Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 29-04-2008
Aflevering 4
RubriekTer Visie
TitelHuishoudelijk personeel: uitsluiten of beschermen?
CiteertitelSR 2008, 23
SamenvattingWerknemers die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verrichten in een particulier huishouden met de natuurlijke persoon als werkgever, hebben altijd een bijzondere positie ingenomen binnen het sociaal recht. Lange tijd was er sprake van een volledige uitsluiting van de werknemersverzekeringen en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA).
Auteur(s)E. Cremers-Hartman
Pagina107-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSeksuele intimidatie: de rechtspraak in perspectief geplaatst
CiteertitelSR 2008, 24
SamenvattingIn 2005 heeft de auteur het op dat moment geldende wettelijke kader met betrekking tot seksuele intimidatie uiteengezet. Dat wettelijke kader is inmiddels veranderd. Het doel van de veranderingen is het bieden van een betere bescherming voor klagers en een betere stroomlijning van de wettelijke regelingen op dit vlak. In onderstaand artikel gaat de auteur na of dat gelukt is en onderzoekt zij of het wettelijke kader in het rechtspraktijk wordt (h)erkend, maar nog belangrijker: of het ook op de juiste wijze wordt toegepast.
Auteur(s)T.M.J. Smits
Pagina109-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDrank, drugs en het werk
CiteertitelSR 2008, 25
SamenvattingIn dit artikel wordt de problematiek van de alcohol- en/of drugsgebruikende werknemer en diens werkgever besproken. Hierbij komt een aantal juridische vraagstukken aan de orde. Kan een werknemer worden getest op het gebruik van alcohol en/of drugs? Heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting ten aanzien van een werknemer die verhinderd is te werken, en welke rol speelt de opzet en bewuste roekeloosheid hierbij? Is alcohol- of drugsverslaving wel een ziekte? En kan de arbeidsovereenkomst vanwege misbruik van alcohol en/of drugs worden beëindigd?
Auteur(s)C.J. Frikkee , M.E. Smorenburg
Pagina118-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelWerknemers in het verkeer verplicht verzekeren
CiteertitelSR 2008, 26
SamenvattingHR 1 februari 2008, nr. C06/044 HR, LJN BB6175, JAR 2008/56 (Maasman/Akzo) en HR 1 februari 2008, nr. C06/211 HR, LJN BB4767, JAR 2008/57 (Kooiker/Taxicentrale).

Verkeersongeval. Verzekeringsplicht. Werkgeversaansprakelijkheid.

BW art. 7:611 en 7:658.
Auteur(s)M.S.A. Vegter
Pagina124-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 13-09-2007, C-458/05
CiteertitelSR 2008, 27
SamenvattingOvergang van onderneming, uitzendactiviteiten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 september 2007. # Mohamed Jouini en anderen tegen Princess Personal Service GmbH (PPS). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberster Gerichtshof - Oostenrijk. # Sociale politiek - Richtlijn 2001/23/EG - Behoud van rechten van werknemers - Overgang van ondernemingen - Begrip ,overgang' - Uitzendbureau. # Zaak C-458/05.
AnnotatorR.P.J. ter Haseborg
Pagina127-129
UitspraakECLI:EU:C:2007:512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Ambtenarenrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-06-2007, 05/5918 AW
CiteertitelSR 2008, 28
SamenvattingSchikking.
Samenvatting (Bron)Na beoordeling weigering de tijdelijke aanstelling om te zetten in een vaste aanstelling. Afwijzing op het verzoek om het treffen van een minnelijke regeling.
AnnotatorP.J. Schaap
Pagina129-130
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BA8466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-01-2008, 872/2007
CiteertitelSR 2008, 29
SamenvattingEnquêterecht, vakbonden.
Samenvatting (Bron)De Ondernemingskamer heeft op 10 januari 2007 uitspraak gedaan op het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NJV) en FNV KIEM (advocaat: mr. L.C.J. Sprengers) tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van PCM Holding B.V. en PCM Uitgevers B.V. (advocaat: mr. A.C. Metzelaar). De Ondernemingskamer heeft het verzoek tot het instellen van een onderzoek toegewezen. Zij zal daartoe twee onderzoekers benoemen.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina131-133
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BC1657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-02-2008, 05/2651 WAO
CiteertitelSR 2008, 30
SamenvattingLoonsanctie, afzonderlijk besluit.
Samenvatting (Bron)Verzoek om loonsanctie aan de werkgever. Voldaan aan re-integratieverplichtingen? De weigering om op het verzoek een besluit te nemen wordt gelijk gesteld met een primair besluit, waartegen geen rechtstreeks beroep bij de rechter openstaat.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina133-135
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BC5404
Artikel aanvragenVia Praktizijn