Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 23-04-2008
Aflevering 8
RubriekRedactionele bijdrage
TitelOverheidsaansprakelijkheid wegens onvoldoende toezicht en handhaving - Eerste deel
CiteertitelJBa 2008/95
SamenvattingAansprakelijkheid van de overheid wegens onvoldoende toezicht en handhaving is een actueel thema. Mede aan de hand van relevante rechtspraak gaat deze tweedelige bijdrage op zoek naar het antwoord op de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, de overheid in de uitoefening van haar toezichts- en handhavingstaak aansprakelijk is. Kunnen hiervoor algemeen geldende criteria worden opgemaakt? Of is het toch - zoals zo vaak in het recht - afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval? In het eerste deel staat de bespreking van de jurisprudentie centraal. In het tweede deel wordt nader ingegaan op de materieelrechtelijke aspecten.
Auteur(s)M.M.H. Rongen
Pagina126-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200703105/1
CiteertitelJBa 2008/96
SamenvattingBesluit. Bevoegdheid subsidieverlening.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 31 januari 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) aan de gemeente Middelburg (hierna: de gemeente) meegedeeld dat de provinciale bijdrage voor het project "inrichten busstation in stationsgebied Middelburg" (hierna: het project) € 1.234.691,00 bedraagt.
Pagina130-130
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200705703/1
CiteertitelJBa 2008/97
SamenvattingBelangenafweging. Motivering. Beleidsvrijheid. Omvang rechterlijke toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2004 is het koninklijk besluit van 18 november 2002, waarbij aan [appellant] het Nederlanderschap is verleend, ingetrokken.
Pagina130-131
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200705855/1
CiteertitelJBa 2008/98
SamenvattingEvenredigheidsbeginsel. Subsidie. Voorwaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2002 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) de bij besluit van 29 januari 1999 aan de naamloze vennootschap Gran Dorado Leisure N.V. (hierna: Gran Dorado), de rechtsvoorgangster van de naamloze vennootschap Center Parcs Europe N.V. (hierna: Center Parcs), verleende subsidie van maximaal ƒ 1.783.333,00 (€ 809.241,23) vastgesteld op € 464.290,67 (ƒ 1.023.161,99) en van Center Parcs € 183.101,68 (ƒ 403.503,00) teruggevorderd.
Pagina131-131
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200706666/1
CiteertitelJBa 2008/99
SamenvattingPublicatie. Besluit van algemene strekking. Bekendmaking. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) het Besluit aanwijzing ligplaatsen voor woonschepen 2005 (hierna: het Besluit) vastgesteld.
Pagina132-132
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200704199/1
CiteertitelJBa 2008/100
SamenvattingGedogen. Bevoegde rechter.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 juni 2005 heeft onder meer [appellant A] het college van burgemeester en wethouders van Westerveld (hierna: het college) verzocht om ten aanzien van horeca-activiteiten op het door [partij 1] en [partij 2] geëxploiteerde [Landgoed] aan de [locatie] op grond van milieuwetgeving nadere eisen te stellen. Verder is verzocht om handhaving van de op grond van de milieuwetgeving geldende geluidnormen en van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Pagina132-133
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 02-04-2008, 200706764/1
CiteertitelJBa 2008/101
SamenvattingDwangsom. Uitvoerbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2007 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden (hierna: het dagelijks bestuur) aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van voorschrift 5, zevende lid, van de aan haar bij besluit van 10 oktober 2005 verleende vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Pagina133-133
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC8483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200704046/1
CiteertitelJBa 2008/102
SamenvattingDwangsom. Rechtszekerheid. Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) een last onder dwangsom opgelegd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (hierna: Expoitatie Circuit Park) wegens overtreding van voorschrift 4.9 van de bij besluit van 12 september 1997 verleende vergunning en artikel 13 van de Wet bodembescherming.
Pagina133-134
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200706986/1
CiteertitelJBa 2008/103
SamenvattingNiet tijdig nemen besluit. Fictieve weigering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2007 heeft de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de gemeenteraad), gevolg gevend aan de uitspraak van de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank) van 30 januari 2007, het door [wederpartij] gemaakte bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op zijn verzoek om vergoeding van planschade, gegrond verklaard.
Pagina134-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-04-2008, 200704715/1 en 200707451/1
CiteertitelJBa 2008/104
SamenvattingKosten bezwaarschriftprocedure. Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2006 (hierna: het primaire besluit) heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van de inrichting van [vergunninghoudster] aan het [locatie] te [plaats] gegeven.
Pagina135-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC8470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-04-2008, 200708614/2
CiteertitelJBa 2008/105
SamenvattingVoorlopige voorziening. Bouwvergunning. Schorsing. Belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op de bovenwoning aan de [locatie] te Den Haag.
Pagina136-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-04-2008, 200800321/2
CiteertitelJBa 2008/106
SamenvattingVoorlopige voorziening. Bestuursdwang. Tijdsverloop. Belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2005, voor zover thans van belang, heeft het college van burgemeester en wethouders van Heemstede (hierna: het college) [verzoeker] onder aanzegging van bestuursdwang gelast zijn woonschip te verplaatsen naar de aangewezen ligplaats in de gemeentelijke haven.
Pagina136-137
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9049
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2008/
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatsblad/Kamerstukken
CiteertitelJBa 2008/
Pagina138-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn