SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 27-05-2008
Aflevering 5
RubriekDeze maand
TitelKennelijk onredelijk: radeloos, redeloos en reddeloos?
CiteertitelSMA 2008, p. 207
SamenvattingVan de geschiedenislessen die ik mocht volgen voordat het 'nieuwe leren' genadeloos toesloeg, herinner ik mij, onder veel meer, nog de karakteristiek van het rampjaar 1672: de Staten waren radeloos, het volk was redeloos en het land was reddeloos. Op wat kleinere schaal kan 2008 ook als rampjaar worden geduid, maar dan voor het ontslagrecht, meer in het bijzonder de ontslagvergoeding. Dat de regering radeloos is, blijkt wel uit de ontwikkelingen waartoe de plannen van minister Donner hebben geleid die medio 2007 aan de Stichting van de Arbeid zijn aangeboden en en waarover Staal in dit blad al de fiolen zijns toorns heeft uitgestort.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina207-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:658 BW, hoe staat het ermee?
CiteertitelSMA 2008, p. 210
SamenvattingDe auteur schetst in dit overzichtsartikel de ontwikkelingen in de zorgplicht van de werkgever op grond van art. 7:658 BW op basis van de grote stroom rechtspraak die op dit gebied de afgelopen jaren is verschenen. Uit de besproken rechtspraak -waarbij een aanmerkelijk aantal cassatieuitspraken van de Hoge Raad de revue passeert- trekt de auteur de conclusie dat de aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:658 BW een schuldaansprakelijkheid was en nog steeds is en geen risicoaansprakelijkheid. Hoe zij tot deze conclusie komt leest i in onderstaand helder geschreven artikel.
Auteur(s)C.J.M. Klaassen
Pagina210-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanpassing en behoud van het cao-stelsel. Drie scenario's voor institutionele verandering in Nederland
CiteertitelSMA 2008, p. 222
SamenvattingIn dit artikel zet de auteur een aantal kanttekeningen bij de naoorlogse successtory van het cao-stelsel zoals wij die in Nederland kennen. Vervolgens schetst hij een drietal scenario's voor institutionele verandering ter aanpassing en behoud van dat cao-stelsel, daarbij uitgaande van (deels) al lopende ontwikkelingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de cao-structuur op langere termijn.
Auteur(s)A.G. Nagelkerke
Pagina222-232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOuderenregeling sociaal plan: het mag weer
CiteertitelSMA 2008, p. 233
SamenvattingAanvankelijk oordeelde zowel de CGB als de rechter dat ouderenregelingen in een sociaal plan verboden leeftijdsonderscheid opleverden. Inmiddels waait de gelijkebehandelingswing uit een heel andere richting. In diverse oordelen en in het in september 2007 uitgebrachte advies 'leeftijdsonderscheid in sociale plannen' biedt de CGB sociale partners veel ruimte om ouderenregelingen te rechtvaardigen. In deze bijdrage gaat auteur na wanneer een ouderenregeling in een sociaal plan is toegestaan. Hij analyseert daarbij tevens hoe de CGB-opvatting 'nieuwe stijl' zich verhoudt tot de (Europese) wet- en regelgeving.
Auteur(s)M. Heemskerk
Pagina233-240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOuderschapsverlof: waardevol recht of fopspeen? Ouderschapsverlof in arbeidsrechtelijk en socialezekerheidsrechtelijk perspectief
CiteertitelSMA 2008, p. 241
SamenvattingWanneer er goede voorzieningen zijn om werk en zorg voor kinderen te combineren, kunnen moeders deel (blijven) nemen aan het arbeidsproces. Ouderschapsverlof is een van deze voorzieningen. In onderstaand artikel wordt nagegaan of de huidige regeling van het ouderschapsverlof voldoende mogelijkheden biedt om de arbeidsparticipatie van moeders te verhogen.
Auteur(s)M.T. Halman
Pagina241-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelT. de Lange, Staat, markt en migrant. De regulering van arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006
CiteertitelSMA 2008, p. 249
Auteur(s)T. de Lange
Pagina249-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn