Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 09-04-2008
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel Wabo (deel 2); Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort
CiteertitelTBR 2008/66
SamenvattingHet wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 11 december 2007 aanvaard door de Tweede Kamer en ingediend bij de Eerste Kamer. Op 8 februari 2008 heeft de projectmanager Omgevingsvergunning van het Ministerie van VROM een brief gestuurd naar 'de betrokkenen bij het Project Omgevingsvergunning'. Hierin heeft zij opgeroepen om binnen een termijn van twee weken te reageren op de inmiddels verschenen voorontwerp-teksten van de invoeringswet (in totaal gaat het in deze wet om circa 45 wetten). Dit verslag van de jaarvergadering 2007 van de Vereniging voor Bouwrecht is inmiddels ook aangeboden aan de projectgroep. Het is overigens nog steeds de ambitie van het ministerie om het complete voorstel voor de invoeringswet nog in het eerste kwartaal van 2008 in procedure te brengen ter voorbereiding van de advisering door de Raad van State.
Auteur(s)E. Alders , P.J.J. van Buuren , H. Ellerman , F.C.M.A. Michiels , A.G.A. Nijmeijer , F.A.H. Nuss , B. Rademaker , B.J. Schueler , J. Struiksma , J.M.H.F. Teunissen , J.A.M. van der Velden , H.J. de Vries
Pagina333-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntkoppel omgevingsvergunning en bestemmingsplanherziening; Reactie op het voorontwerp Invoeringswet Wabo
CiteertitelTBR 2008/67
SamenvattingDoor het ministerie van VROM is aan een aantal bij het grondbeleid en de Wro betrokkenen gevraagd te reageren op het voorontwerp van de Invoeringswet Wabo. Gelet op de uitgestrektheid van het wetsvoorstel en de vele andere reacties die ongetwijfeld zullen worden gegeven, is er voor gekozen om in deze bijdrage aan de discussie ÚÚn aspect in het bijzonder te belichten, namelijk het karakter van de besluitvorming in de ruimtelijke ordening. Hoe dit karakter is gewijzigd van planco÷rdinatie bij het wetsvoorstel voor de Wro dat in 2003 aan de Tweede Kamer werd aangeboden in projectbesluitvorming in de Wabo wordt in de paragrafen 2 tot en met 4 van dit artikel geschetst. Dit leidt tot de in de titel van dit artikel weergegeven aanbeveling met betrekking tot de Invoeringswet Wabo in paragraaf 5.
Auteur(s)A.G. Bregman
Pagina351-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe onderdelentrechter in artikel 6:13 Awb: een dissonant of een doordacht systeemwijziging?
CiteertitelTBR 2008/68
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure op 1 juli 2005 is onder meer art. 6:13 Awb gewijzigd. Doel van de wijziging was om het systeem van de getrapte actio popularis uit het omgevingsrecht te implementeren in het Awb-stelsel. Met art. 6:13 Awb wordt thans voorzien in wat wel wordt genoemd een onderdelentrechter tussen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en het beroep in rechte, maar ook tussen de reguliere bezwaarfase en de rechterlijke procedure. In deze bijdrage ga ik op zoek naar de precieze betekenis van deze onderdelentrechter en tracht ik een antwoord te geven op de vraag hoe deze onderdelentrechter moet worden gewaardeerd.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Pagina357-366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConstructieve Veiligheid in juridisch perspectief
CiteertitelTBR 2008/69
SamenvattingEr is veel te doen over constructieve veiligheid in de bouw. Aanleiding daarvoor is dat de afgelopen jaren een (groot) aantal bouwschades en (bijna) ongelukken de pers heeft gehaald. Veel genoemd zijn de verzakking van het dak van de parkeergarage van het Bos en Lommerplein, het instorten van een gedeelte van het parkeerdek van het 'Van der Valk Hotel Tiel', het instorten van de toneeltoren van de schouwburg in Hoorn en de instorting van balkons in het project 'Patio Sevilia' te Maastricht. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook de nodige veiligheidsproblemen met gevels geweest. Zo zijn er alleen al in de zomer van 2005 op vier plaatsen gevelplaten naar beneden gevallen. Het ging om het Hilton hotel in Rotterdam, de Rabobank in Zwolle, een winkel in Sneek en een woongebouw in Sittard.
Auteur(s)S. Gambon
Pagina367-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelToetsing aanvraag bouwvergunning aan milieukwaliteitseisen; Reactie op annotatie A.G.A. Nijmeijer bij ABRvs 10 oktober 2007, TBR 2008/34 (Veiligheidszone Den Helder
CiteertitelTBR 2008/70
SamenvattingMr. A.G.A. Nijmeijer signaleert drie noemenswaardige aspecten in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 oktober 2007 (Veiligheidszone Den Helder). EÚn daarvan is de relatie tussen het Bevi, de komende Wro en de bouwvergunningprocedure. Nijmeijer concludeert dat de invoeringswet Wro niet voorziet in een aanpassing van de Woningwet in de zin dat een aanvraag om bouwvergunning rechtstreeks moet worden getoetst aan milieukwaliteitseisen dan wel aan de grens- en richtwaarden van het Bevi.
Auteur(s)E. Broeren , A.G.A. Nijmeijer , J.H.K.C. Soer
Pagina377-378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200606028/1
CiteertitelTBR 2008/71
SamenvattingRijksprojectbesluit Gaswinning Waddenzee.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2005 hebben de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister van EZ), de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister van VROM), de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister van LNV) en de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister van V&W) op grondslag van artikel 39a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) de rijksprojectenprocedure op projecten tot winning van gas onder de Waddenzee van toepassing verklaard en de Minister van EZ als projectminister aangewezen.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina379-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200704391/1
CiteertitelTBR 2008/72
SamenvattingToezeggingen ambtenaar?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2006 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd aan [wederpartij] bouwvergunning te verlenen voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw tot bedrijfsgebouw met bedrijfswoning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademakers
Pagina386-387
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200702657/1
CiteertitelTBR 2008/73
SamenvattingPlanschade Zundert.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005 heeft appellant sub 2 (hierna: de gemeenteraad) aan [appellanten sub 1] 15.000 ter vergoeding van planschade toegekend.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina387-389
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703418/1
CiteertitelTBR 2008/74
SamenvattingPlanschade Vaals.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2004 heeft de raad van de gemeente Vaals (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina389-391
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703497/1
CiteertitelTBR 2008/75
SamenvattingPlanschade Slochteren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2004 heeft de raad van de gemeente Slochteren (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina391-394
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200702424/1
CiteertitelTBR 2008/76
SamenvattingNadeelcompensatie HOV-baan Utrecht.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 9 november 2004 en 15 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aanvragen van [appellant] om nadeelcompensatie voor omzetverlies in onderscheidenlijk het jaar 2000 en de jaren 2001 en 2002 als gevolg van de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan (hierna: de HOV-baan) afgewezen.
AnnotatorG.M. van den Broek
Pagina394-397
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200702049/1
CiteertitelTBR 2008/77
SamenvattingVestiging gemeentelijk voorkeursrecht gemeente Rijnsburg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) van de toenmalige gemeente Rijnsburg (thans: Katwijk) de raad van de toenmalige gemeente Rijnsburg (hierna: de raad) op de voet van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) een voorstel gedaan om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina397-400
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 27-04-2006, 28.409
CiteertitelTBR 2008/78
SamenvattingVoorgeschreven constructies/werkwijzen.
Pagina400-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 24-07-2007, 27.694
CiteertitelTBR 2008/79
SamenvattingCo÷ridinatieverplichting.
Pagina403-406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 29-10-2007, 27.914
CiteertitelTBR 2008/80
SamenvattingOnderhoudsarme woning.
Pagina406-409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelHoge Raad, 23-11-2007, C05/323HR
CiteertitelTBR 2008/81
SamenvattingKlachtplicht koper.
Samenvatting (Bron)Koop; bodemverontreiniging (perceel met tankstation); mededelingsplicht verkoper, toerekening wetenschap van zijn lasthebber, opzettelijke misleiding koper; bewijswaardering in hoger beroep, rechterlijk vermoeden, tegenbewijs, bindende eindbeslissing?; passeren bewijsaanbod, prognose; non-conformiteitsvereiste van art. 7:17 BW, maatstaf; klachtplicht ex art. 6:89 en 7:23 lid 1 BW, (ook) toepasselijk indien koper ageert uit onrechtmatige daad; strekking mededelingsplicht koper; stelplicht- en bewijslastverdeling.
AnnotatorJ.J. Dammingh
Pagina409-416
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 23-08-2007, 374660/KG ZA 07-1331 P/BB
CiteertitelTBR 2008/82
SamenvattingCE-markering.
AnnotatorR.J.M. Hermans
Pagina416-420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2008/84
Pagina423-424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAankondigingen
Pagina425-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn