich niet tegen het verlenen van een revisievergunning voor een inrichting van geheel andere aard.

(Oudewater)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oudewater (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een honden- en kattenpension. Dit besluit is op 14 februari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200702732/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K10
SamenvattingDe Regeling genetisch gemodificeerde organismen is uitputtend; geen aanvullende voorschriften.

(Moerdijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2007 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een groenteveredelingsbedrijf, gelegen aan de [locatie] te [plaats], gemeente Moerdijk. Dit besluit is op 8 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200703125/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K11
SamenvattingGeluidsbeleid voor landelijk gebied is aanvaardbaar. Richtlijnconforme interpretatie van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998.

(Meijel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een pelsdierenhouderij gelegen aan de [locatie] te Meijel. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200704315/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K12
SamenvattingHaalbaarheidsonderzoek naar energiebesparing i.c.m. bedrijfsenergieplan in dit geval toereikend.

(Harlingen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2007 heeft verweerder met toepassing van artikel 8.22 van de Wet milieubeheer de voorschriften van de bij besluit van 22 juli 1988 verleende vergunning voor een gritfabriek op het perceel [locatie] te [plaats] geactualiseerd. Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 21 juni 2007, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 6 augustus 2007.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200606503/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-12
SamenvattingOnjuist uitgangspunt bij beoordeling van effecten van het plan op geluidsgebied, genoemde aanpassingen zijn niet op geluidonderzoek gebaseerd, hogere waarden als nadere eisen.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2005 heeft de gemeenteraad van het Bildt, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2005, het bestemmingsplan "St. Annaparochie" vastgesteld.
Pagina49-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200606819/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-13
SamenvattingAanvaardbaarheid van sportvelden onder hoogspanningsmasten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Zutphen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2004, het bestemmingsplan "Sportcomplex 't Meijerink" vastgesteld.
Pagina51-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-09-2007, 200701345/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-14
SamenvattingAfwijking van het provinciale gebiedsplan.

(Geertruidenberg / vrijstelling)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2005 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) aan [vergunninghouder] vrijstelling verleend van het bestemmingsplan ten behoeve van de aanleg van een blijvend natuurbos (hierna: het project) aan de Wielstraat te Raamsdonk (hierna: het perceel).
Pagina54-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB3811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200604609/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-15
SamenvattingMotiveringskwesties t.a.v. ontwikkeling van bedrijventerrein binnen een nationaal landschap.

(Sluis / bestemmingsplan 'Stampershoek Zuid en Noord')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2005 heeft de gemeenteraad van Sluis het bestemmingsplan "Stampershoek Zuid en Noord" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina55-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200604707/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-16
SamenvattingHet ruime jas beleid uit het POP II is niet geschikt ter bepaling van de EHS.

(Noordenveld / bestemmingsplan 'Oosterveld-Norg')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2005 heeft de gemeenteraad van Noordenveld, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2005, het bestemmingsplan "Oosterveld-Norg" vastgesteld.
Pagina58-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200606396/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-17
SamenvattingStankgevoelige bedrijvigheid en risico op besmetting en verspreiding van ziektekiemen.

(Hattum/ bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Hattemerbroek')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2005 heeft de gemeenteraad van Hattem het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hattemerbroek" (hierna: het plan) vastgesteld, voor zover dat op het grondgebied van die gemeente betrekking heeft.
Pagina59-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200701334/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-18
SamenvattingToepassing tijdelijke vrijstelling wisselwoningen.

(stadsdeel Westerpark / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2004 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark (hierna: het dagelijks bestuur) aan Woningstichting Rochdale vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 192 onzelfstandige studenteneenheden op een terrein aan de Gevleweg 12, 14 en 18 te Amsterdam (gebied Houthavens) voor een termijn van ten hoogste vijf jaar.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina64-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200701803/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-19
SamenvattingBeleidsuitspraken uit het Reconstructieplan werken niet rechtstreeks door maar dienen wel te worden betrokken bij de vaststelling en toetsing van bestemmingsplannen.

(Oisterwijk / wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied, deel Moergestel inzake aanwijzing van een nieuw agrarisch bouwblok aan de Sebrechtsdijk')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2006, heeft het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk (hierna ook: het college) het wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied, deel Moergestel inzake de aanwijzing van een nieuw agrarisch bouwblok aan de Sebrechtsedijk" vastgesteld.
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200606568/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-20
SamenvattingVergewisplicht zorgvuldige advisering commissie m.e.r. en samenhangende activiteit bij MER

(Minister van Verkeer en Waterstaat en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer / aanwijzing ex artikel 27 Luchtvaartwet (luchtvaartterrein Lelystad))
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no. DGRLD/VI/L99.350220, waarbij het luchtvaartterrein Lelystad is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit).
Pagina72-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200602992/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-21
SamenvattingMogelijke verkeersmaatregelen in luchtkwaliteitberekeningen en onvoldoende zekerheid omtrent verwezenlijking bestemmingen.

(Deurne / bestemmingsplan 'Zuidelijke omleiding')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Deurne, het bestemmingsplan "Zuidelijke omleiding Deurne" vastgesteld.
Pagina75-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200603866/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-22
SamenvattingVerstening door recreatiewoningen is geen verstedelijking, geen strijd met Nota Ruimte.

(bestemmingsplan 'Vlietland noordoost 2005')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 augustus 2005 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het bestemmingsplan "Vlietland noordoost 2005" vastgesteld.
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-11-2007, 200605362/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-23
SamenvattingBij een wijzigingsplan moet worden nagegaan of wijziging van de oorspronkelijke bestemming gerechtvaardigd is.

(Groningen / bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Westpoort Groningen')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van Groningen het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Westpoort Groningen" vastgesteld.
Pagina80-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200604984/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-24
SamenvattingVerwijzing naar de algemene beschrijving in hoofdlijnen vormt een niet noodzakelijke aanvulling.

(bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid-West')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2005 heeft de gemeenteraad van Zeist het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid-West" vastgesteld.
Pagina81-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200609355/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-25
SamenvattingIn casu kon niet worden volstaan met het opnemen van de geluidszone voor zover deze in het plangebied is gelegen.

(bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Wolfsveld')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2005 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Wolfsveld" vastgesteld.
Pagina82-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200700069/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-26
SamenvattingVerhouding adviezen gemeentelijke schadebeoordelingscommissie en Schadecommissie Betuweroute.

(Gorinchem / verzoek om planschadevergoeding)

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2005 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) aan [wederpartij] 5.000,00 ter vergoeding van planschade toegekend.
Pagina84-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200700345/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-27
SamenvattingProcedureverordening.

(Nieuwegein / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2004 heeft de raad van de gemeente Nieuwegein (hierna: de gemeenteraad) de verzoeken van appellanten om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina86-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200700855/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-28
SamenvattingVervallen van gebruiksmogelijkheid, art. 352 bouwverordening, voorzienbaarheid op grond van streekplan.

(Mill en Sint Hubert / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2005 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [verzoekster] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina87-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200703135/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-29
SamenvattingMaximale invulling uit te werken bestemming.

(Weert / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2005 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [verzoekers] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina89-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDoorlopend register
TitelDoorlopend trefwoordenregister 2006-2008
CiteertitelStAB 2008, nr.
Pagina91-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDoorlopend register
TitelDoorlopend artikelgewijs register 2006-2008
CiteertitelStAB 2008, nr.
Pagina99-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn