Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 29-04-2008
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelPaard en wagen
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingDe procedures voor inspraak en beroep tegen milieu- en ruimtelijke besluiten staan onder zware druk. Steeds als een besluit inzake een groot (infrastructureel) project wordt vernietigd door een bestuursrechter, wordt blijk gegeven van grote verontwaardiging. Nederland zou op slot zitten als gevolg van trage besluitvorming.
Auteur(s)R. Uylenburg
Pagina203-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAn EC law perspective on the role of national courts in environmental cases
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingThis opinion comments from a Community law viewpoint on how national courts perceive environmental cases and what the principle of loyal cooperation ultimately demands of them. Drawing from the wording of the Treaty provisions and the European Court of Justice's case law, the opinion concludes that national courts are foremost called upon the ensure the iseful effect of binding obligations rather than protecting individuals' rights in the traditional sense.
Auteur(s)P.E. Wennerås
Pagina204-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe drie taken van de bestuursrechter: rechtsbescherming, controle en geschilbeslechting
CiteertitelM en R 2008, p. 207
SamenvattingHet bestuursprocesrecht ondergaat een ontwikkeling van toetsing naar geschilbeslechting. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een beperking van de rechterlijke toetsing tot de punten van geschil die partijen verdeeld houden, hetgeen ertoe bijdraagt dat de rechter met gebruikmaking van deels nieuwe instrumenten geschillen meer finaal kan beslechten. In dit artikel wordt die ontwikkeling kort toegelicht en wordt betoogd dat deze ontwikkeling in het milieurecht niet principieel anders moet worden beoordeeld dan op andere terreinen van het bestuursrecht.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina207-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe reikwijdte van het belanghebbende begrip in het milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingSinds 1 juli 2005 bestaat in het milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht niet meer voor 'een ieder' het recht om bij de bestuursrechter op te komen tegen besluiten, maar alleen voor belanghebbenden. Het is de bedoeling dat in het kader van de Wet algemene bepalingen milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht (Wabo) niet alleen het beroep is beperkt tot belanghebbende, maar eveneens de mogelijkheid om zienswijzen in te kunnen dienen tegen het ontwerpbesluit.
Auteur(s)V.M.Y. van 't Lam
Pagina211-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toepassing van artikel 6:13 Awb in het milieurecht. Van bedenkingen en beroepsgronden naar zienswijzen en besluitonderdelen
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingArtikel 6:13 Awb (nieuw) heeft de functie overgenomen van artikel 20:6 Wm (oud). De wetgever heeft daarmee een wijziging beoogd. De nieuwe bepaling stelt kort en goed dat het indienen van bezwaar, administratief beroep of zienswijzen voorwaarde is voor het instellen van beroep op de rechter, tenzij een belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij niet eerder zijn bezwaren tegen het (voorgenomen) besluit kenbaar maakte. In deze bijdrage schetsen wij de implicaties van de wetswijziging per 1 juli 2005 aan de hand van de bedoeling van de wetgever, de uitwerking in de jurisprudentie en een toets aan het Europees recht.
Auteur(s)K.J. de Graaf , J.H. Jans
Pagina216-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuw systeem gefinancierde milieurechtsbijstand geen verbetering
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingSinds 1 januari 2008 is er een nieuw systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand in milieu- en ruimtelijke ordeningszaken in Nederland. Natuur- en milieuorganisaties die rechtsbijstand nodig hebben, maar niet in staat zijn die te betalen, konden tot dit jaar kosteloos gebruikmaken van milieujuridische capaciteit bij vijf (voormalige) Bureaus voor rechtshulp. Nu moeten zij zich wenden tot een milieuadvocaat die een toevoeging kan aanvragen. Volgens de Staatssecretaris van Justitie en de Minister van VROM blijft de toegang tot en het aanbod van milieurechtsbijstand voor deze organisaties op voldoende niveau. Daar zet ik mijn vraagtekens bij.
Auteur(s)M.A. Robesin
Pagina221-222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe deskundige en een 'fair trial'
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingDeskundigen die door de rechter worden ingeschakeld, zoals de StAB, bekleden een voorname functie binnen de bestuursrechtspraak. Deskundigenrapporten kunnen de bepalende feiten bevatten voor de uitspraak. Daarom is het belangrijk welke normen van toepassing zijn en wat de invloed van partijen op deskundigen is. Dit belang is te meer groot, nu advisering door deskundigen zich niet onttrekt aan de eisen van een 'fair trial' (art. 6 EVRM) en daar onder omstandigheden op gespannen voet mee kan komen te staan.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina223-226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVersnelling in het bestuursprocesrecht
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
SamenvattingDe vernietiging door de bestuursrechter is in veel gevallen niet het laatste woord in een omgevingsrechtelijk geschil. Meestal is de vernietiging het begin van verder 'ge-pingpong' tussen het bestuursorgaan en de bestuursrechter. Wanneer gedacht wordt over mogelijkheden tot versnelling in het bestuursprocesrecht gaat het dus vrijwel steeds om pogingen om tot een meer finale geschilbeslechting te komen.
