Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 07-05-2008
Aflevering 9
RubriekRedactionele bijdrage
TitelOverheidsaansprakelijkheid wegens onvoldoende toezicht en handhaving - Tweede deel
CiteertitelJBa 2008/107
SamenvattingIn dit tweede deel komen de materieel rechtelijke aspecten van de civielrechtelijke aansprakelijkheid aan de orde. Nader wordt ingegaan op beantwoording van de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, de overheid bij inadequaat handhavingstoezicht een toerekenbare onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 BW pleegt en of daarvoor wellicht algemeen geldende criteria kunnen worden opgemaakt. Met inachtneming van de in het eerste deel besproken jurisprudentie wordt afgesloten met een conclusie.
Auteur(s)M.M.H. Rongen
Pagina142-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200706636/1
CiteertitelJBa 2008/108
SamenvattingBelanghebbende. Planschade. Eigendom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heusden (hierna: het college) een verzoek om vergoeding van planschade van [appellant] afgewezen.
Pagina146-146
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200705231/1
CiteertitelJBa 2008/109
SamenvattingBesluit. Gedoogbeschikking. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim (hierna: het college) aan [appellant sub 2] een tijdelijke gedoogbeschikking verleend voor de trappenfabriek op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina147-147
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200705478/1
CiteertitelJBa 2008/110
SamenvattingBestuursdwang. Concreet zicht op legalisatie. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast een op de woning, gelegen aan de [locatie] te Helmond (hierna: de woning), geplaatste dakkapel in overeenstemming met de bij besluit van 8 juni 2005 verleende bouwvergunning te brengen dan wel de dakkapel te verwijderen.
Pagina147-148
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200705564/1
CiteertitelJBa 2008/111
SamenvattingBestuursdwang. Concreet zicht op legalisatie. Overgangsrecht. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) bestuursdwang aangezegd indien appellante de zonder bouwvergunning aangebrachte aanbouw en terrasvlonder op het perceel [locatie] te Den Haag (hierna: het perceel) niet binnen zes weken verwijdert.
Pagina148-148
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200706146/1
CiteertitelJBa 2008/112
SamenvattingHandhaving. Bestuurdwang. Dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de ventilatieopening in de zijgevel van de woning op het perceel aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de woning) afgewezen.
Pagina149-149
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200705740/1
CiteertitelJBa 2008/113
SamenvattingBestuursdwang. Overtreder. Zeggenschap. Kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo (hierna: het college) beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van het zonder vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in werking zijn van de inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rumeta B.V., waar gevaarlijke stoffen, omschreven als natriumdichromaat, worden opgeslagen, aan de Groene Allee 36 te Ermelo. Daarbij is bepaald dat, wanneer na 26 mei 2006 de met de wet strijdige situatie niet is beëindigd, de opgeslagen vaten natriumdichromaat op kosten van de overtreder, als hoedanig [oud-directeur] wordt aangemerkt, zullen worden verwijderd en vernietigd.
Pagina149-150
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200705858/1
CiteertitelJBa 2008/114
SamenvattingIndieningstermijn. Bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nieuw-Lekkerland (hierna: het college) aan Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland (hierna: de woningbouwvereniging) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het geheel oprichten van veertien eengezinswoningen en twee appartementsgebouwen op het perceel Middelweg 77-155 te Nieuw-Lekkerland (hierna: het perceel).
Pagina150-151
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200706353/1
CiteertitelJBa 2008/115
SamenvattingIndieningstermijn. Bezwarschrift. Niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2006 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Eem (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen.
Pagina151-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200706418/1
CiteertitelJBa 2008/116
SamenvattingKosten bezwaarschriftprocedure. Herroeping besluit.
Samenvatting (Bron)Bij twee onderscheiden besluiten van 24 februari 2006 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) de aan [appellant] bij eerdere besluiten toegekende huursubsidie over de perioden 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 en 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 gewijzigd in € 0,00 en de aan [appellant] uitgekeerde bedragen van onderscheidenlijk € 1.492,44 en € 783,36 van hem teruggevorderd.
Pagina152-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200706987/1
CiteertitelJBa 2008/117
SamenvattingBeroep. Grenzen van het geschil.
Samenvatting (Bron)Op 16 mei 2006 is ten behoeve van William House XLVI B.V. (hierna: vergunninghoudster) van rechtswege bouwvergunning verleend voor het oprichten van een ondergrondse parkeerplaats, 2 supermarkten, 10 dagwinkels, een bibliotheek en 92 woningen op de percelen Burgemeester Baumannlaan, Baanweg 175 en de Hoornsingel te Rotterdam, deelgemeente Overschie, kadastraal bekend als sectie C, nrs. 4744, 4983, 4984, 4985 en 5000.
Pagina152-153
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200705716/1
CiteertitelJBa 2008/118
SamenvattingOpenbaarheid beslissing. Uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) aan [appellant sub 2] handelend onder de naam Shawarma Shop Sfinx een boete van € 4.000 op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav) opgelegd wegens het zonder tewerkstellingsvergunning hebben laten verrichten van arbeid door [vreemdeling].
Pagina153-153
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0327
Artikel aanvragenVia Praktizijn