Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 29-04-2008
Aflevering 4
TitelBoerenbedrijf tussen twee vuren
CiteertitelAgr.r 2008, p. 147
SamenvattingMet het in werking treden van het nieuwe pachtrecht per 1 september 2007 heeft de landbouw zich een vaste plek weten te veroveren in het Burgerlijk Wetboek. Dat werd hoog tjid; het is immers al weer geruime tijd geleden dat de landbouw een vermelding in het BW verloor. Tot 4 december 2000 bevatte de regeling inzake productenaansprakelijkheid in art. 6:187 BW immers een uitzondering voor landbouwproducten die nog geen eerste be- of verwerking hadden ondergaan. Met de bepaling werd de primaire sector beschermd tegen de uit deze regeling voortvloeiende risicoaansprakelijkheid.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina147-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe mythologie van onteigening? De mogelijkheden en beperkingen van onteigening ten behoeve van de realisatie van de EHS
CiteertitelAgr.r 2008, p. 148
SamenvattingIn januari 2008 heeft de Raad van het Landelijk Gebied op eigen initiatief een advies uitgebracht over onteigening als instrument om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. De Raad voor het Landelijk Gebied zag daartoe reden omdat hij vreest dat de totale taakstelling voor verwerving van nieuwe natuur, robuuste verbindingszones en natte natuur in de EHS niet tijdig gehaald zal worden.
Auteur(s)G.J.M. de Jager
Pagina148-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKostenverhaal en gebiedsontwikkeling
CiteertitelAgr.r 2008, p. 156
SamenvattingDe overheid streeft tegenwoordig vaak naar zgn. gebiedsontwikkeling. Daarmee wordt bedoeld: het in onderlinge samenhang realiseren van meerdere bestemmingen binnen een gebied, meestal zowel 'rode' bestemmingen (woningbouw, bedrijventerrein en intensieve recreatie) als 'groene' bestemmingen (natuur, water, infrastructuur en extensieve recreatie). De achterliggende gedachte is dat de lucratieve rode bestemmingen ook funancieel kunnen bijdragen aan de niet lucratieve groene bestemmingen.
Auteur(s)P.S.A. Overwater , C.A.C. Westendorp-Frikkee
Pagina156-160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVastgoedaankopen en schadevergoeding in 'Ruimte voor de Rivier'
CiteertitelAgr.r 2008, p. 161
SamenvattingIn de afgelopen eeuwen is veel ruimte aan de rivieren ontnomen met het gevolg dat de rivieren zijn ingeklemd tussen dijken die de afgelopen decennia steeds hoger zijn geworden. Achter die dijken is het land op veel plaatsen lager komen te liggen. Door de bevolkingsontwikkeling en de economische groei zijn de te beschermen waarden sterk toegenoemen. Als een overstroming zou plaatsvinden zijn de gevolgen enorm. Naast de emotionele schade is ook de economische schade dan heel groot. Als gevolg van klimaatverandering wordt het probleem naar verwachting in de toekomst steeds groter. De (dreigende) overstromingen in 1993 en 1995 hebben bewezen dat het probleem niet moet worden onderschat.
Auteur(s)W.H.B. Aarnink
Pagina161-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2008, p. 165
SamenvattingAlgemeen - Zakelijke rechten - Ruimtelijke Ordening - Beheer landelijk gebied - Marktordening - Dieren - Planten - Producten - Milieurecht - Fiscaal recht - Europees agrarisch recht - Diversen.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina165-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 25-04-2006, 2005/794 P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 168
SamenvattingVerjaring. Wanprestratie. Betaling pachtprijs. Compensatie grondgebruik.

(Delgromij / Mom).
Pagina168-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-05-2006, P 2005/1186
CiteertitelAgr.r 2008, p. 171
SamenvattingOvereenkomst tot indeplaatsstelling. Verlenging. Melkquotum.

(Schrotenboer / Pastoor).
Pagina171-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-05-2006, 2005/116
CiteertitelAgr.r 2008, p. 175
SamenvattingSchadevergoeding. Ontbinding. Onteigening.
Samenvatting (Bron)Het onderhavige hoger beroep betreft de hoogte van de aan [appellanten] op grond van art. 52 van de Pachtwet toekomende schadeloosstelling wegens de ontbinding per 1 november 2001 van de tussen partijen lopende pachtovereenkomst met betrekking tot de boerderij met landerijen te Eindhoven, kadastraal bekend [...], nrs. 1363, 1504 en 1357 (alle gedeeltelijk) ter grootte van 5.65.06 ha.
Pagina175-180
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AY4944
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-03-2008, 2007/172 P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 180
SamenvattingPachtovereenkomst; melkquotum.

(Van Dellen / Boersma).
Pagina180-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 04-07-2007, 200607225/1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 183
SamenvattingStank. Toekomstige ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2006 heeft verweerder geweigerd aan de [maatschap] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een veehouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 7 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina183-185
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200800289/1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 185
SamenvattingToetsingskader ammoniak en Natura 2000.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2007, nummer 1301889/1358078, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding/wijziging van het (melkrund)veebestand op zijn pelsdier- en rundveehouderij in de omgeving van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina185-188
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC8469
Artikel aanvragenVia Praktizijn