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Pagina227-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200608663/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr.
Samenvattinga) in bestemmingsplan opgenomen regeling waarborgt - in dit geval - geen toetsing aan Bevi; b) i.v.m. brekeningen luchtkwaliteit moest worden gemotiveerd welke invulling van het bedrijventerrein representatief is voor de maximale planologische mogelijkheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart II" vastgesteld.
Pagina241-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200607148/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 24K
Samenvattinga) Streekplan valt niet onder strategische mer-richtlijn;
b) toepassing CAR II-model, versie 5.0 gerechtvaardigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Maasdriel het bestemmingsplan "Rondweg Hedel" vastgesteld.
Pagina241-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-02-2008, 200705752/2
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 25K
SamenvattingBeste beschikbare technieken moeten in de inrichting waarvoor vergunning wordt verleend onmiddellijk worden toegepast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf met varkens en de opslag en verwerking van bijproducten aan de [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats]. Dit besluit is op 2 juli 2007 ter inzage gelegd.
Pagina241-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200703230/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 26K
SamenvattingGedoogbeslissing die in bezwaar is genomen in procedure over een bouwvergunning is een primair besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Someren (hierna: het college) aan [wederpartij] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een milieusluis en overdekte zeugenuitloop op het perceel [locatie] te Someren (hierna: het perceel).
Pagina241-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200701984/1 en 200701991/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 27K
SamenvattingHandreiking Limburgs Traditioneel Schieten kan voor verschillende milieuaspecten niet worden gehanteerd als toetsingskader voor vergunningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 31 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om toepassing van de artikelen 8.23, eerste lid, en 8.25, eerste lid, van de Wet milieubeheer met betrekking tot vergunningen die zijn verleend voor een schietinrichting van de vereniging Schutterij St. Cornelius (hierna: de vereniging) op de percelen Ittervoorterweg 70h en Venboordstraat ong. te Weert afgewezen.
Pagina242-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Leeuwarden, 14-11-2007, 0600354
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 28K
SamenvattingDoor waterschap gemaakte bemonsterings-kosten na brand bij een bedrijf kunnen niet via het privaatrecht op het bedrijf worden verhaald.
Samenvatting (Bron)Het hof overweegt dat de wetgever doelbewust de keuze heeft gemaakt voor een uniforme heffingsmaatstaf, die bij bedrijven inhoudt dat er een meting plaatsvindt waarbij het jaarlijkse verbruik wordt vastgesteld dat vervolgens de grondslag vormt voor de heffing. Uit die heffingen dienen alle kosten tot het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren te worden voldaan en tot die kosten behoren uitdrukkelijk ook de (boekhoudkundige) voorzieningen die de waterkwaliteitsbeheerder moet opnemen in de begroting. Deze keuze van de wetgever vormt een sterke aanwijzing dat de wettelijke regeling wordt doorkruist indien de kosten van het tegengaan en voorkomen van vervuiling ook buiten de heffing om kunnen worden gefinancierd. Dat de kosten in dit geval bovengemiddeld hoog waren, is geen omstandigheid die tot een ander oordeel noopt, ook niet als zij de daarvoor gevormde voorziening overstijgen. Dat in het model 1992 ook de algemene, boekhoudkundige, post "uitkeringen van derden" voorkomt, vormt al in het geheel geen reden om te oordelen dat de wetgever toch geen uitputtende regeling heeft gewild voor het onderhavige kostenverhaal. Bij een lozing die niet onder een vergunning valt, kan tegen de overtreder met bestuursdwang worden opgetreden en kan bestuursrechtelijk kostenverhaal in de zin van artikel 5:25 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsvinden, teneinde de gevolgen van de niet vergunde lozing ongedaan te maken. Dit algemeen bestuursrechtelijk kostenverhaal om in geval van overtreding de kosten tot ongedaanmaking van de overtreding op de overtreder te verhalen, is naar 's hofs oordeel, anders dan het waterschap betoogt, geen inbreuk op het gesloten stelsel van het verhaal van kosten van het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren, nog daargelaten de omstandigheid dat naar 's hofs oordeel de in geding zijnde kosten op grond van artikel 5:25 Awb, vierde lid, niet langs de weg van bestuursdwang zouden kunnen worden verhaald. Het hof kan het waterschap dan ook niet volgen in zijn stelling dat op basis van de gedachte "de vervuiler betaalt" ATF de kosten van de door het waterschap verrichte onderzoeken wel zou moeten betalen indien de noodzaak tot verder ingrijpen niet is komen vast te staan. Het hof oordeelt met de rechtbank dat de Wvo, ook in combinatie met de kostenverhaalregeling in de Awb, niet de mogelijkheid biedt voor het privaatrechtelijke kostenverhaal op de wijze als het waterschap heeft beoogd en dat evengenoemde regelingen door een privaatrechtelijk kostenverhaal op onaanvaardbare wijze worden doorkruist. Dit treft zoveel de primaire als de subsidiaire door het waterschap gestelde grondslag.
Pagina242-242
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2007:BB8269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-08-2007, 20-001938-06
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 33
SamenvattingHet primair ten laste gelegde feit is bepalend voor de vraag welke kamer bevoegd is tot kennisneming van ten laste gelegde.
Samenvatting (Bron)(On)bevoegdheid economische kamer eerste aanleg na wijziging van de tenlastelegging. Voor de wijziging tenlastelegging is een economisch delict (artikel 10 Arbeidsomstandighedenwet 1998) ten laste gelegd, na wijziging primair dood door schuld ex artikel 307 Sr, subsidiair artikel 10 Arbeidsomstandighedenwet 1998). Het hof is van oordeel dat de vraag welke kamer bevoegd is tot kennisneming van een ten laste gelegd feit, dient te worden beantwoord aan de hand van het ten laste gelegde feit in zijn geheel. Hierbij stelt het hof voorop dat het primair ten laste gelegde feit bepalend is voor de vraag welke kamer bevoegd is tot kennisneming daarvan. Het hof is van oordeel dat na toelating van de wijziging van de tenlastelegging niet de economische kamer, maar de meervoudige strafkamer van de rechtbank bevoegd was om van dit feit kennis te nemen.
Annotator van Ham , Kroes
Pagina242-244
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2007:BB5677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-05-2007, 200607147/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 34
SamenvattingSchade als gevolg van voortijdig toepassen van bestuursdwang; appellant niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2006 heeft verweerder een verzoek van appellant om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorJ.E. Hoitink
Pagina244-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA4695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200606568/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 35
SamenvattingLuchthaven Lelystad: toetsingsadvies commissie m.e.r.; ten onrechte (en wederom) niet uitgegaam van één samnehangende activiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met verweerder sub 2, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet (hierna: Lvw) gelezen in samenhang met artikel 24 van de Lvw, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no. DGRLD/VI/L99.350220, waarbij het luchtvaartterrein Lelystad is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit).
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina245-249
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-04-2007, 200600614/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 36
SamenvattingBestemmingsplan; hoogteligging huizen i.v.m. water: consequenties 'Linderveld-uitpsraak' niet overgenomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2005 heeft de gemeenteraad van Rotterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 maart 2005, het bestemmingsplan "Polder Zestienhoven" vastgesteld.
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina249-252
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA3768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200607283/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 37
SamenvattingWaterparagraaf hoogteligging bebouwing i.v.m. wateroverlast - toezeggingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Venlo het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Trade Port Noord en park Zaarderheiken" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina252-253
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-06-2007, 200605488/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 38
SamenvattingVerharden/watercompensatiebeleid; ten onrechte ingestemd met 6%- i.p.v. de gebruikelijke 10% aan compensatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen het bestemmingsplan "MOB-complex" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina253-258
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA8115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelRaad van State, 28-11-2007, 200700629/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 39
SamenvattingGeluid in Wm-vergunning; omgaan met wijziging in beoordelingskader en bepaling representaiteve en incidentele bedrijfssituatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2006 heeft verweerder aan de [vergunninghouder] een revisievergunning verleend als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf met varkens en melkrundvee op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 december 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina258-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200608771/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 40
SamenvattingGeldigheidsduur vergunning Noord-Brabant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en het bewerken van grondstoffen, bouwstoffen, afvalstoffen en mest en loonwerk en aanverwante werkzaamheden op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 13 november 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina261-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200700097/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 41
SamenvattingRekening houden met concept-instandhoudingsdoelstellingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van rechtswege van 27 september 2005 is aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk een vergunning verleend als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg van een schelpenvoetpad langs de Sportlaan.
Annotator de Bruin
Pagina263-267
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-01-2008, 200700610/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 42
SamenvattingStortlaag met meer dan 50% bodemvreemd materiaal is geen bodem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) afwijzend beslist op een verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in strijd met de Wet bodembescherming op de deellocaties 12, 13, 14 en 15 van het bestemmingsplan "De Vosholen" te Hoogezand.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina267-268
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200704200/1
CiteertitelM en R 2008/4, nr. 43
SamenvattingTijdelijke vrijstelling art. 17 WRO niet mogelijk voor saneringswerkazaamheden die meer dan vijf jaar duren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland (hierna: het dagelijks bestuur) aan het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (hierna: het OBR) vrijstelling verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren ten behoeve van de sanering van het perceel, kadastraal bekend deelgemeente Hoek van Holland, sectie A en E, 955 en 361, gelegen in de Oranjebuitenpolder aan het Nieuw Oranjekanaal (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina268-270
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3606
Artikel aanvragenVia Praktizijn