Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 09-04-2008
Aflevering 7
RubriekRedactionele bijdrage
TitelMet redenen omkleed? Over gronden in de zin van artikel 6:5 Awb
CiteertitelJBa 2008/80
SamenvattingIn de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd dat een bezwaar- of beroepschrift voorzien moet zijn van gronden. Hoewel dit vanuit de positie van de rechter overkomt als een vanzelfsprekendheid, blijkt uit de dagelijkse (rechts)praktijk nog maar al te vaak dat de grenzen van deze eis door de procederende partijen, bewust dan wel onbewust, worden opgezocht. Dit roept de vraag op hoe met deze bestuursrechterlijke stelplicht moet worden omgegaan. In dit artikel zal vanuit de wet, de memorie van toelichting en recente rechterlijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad in belastingzaken op beknopte wijze worden bekeken of er uit het oogpunt van rechtseenheid algemene conclusies zijn te trekken met betrekking tot de eis dat een bezwaar- of beroepschrift een voldoende motivering dient te bevatten.
Auteur(s)E.J. Govaers
Pagina106-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Zutphen, 03-03-2008, 07/1077 GEMWT
CiteertitelJBa 2008/81
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Hema-sale in de Americahal te Apeldoorn is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er is geen sprake van een markt of evenement, maar in overwegende mate van detailhandel. Verweerder was bevoegd handhavend op te treden. Geen concreet zicht op legalisatie. Beroep op gedoogbeleid kan niet slagen
Pagina111-111
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2008:BC6312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200705609/1
CiteertitelJBa 2008/82
SamenvattingBelanghebbende. Toekomstig gebruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen (hierna: het college) geweigerd een door [appellante A] gevraagde bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een kantoor met bedrijfshallen op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina111-112
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200706443/1
CiteertitelJBa 2008/83
SamenvattingBesluit. Marktvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan [appellant] medegedeeld dat de bij brief van 19 mei 2005 verleende opschorting van de bij besluit van 2 mei 2005 uitgevaardigde intrekking van zijn marktvergunning wordt ingetrokken en dat is besloten zijn marktvergunning met ingang van 16 januari 2006 in te trekken.
Pagina112-112
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200702083/1
CiteertitelJBa 2008/84
SamenvattingTerinzagelegging. Bekendmaking. Mededeling. Schending vormvoorschrift.
Pagina112-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200705490/1
CiteertitelJBa 2008/85
SamenvattingWeigering. SubsisiebeŽindiging. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) de structurele subsidie aan stichting Stichting agogisch Centrum Amstelstad (hierna: de stichting SaC) met ingang van 2005 beëindigd.
Pagina113-114
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200706109/1
CiteertitelJBa 2008/86
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang. Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2005 heeft een ambtenaar van Stadstoezicht van Amsterdam kennis gegeven van het op dezelfde dag meevoeren en opslaan van een op het Orlyplein te Amsterdam aan een object vastgemaakte groene fiets van het merk Batavus.
Pagina114-115
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200705701/1
CiteertitelJBa 2008/87
SamenvattingInhoud. Bezwaargronden. Hoorzitting. Niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) aan [appellant sub 1] bouwvergunning verleend voor het vernieuwen van een stal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 03-03-2008, AWB 07/3779
CiteertitelJBa 2008/88
SamenvattingIndieningstermijn. Bezwaar. Termijnoverschrijding. Verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Aanvang bezwaartermijn na foutieve verzending van besluit. Artikel 6:11 van de Awb is van openbare orde. De rechter conformeert zich niet aan een door verweerder ten onrechte verschoonbaar geachte termijnoverschrijding.
Pagina115-116
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2008:BC6911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200705546/1
CiteertitelJBa 2008/89
SamenvattingIndieningstermijn. Overschrijding bezwaartermijn. Verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2005 heeft verweerder (hierna: het college), voor zover thans van belang, [appellant] onder oplegging van een dwangsom per vier weken dat de overtredingen voortduren van € 3.000,- met een maximum van € 15.000,- gelast op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina116-117
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200705610/1
CiteertitelJBa 2008/90
SamenvattingAanvang termijn. Aanvang bezwaartermijn. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college), de bezwaren van [appellant] tegen het besluit van 20 april 2004, waarbij het verzoek van [appellant] om handhavend optreden tegen het gebruik van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf in gebruikte stenen en dakpannen door [belanghebbende] is afgewezen, opnieuw ongegrond verklaard.
Pagina117-117
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200704971/1
CiteertitelJBa 2008/91
SamenvattingBezwaar. Beslissing op bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 april 2003 heeft [appellant] bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" door de raad van de gemeente Enschede (hierna: de gemeenteraad).
Pagina117-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Haarlem, 17-03-2008, AWB 07-5349
CiteertitelJBa 2008/92
SamenvattingKostenvergoeding. Herroeping.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Haarlem heeft bij uitspraak van 17 maart 2008 het beroep van Chipshol tegen het besluit van de Minister van Verkeer & Waterstaat van 28 juni 2007 niet-ontvankelijk verklaard. In het betreffende besluit heeft de minister het in 2003 opgelegde bouwverbod voor het Groenenbergterrein te Schiphol-Rijk opgeheven. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Chipshol geen processueel belang bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit. Dit belang ontstaat niet vanwege de thans aanhangige civiele procedures. Bovendien kan het doel dat eiseres met de onderhavige procedure wil bereiken, te weten het verkrijgen van duidelijkheid over de bebouwingsmogelijkheden op het Groenenbergterrein, niet in het kader van dit beroep worden bereikt, nu dit alleen ziet op de rechtmatigheid van de opheffing van het bouwverbod.
Pagina118-118
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BC7240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200704645/1
CiteertitelJBa 2008/93
SamenvattingHandhaving. Woningwet. Vrijheid van meningsuiting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) Bizon Mediagroep B.V. onder oplegging van een dwangsom gelast om de zonder bouwvergunning aangebrachte reclameobjecten, vermeld op de bijgevoegde lijst, in de gemeente Deventer te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina119-119
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200705549/1
CiteertitelJBa 2008/94
SamenvattingSchadevergoeding. Relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2006 heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (hierna: de minister), voor zover thans van belang, het door [appellant] (hierna: de vreemdeling) gemaakte bezwaar tegen het niet tijdig nemen van een besluit op een verzoek om schadevergoeding ongegrond verklaard en dat verzoek afgewezen.
Pagina119-120
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina120-120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatsblad/kamerstukken
CiteertitelJBa 2008/
SamenvattingStaatsblad 2008, 77 - TK 2007-2008, 29934, nr.24
Pagina121-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina122-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn