Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 05-04-2008
Aflevering 7293
TitelSpontane vernietiging van besluiten van commissies en deelgemeentebesturen. Much ado about nothing?
CiteertitelGst. 2008,
SamenvattingHet gemeentebestuur kan commissies instellen en deelgemeente(besturen) en hieraan bevoegdheden overdragen. De Gemeentewet geeft in art. 85 de vernietigingsbevoegdheid voor besluiten van gemeentelijke commissies. Art. 87a regelt het toezicht op besturen van deelgemeenten bij de binnengemeentelijke decentralisatie. Gemeentelijke bestuurscommissies, deelraden, het dagelijks bestuur en de voorzitter van deelgemeenten zijn bestuursorganen van de gemeente en vallen als zodanig tevens onder het toezichtregime van art. 268 Gemw. Van beide soorten besluiten staat beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak. Na enige recente opmerkelijke spontane vernietigingsbesluiten van de Kroon staat het bestuurlijk toezicht volop in de belangstelling. Deze bijdrage bespreekt het binnengemeentelijke repressieve toezicht.
Auteur(s)D.E. Bunschoten
Pagina173-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 26-11-2007, 07/2387
CiteertitelGst. 2008, 39
SamenvattingProcesbelang? Besluit op bezwaar volstaat met herroeping van primair besluit, en stelt nieuw besluit afhankelijk van nader onderzoek. Strijd met art. 7:11 Awb.

(Geertruidenberg).
Samenvatting (Bron)B en W van Geertruidenberg herroepen een bouwvergunning voor 42 meter hoge mast ten behoeve van veiligheidscamera's omdat de bouwvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Daarbij hebben zij besloten de rechtsgevolgen voorlopig in stand te houden om aan te geven dat zij geen bestuursdwang tegen de mast zullen toepassen. Een dergelijke bestuursdwangbeslissing vergt evenwel een apart besluit; de Awb biedt geen mogelijkheid voor B en W om de rechtsgevolgen van een herroepen besluit in stand te laten. Beroep gegrond.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina183-186
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2007:BB9202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200701410/1 en 200701503/1
CiteertitelGst. 2008, 40
SamenvattingBouwvergunning windturbine. Belanghebbende, ruimtelijke uitstraling. Strijd met bestemmingsplan. Tegenadvies hangende beroep bij rechtbank. Doorkruising bouwmogelijkheden?

(De Marne).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Marne (hierna: het college) aan appellanten sub 2 (hierna in enkelvoud: [appellant]) bouwvergunning verleend voor het oprichten van een windturbine op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina186-189
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200609081/1
CiteertitelGst. 2008, 41
SamenvattingRevisievergunning varkenshouderij. Zienswijze, telefoongesprek wethouder, inzagetermijn ontwerpbesluit.

(Lith).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 november 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina190-191
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200702752/1
CiteertitelGst. 2008, 42
SamenvattingReclamebord. Wijze bevestiging, omvang bord. Bouwen.

(Goes).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2006 heeft appellant (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Zeeland (hierna: het deurwaarderskantoor) vergunning verleend voor het aanbrengen van een reclamebord met een omvang van 5,00 bij 0,50 bij 0,01 meter aan de gevel van het pand aan de Westsingel 132 te Goes.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina191-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-07-2007, 200608135/1
CiteertitelGst. 2008, 43
SamenvattingVerzoek om zelfstandig schadebesluit; onrechtmatig besluit tot weigering vaststelling wijzigingsplan; causaal verband; aanvangsdatum vertragingsschade.

(Midden-Drenthe).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellant sub 1 een vergoeding toegekend van 9.013,62.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
Pagina193-196
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 13-11-2007, AWB 06/3861 WW44
CiteertitelGst. 2008, 44
SamenvattingMandaat van beslissing op bezwaar aan ambtenaar die ook besluit in primo nam. Vernietiging, in stand laten rechtsgevolgen. (Naarden).
Samenvatting (Bron)Primair besluit en bestreden besluit door zelfde persoon in mandaat genomen. Vernietiging bestreden besluit wegens strijd met 10:3, derde lid, Awb. Rechtsgevolgen geheel in stand nu besluit inhoudelijk juist is en gebleken is dat verweerder wel betrokken is geweest bij heroverweging en bestreden besluit bekrachtigd heeft. Samenvatting De rechtbank stelt vast dat zowel het besluit van 4 januari 2006, als het bestreden besluit zijn ondertekend door het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu namens burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden. Het bestreden besluit is derhalve in strijd met artikel 10:3, derde lid, van de Awb genomen en komt voor vernietiging in aanmerking. De rechtbank ziet aanleiding om te onderzoeken of de rechtsgevolgen van het bestreden besluit desondanks in stand kunnen blijven en overweegt daartoe als volgt. Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder verklaard dat in een vergadering van burgemeester en wethouders is besloten de bezwaren van eiser conform het advies van de Adviescommissie ongegrond te verklaren. Verweerder is dus bij de besluitvorming betrokken geweest en de heroverweging heeft niet (enkel) plaatsgevonden door degene die het primaire besluit heeft genomen. Na daartoe door de rechtbank in de gelegenheid te zijn gesteld heeft verweerder dit standpunt bevestigd en het bestreden besluit bekrachtigd. In dit bijzondere geval acht de rechtbank, mede gelet op de hierna weergegeven inhoudelijke beoordeling van de zaak, het uit oogpunt van proceseconomie geraden om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb, te bepalen dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit geheel in stand blijven. Lichte bouwvergunning voor schoorsteen terecht verleend.
AnnotatorJ. de Vries
Pagina196-198
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2007:BC0218
Artikel aanvragenVia Praktizijn