Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 12-04-2008
Aflevering 1
TitelRedactioneel
SamenvattingHet goed werkgeverschap fungeert steeds vaker als afvalputje voor luie (kanton)rechters, verzuchtte eens een arbeidsrechtdeskundige. Hij doelde op het feit dat het geen zeldzaamheid (meer) is dat een werkgever in naam van het goed werkgeverschap een ferme tik op de vingers van de rechter krijgt zonder dat laatstgenoemde zich (erg) druk maakt over de motivering van deze verplichting. Bij werkgevers creŽert dat nervositeit: wat moet ik nog doen om als goed werkgever door het leven gaan?
Auteur(s) Redactie
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Wie goed doet, goed ontmoet': goed werkgeverschap als voorspeller van goed werknemerschap?
SamenvattingDit onderzoek richt zich op goed werkgeverschap en goed werknemerschap als kernbegrippen voor de arbeidsverhoudingen in de toekomst. Gaat goed werkgeverschap vooraf aan goed werknemerschap? Zijn een altruÔstische instelling, vertrouwen en vervangbaarheid op de arbeidsmarkt voorspellers van goed werkgeverschap en goed werknemerschap? Levert goed werkgeverschap en goed werknemerschap een bijdrage aan productiviteit van de organisatie en de gezondheid van de medewerkers? Dat zijn de vragen die in deze bijdrage centraal staan.
Auteur(s)R. Huiskamp , K. Kraan , G. van Sloten
Pagina5-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeginselen van goed werkgeverschap
SamenvattingZoals ook eerder in de literatuur is vastgesteld heeft een belangrijk deel van de rechterlijke uitspraken over goed werkgeverschap betrekking op de wijze van besluitvorming door de werkgever. Heerma van Voss heeft hierover uitvoerig geschreven. Dat de wijze van besluitvorming door de werkgever van groot belang is, is voor de hand liggend. Immers, niet zozeer de inhoud van besluitvorming staat der discussie, gelet op de beleidsvrijheid van de werkgever. De rechterlijke toetsing richt zich dus met name op de totstandkoming van de besluitvorming.
Auteur(s)E.G. Hoorn , A. Turgut
Pagina23-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGoed werkgeverschap en gelijk loon voor gelijke arbeid. Over redelijkheid en billijkheid, rechtsbeginselen en internationale grondrechten
SamenvattingIn hoeverre kan na de uiteenlopende arresten van de Hoge Raad uit 1994 en 2004 gesteld worden dat het goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 BW de werkgever verplicht om gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze te belonen? Het gaat hier om de situatie dat er geen sprake is van een onderscheid op grond van een wettelijk verboden discriminatiegrond. Heeft bijvoorbeeld een psychiater recht op een arbeidsmarkttoeslag als zijn collega's die ook ontvangen of heeft een administrateur recht op loonsuppletie ingeval van arbeidsongeschiktheid als de werkgever dit in een eerder individueel geval heeft toegekend?
Auteur(s)A.G. Veldman
Pagina37-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGrijs werkt door
SamenvattingDe babyboomers worden of zijn al zestigplussers. Hun pensionering staat voor de deur. Zij zitten echter niet allen te wachten op een plek achter de geraniums. Sommigen willen na hun pensioen doorwerken, en in veel gevallen is dat ook wat hun werkgever wil. Een derde belanghebbende is de regering, die in 2001 een Taskforce Ouderen en Arbeid en vervolgens eind 2004 een 'regiegroep Grijs werkt' in het leven riep. Doel van Grijs werkt was te bevorderen dat ouderen langer doorwerken. Op 6 februari 2008 presenteerde zij haar eindrapport aan staatssecretaris Aboutaleb. Het rapport bevat dertig stevige en merendeels zeer concrete aanbevelingen die alle arbeidsrechtbeoefenaren zouden moeten interesseren (zie www.senior-power.nl). Minister Donner heeft de aanbevelingen neergelegd bij de Commissie Arbeidsparticipatie ('de commissie Bakker'), die zal meenemen in haar advies, dat volgens opdracht uiterlijk 1 juni 2008 moet zijn uitgebracht.
Auteur(s)P.C. Vas Nunes
Pagina55-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet ontstaan van verworven rechten; ligt de heilige graal in Duitsland?
SamenvattingWerkgevers doen graag iets extra's voor hun werknemers. Hierbij valt te denken aan een bonus, winstuitkering, 100% loon doorbetalen bij ziekte (in plaats van de verplichte 70%), het betalen van het werknemersdeel van de pensioenpremie, gebruik van eigendommen van de werkgever, of bijvoorbeeld een roostervrije dag. In de praktijk zullen nog meer verschillende voordelen aan de werknemer worden verstrekt. Vaak zal dit een terugkerend fenomeen zijn binnen het bedrijf.
