Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 14-04-2008
Aflevering 5
TitelHoge Raad, 15-02-2008, C06/114HR
CiteertitelJB 2008/68
SamenvattingOnteigening. Vaststellen schadeloosstelling, vergoeding van (bijkomende) exploitatieschade. Bestemmingswijziging, waardebepaling. Dwangbestemming als bedoeld in Markus/Matser-arresten.
Samenvatting (Bron)Onteigeningszaak. Vaststelling schadeloosstelling; vergoeding van (bijkomende) exploitatieschade, bestemmingswijziging; waardebepaling, dwangbestemming als bedoeld in Markus/Matser-arresten.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina384-391
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BB7646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-02-2008, 41612
CiteertitelJB 2008/69
SamenvattingBekendmaking. Uitspraak niet op zelfde tijdstip bekendgemaakt aan partijen. Beroepstermijn.
Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid beroep iin cassatie. Gelijkheidsbeginsel. Aanvang cassatietermijn.
Pagina391-393
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC4808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200704720/1
CiteertitelJB 2008/70
SamenvattingBesluit, consessie, publiekrechtelijke grondslag. Bevoegdheid bestuursorgaan. Erkenning openbaar belang. Gedoogplicht.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 oktober 2004, verzonden op dezelfde dag, heeft de Kroon op voordracht van de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Kroon V en W) het openbaar belang erkend van de werken tot aanleg en instandhouding van twee transportleidingen en een signaalkabel en drie elektriciteitskabels ten behoeve van de winning van steenzout in de provincie Fryslân binnen het concessiegebied Barradeel II door de besloten vennootschap Frisia Zout B.V. (hierna: Frisia).
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina393-400
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200704260/1
CiteertitelJB 2008/71
SamenvattingBestuursdwang. Bibob-advies. Zienswijze, inbrengen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2005 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van [café] aan de [locatie] te [plaats] uiterlijk 24 september 2005 om 18.00 uur te staken.
Pagina400-403
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200704367/1
CiteertitelJB 2008/72
SamenvattingRijbewijs, ongeldigverklaring. Besluit, terugkomen op onherroepelijk ~. Procesbelang. Strafrechtelijke vervolging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2006 heeft de stichting "Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen" (hierna: het CBR) geweigerd om terug te komen van haar op appellant betrekking hebbende besluiten van 10 februari 2004 en 13 mei 2004.
Pagina403-406
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200705532/1
CiteertitelJB 2008/73
SamenvattingAanvraag. Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 augustus 2006 heeft de burgemeester van Nijmegen (hierna: de burgemeester) aan [appellant] medegedeeld het verzoek om hem vergunning te verlenen om als beheerder op te mogen treden van een seksinrichting niet in behandeling te nemen.
Pagina406-407
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-12-2007, 200707637/2
CiteertitelJB 2008/74
SamenvattingMandaat, gebrek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) aan het waterschap Brabantse Delta (hierna: het waterschap) vergunning verleend voor het aanbrengen van wijzigingen aan het beschermd monument landgoed Bouvigne te Breda.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina408-411
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200704259/1
CiteertitelJB 2008/75
SamenvattingBelanghebbende, ruimtelijke uitstraling. Belanghebbende, zichtcriterium. Belanghebbende, afstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2006 heeft de raad van de gemeente Montferland het bestemmingsplan "Antennemast Optimaal FM" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina412-414
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200705605/1
CiteertitelJB 2008/76
SamenvattingPlanschade. Redelijke termijn, beroep op overschrijding. Zelf (in de zaak) voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2001 heeft de raad van de gemeente Schipluiden, thans: de gemeente Midden-Delfland (hierna: de gemeenteraad), de verzoeken van [appellant] en anderen) om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina415-420
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200703752/1
CiteertitelJB 2008/77
SamenvattingTerinzagelegging. Ontwerpbesluit, kennisgeving. Zienswijzen, verschoonbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een hondenfokkerij en akkerbouwbedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 april 2007 ter inzage gelegd.
Pagina420-422
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200706926/1
CiteertitelJB 2008/78
SamenvattingIntrekking exploitatievergunning. Prostitutie-inrichting. Bibob-intrekkingsgrond. Vermoeden van ernstig gevaar. Advies Bureau Bibob. Versgewisplicht bestuursorgaan. Toetsingskader. Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). Register zware criminaliteit. Betrouwbaarheid. Controleerbaarheid. Informatie van dragende betekenis. Informatie die voldoende concreet en overtuigend is alsmede direct herleidbaar op betrokkene. Weigering aanvullende gegevens verstrekken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2007 heeft de burgemeester van Groningen (hierna: de burgemeester) besloten de aan [wederpartij] verleende exploitatievergunningen ten behoeve van de prostitutie-inrichtingen, gevestigd in de panden [locaties] te [plaats], in te trekken.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina422-431
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-01-2008, 06/6577 AW
CiteertitelJB 2008/79
SamenvattingProceskostenvergoeding, bij intrekking hoger beroep door bestuursorgaan dat in de eerste aanleg niet als verwerende partij is opgetreden, maar zich wel in hoger beroep als rechtens bevoegd bestuursorgaan heeft gesteld.
Samenvatting (Bron)Proceskostenveroordeling na intrekking door bestuursorgaan dat in eerste aanleg geen partij was.
Pagina431-433
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BC2237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-01-2008, 05/3043 WAO
CiteertitelJB 2008/80
SamenvattingProceskosten, redelijkerwijs gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bezwaar niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.
Pagina433-434
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BC2377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-01-2008, 06/3272 AWBZ
CiteertitelJB 2008/81
SamenvattingOnverbindend. Bevoegheid versus gehoudenheid. Lagere regeling in strijd met Awb.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering persoonsgebonden budget (pgb). Sprake van strijd tussen bepalingen Awb en de - lagere - Regeling subsidies AWBZ en Zfw.
AnnotatorJ.H. Keinemans
Pagina434-440
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BC4321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-02-2008, 06/6606 ZFW
CiteertitelJB 2008/82
SamenvattingStrijd met verbod van willekeur. Ontbreken van overgangsregeling. Afwijzing vervanging borstprothese. Wijziging verstrekkingenpakket.
Samenvatting (Bron)Weigering machtiging te verlenen voor het uitvoeren van capsulectomie en plaatsen van nieuwe prothese. Voortgezette behandeling? Strijd met ongeschreven recht? Adequate overgangsregeling?
AnnotatorA.J. Bok
Pagina440-448
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BC4713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-02-2008, 06/6230 WAO
CiteertitelJB 2008/83
SamenvattingProceskostenveroordeling natuurlijk persoon. Kennelijk onredelijk gebruik procesrecht. Herhaalde herzieningsverzoeken door zelfde gemachtigde over zelfde onderwerp.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om herziening. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. Sprake van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. Verzoekster veroordeeld in de kosten van de onderhavige procedure.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
Pagina449-452
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BC5177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-01-2008, AWB 07/421
CiteertitelJB 2008/84
SamenvattingGeschilbeslechting. Opdracht aan bestuursorgaan na gegrondverklaring.
Samenvatting (Bron)Elektriciteitswet 1998
Pagina453-455
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BC4130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-01-2008, AWB 06/663
CiteertitelJB 2008/85
SamenvattingSubsidie. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Wet personenvervoer 2000 Exploitatiebijdrage
Pagina455-466
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BC3556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-01-2008, AWB 07/243
CiteertitelJB 2008/86
SamenvattingLast onder dwangsom. Preventieve last. Begunstigingstermijn. Schending hoorplicht, herstel gebrek in bezwaarschriftprocedure?
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet
Pagina467-474
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BC3552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Roermond, 27-02-2008, 07 / 1251 BESLU K1
CiteertitelJB 2008/87
SamenvattingBestuurlijke boete. Matigingsbevoegdheid. Zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Afwijking van de jurisprudentie van de Afdeling inzake de (volle) toetsing aan de evenredigheid van een boetebesluit in het kader van de Wav. De rechtbank vermag anders dan de Afdeling niet in te zien dat het abstraheren van de omstandigheden in het beleid de rechter zou binden. De rechtbank volgt de Afdeling in zoverre wel dat zij van oordeel is dat de in de beleidsregels opgenomen categorie-indeling als uitgangspunt niet onredelijk is, maar zij is tevens van opvatting dat uit artikel 6 EVRM voortvloeit dat in ieder individueel geval steeds aan de hand van de omstandigheden moet worden nagewogen of het resultaat van de toepassing van het beleid in overeenstemming is met de evenredeigheid, en zo neen, dat het resultaat zodanig moet worden aangepast dat dit het geval is.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina474-481
UitspraakECLI:NL:RBROE:2008:BC6046
Artikel aanvragenVia Praktizijn