Auteur(s)M. Poelsema
Pagina73-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGoed werknemerschap en employability
SamenvattingWie kan werken, moet aan het werk en aan het werk blijven. Daarvoor is nodig dat in de inzetbaarheid van werknemers wordt geÔnvesteerd. De huidige tijd brengt mee dat daarbij van werknemers flexibiliteit mag worden verwacht; het goed werknemerschap kan leiden tot aanpassingen in de arbeidsverhouding ten behoeve van de inzetbaarheid van de werknemers.
Auteur(s)E.L.P. Werner
Pagina85-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKan de verslaafde werknemer nog wel als een goed werknemer worden beschouwd?
SamenvattingWerknemers gebruiken soms, al dan niet in hun vrije tijd, alcohol en/of drugs. Meestal leidt dat niet tot problemen, maar dat kan wel het geval zijn als het gebruik van dergelijke genotmiddelen leidt tot verslaving, met alle gevolgen van dien voor de werksituatie. In het vorige nummer van dit blad is reeds een artikel verschenen over de verslaafde werknemer. Ik zal mij daarom in deze bijdrage wat uitgebreider op twee specifieke aspecten richten: de loondoorbetaling in geval van ziekte als gevolg van verslaving en de toelaatbaarheid van het gebruik van alcohol/drugs in privťtijd. In beide kwesties zijn namelijk onlangs twee interessante uitspraken gedaan door respectievelijk de kantonrechter te Gouda en door de Hoge Raad.
Auteur(s)E.J.A. Franssen
Pagina95-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSeksuele intimidatie. Een update
SamenvattingIn 2006 memoreerde mr. Van Asten in dit tijdschrift, dat implementatie van Richtlijn 2002/73 EG (hierna 'de Richtlijn') in de lijn der verwachtingen lag en dat het daarmee samenhangende wetsvoorstel ertoe zou leiden, dat klachten over seksuele intimidatie meer en meer een zaak voor werkgevers zouden worden. Nu de wetswijziging zich inmiddels heeft gemanifesteerd, is het tijd voor een update.
Auteur(s)J. van Hoeckel
Pagina103-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer op grond van artikel 7:611 BW
SamenvattingOver de werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW zijn al vele pennen in beweging gebracht, met name over de risicoaansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer die - hoewel volgens velen niet de bedoeling - via dit artikel haar intrede heeft gedaan in de verhouding tussen werkgever en werknemer.

In dit artikel zal aan de hand van een aantal arresten van de Hoge Raad (hoofdstuk 2) en de daaropvolgende lagere rechtspraak (hoofdstuk3 ), worden nagegaan in welke situaties aansprakelijkheid van de werkgever voor werkgerelateerde schade van de werknemer, die niet is of kan worden gebaseerd op artikel 7:658 BW, desalniettemin wordt aangenomen.
Auteur(s)C.J. Herman de Groot
Pagina111-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWerkgeversaansprakelijkheid in rechtsvergelijkend perspectief: Nederland en Canada
SamenvattingOngelukken komen vaak op het werk voor; waar gehakt wordt vallen nou eenmaal spaanders. Een werknemer glijdt uit over een gladde vloer of raakt gewond door een kapotte machine. Veruit de meeste van deze ongelukken hebben geen verdere financiŽle of fysieke consequenties. Niettemin, ieder ongeluk is er ťťn te veel en zou voorkomen moeten worden.
Auteur(s)K.I. Smit
Pagina125-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGoed werkgeverschap bij ongeval van een ambtenaar; Een vergelijking van art. 125ter Ambtenarenwet en art. 7:611 BW. Zoekt de CRvB aansluiting bij jurisprudentie van de HR?
SamenvattingEen ambtenaar loopt, net als een gewone werknemer, risico op schade bij de uitvoering van zijn werk. De vraag is hoe de ambtenaar wordt ontvangen als hij voor arbeidsgerelateerde schade met een beroep op het goed werkgeverschap aanklopt bij de deur van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Zal artikel 125ter Ambtenarenwet (ambtelijk goed werkgeverschap) ertoe leiden dat de CRvB aansluiting zoekt bij jurisprudentie van de Hoge Raad (HR) over artikel 7:611 BW?
Auteur(s)W. van Andelbeek
Pagina139-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver nevenwerkzaamheden, de schrijvende ambtenaar-wetenschapper en de vrijheid van drukpers
SamenvattingDe basis van het ambtenarenrecht is neergelegd in de Grondwet. Artikel 109 Grondwet bepaalt dat bij wet regels worden gesteld over de rechtspositie van ambtenaren. Een dergelijk bijzonder grondwettelijk voorschrift is verdedigd met een verwijzing naar de noodzaak van een ambtelijke dienst en het moeten uitvoeren van een overheidstaak. De overheid is niet alleen werkgeefster, maar eerst en vooral hoedster van het algemeen belang.
Auteur(s)J. van Drongelen
Pagina155-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn