Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 27-03-2008
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel Wabo (deel 1), verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort
SamenvattingHet wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 11 december 2007 aanvaard door de Tweede Kamer en ingediend bij de Eerste Kamer. Op 8 februari 2008 heeft de projectmanager Omgevingsvergunning van het Ministerie van VROM een brief gestuurd naar 'de betrokkenen bij het Project Omgevingsvergunning'. Hierin heeft zij opgeroepen om binnen een termijn van twee weken te reageren op de inmiddels verschenen voorontwerp-teksten van de invoeringswet (in totaal gaat het in deze wet om circa 45 wetten). [...] In dit eerste deel zijn de inleidingen van de preadviseurs opgenomen alsmede de beraadslagingen die hierop volgden ten aanzien van de onderwerpen: verhouding tot andere wetten (par. 2.1) en het vergunningstelsel (par. 2.2). In het tweede deel volgen de onderwerpen: procedures en rechtsbescherming (par. 2.3) en handhaving (par. 2.4).
Auteur(s)E. Alders , J.H.G. van den Broek , P.J.J. van Buuren , F.C.M.A. Michiels , E.A. Minderhoud , H.C.W.M. Moesker , A.G.A. Nijmeijer , F.P.J.M. Otten , T. Peters , J.M.H.F. Teunissen , J.A.M. van der Velden
Pagina230-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNietigverklaring van rechtshandelingen in gevolge artikel 26 Wvg
SamenvattingDe Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) heeft tot doel gemeenten een voorkeurspositie te verschaffen bij de werving van gronden ten behoeve van gebiedsontwikkelingen. Eenvoudig gezegd kan een grondeigenaar eerst tot eigendomsoverdracht overgaan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld de grond te kopen. Op deze wijze verkrijgt de gemeente een voorkeursrecht. De Wvg bevat een voorziening waarmee wordt tegengegaan dat grondeigenaren andere rechtshandelingen verrichten die tot resultaat hebben dat de voorkeurspositie van de gemeente wordt ondergraven, zoals het verschaffen van het 'economisch eigendom' van de grond aan een derde.
Auteur(s)M. Littooy , J.B. Mus
Pagina250-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConsultatiedocument aanbestedingswet, verslag van een expertmeeting gehouden op 19 december 2007
SamenvattingHet Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft als haar statutaire doelstelling 'het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voor zover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht'. Gelet op deze doelstelling organiseert het IBR met enige regelmaat expertmeetings en studiebijeenkomsten, in het bijzonder wanneer innovatie met betrekking tot voor de bouw relevante regelgeving aan de orde is. Daarbij vervult het IBR een tweetal functies: het Instituut biedt een neutraal platform voor het overdenken van nieuwe regelgeving en het Instituut maakt gevolgen van nieuwe regelgeving voor de bouwpraktijk in brede zin inzichtelijk.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina260-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet nieuwe personenvennootschapsrecht en de gevolgen voor de overdrachtsbelasting
SamenvattingDe wetgever is voornemens een nieuwe titel in boek 2 Burgerlijk Wetboek in te voegen, titel 7.13. In deze titel zullen de nieuwe (rechts)vormen van personenvennootschappen worden geregeld. Na de invoering van het nieuwe personenvennootschapsrecht zal de vennootschap onder firma ('VOF') niet langer bestaan, de (stille en openbare) maatschap zal eveneens verdwijnen. De nieuwe personenvennootschappen zullen worden onderscheiden in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Voorts worden de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid ('CVR') geďntroduceerd en de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid ('OVR'). Vorenstaande brengt met zich mee dat de huidige personenvennootschappen zoals VOF en de maatschap zich zullen moeten richten naar de nieuwe titel.
Auteur(s)M.A. Broekman , R.W.J.J. de Win
Pagina267-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelAanbesteding bewakingsdiensten: wees waakzaam!
SamenvattingIn het januarinummer 2008 van het (andere) tijdschrift bouwrecht is het arrest van Hof Den Haag, 13 september 2007, 07/602 KG gepubliceerd met noot van mr. B.M.H.C. Le Haen-de Croon. Gezien het belang van deze uitspraak voor de rechtspraktijk is dit arrest tevens in deze aflevering van het Tijdschrift voor Bouwrecht opgenomen met een gastnoot van mr. C.J.G.M. Bartels. Hieronder wordt eveneens kort ingegaan op het standpunt van het Hof Den Haag en op de annotatie van Le Haen-de Croon.
Auteur(s)D.C. Orobio de Castro
Pagina274-275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200701969/1
SamenvattingZwembadoverkapping Bernheze. Definitie van het begrip bijgebouw bij buitenplanse vrijstelling. Gemeentelijke beleidsregel maatgevend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bernheze (hierna: het college) appellant een last onder dwangsom opgelegd om de zwembadoverkapping inclusief de looprails (hierna: de zwembadoverkapping) op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina276-278
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 31-10-2007, 200702949/1
SamenvattingUitwerkingsplan '2e uitwerking van het bestemmingsplan Oost II', Schoonhoven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2007, heeft het college van burgemeester en wethouders van Schoonhoven het uitwerkingsplan "2e uitwerking van het bestemmingsplan Oost II" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina278-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 12-12-2007, 200703104/1
SamenvattingReclamezuil Den Bosch. Reclamezuil bouwwerk? Lichte bouwvergunning. Aanvullen aanvraag. Welstandsadvies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) geweigerd aan appellante een lichte bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van vier gegalvaniseerde constructies ten behoeve van reclamedoeleinden op het perceel Meester Vriensstraat 1 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina280-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHof Amsterdam, 05-07-2007, 0088/07
SamenvattingNietigverklaring rechtshandeling
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina283-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200703135/1
SamenvattingPlanschade Weert. Bij planvergelijking moet worden uitgegaan van de maximale invulling van de nog uit te werken bestemming, inclusief de maximaal mogelijke uitwerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2005 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [verzoekers] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina289-291
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200703124/1
SamenvattingPlanschade Bergen. De schade wegens afzwaaiende golfballetjes is een redelijkerwijs te verwachten gevolg van aanleg en gebruik van de nieuwe bestemming als golfbaan en komt op de voet van art. 49 WRO voor vergoeding in aanmerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft de raad der gemeente Bergen (L) (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina291-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelHoge Raad, 09-11-2007, C06/156HR
SamenvattingPlanschade Egmond. Overheidsaansprakelijkheid. Uitputtend karakter art. 49 WRO. Beoordeling schending egalitébeginsel via art. 6:162 BW. Taakverdeling bestuursrechter en burgerlijke rechter. Formele rechtskracht bestemmingsplan laat geen ruimte voor beroep op schending door gemeente opgewekt vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Schade eigenaren hotel door beperking bebouwing. Bestuursrechter acht schade niet vergoedbaar langs bestuurlijke weg. Civiele schadevordering tegen gemeente o.g.v. schending van art. 6 EVRM en art. 1 EP EVRM; bevoegdheid burgerlijke rechter. Formele rechtskracht bestemmingsplan laat geen ruimte voor beroep op schending door gemeente opgewekt vertrouwen (art. 81 RO).
AnnotatorG.M. van den Broek
Pagina293-295
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BB3776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 09-10-2006, 25.938
SamenvattingHoutrotverschijnselen. Spoedig herstel. Waarschuwing voor toepassing bepaald houtsoort. Aan aanneemster toerekenbare uitvoeringsfouten. Detaillering. Voorgeschreven uitvoeringswijze? Geen toerekening falend toezicht wegens garantie. Voorgeschreven onderaannemer? Rechtsverwerking. Schuldeisersverzuim. Meerwerkfacturen.
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina295-303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 16-03-2007, 27.430
SamenvattingGarantie en bouwteam. Vanwege bouwteamovereenkomst (mede)verantwoordelijk voor lekkage? In ontwerp is bewust gekozen voor toepassing van weinig wapening met daarbij verhoogde kans op watervoerende scheurvorming. Reikwijdte garantie. CAR-verzekering. Afdoende herstel? Vertragingsrente.
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina303-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 15-11-2006, 71.016
SamenvattingPepernoten-vorderingen I. Ongeoorloofde oorzaak. Afstand van het vorderingsrecht van de reguliere schuld ter compensatie van onregelmatige vordering uit hoofde van deelname aan vooroverleg. Nietigheid van overeenkomst? Compensatie. Schulden verrekenen. Bewijsopdracht.
Pagina309-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 28-03-2007, 71.016
SamenvattingPepernoten-voerderingen II. Asfalteringswerkzaamheden. Schuld kwijtgescholden? Verboden vooroverleg. Tegoed voor uitgevoerde werkzaamheden. Vordering uit hoofde van aannemingsovereenkomst terecht toegewezen.
Pagina311-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 13-09-2007, 07/602 KG
SamenvattingBeveiligings- en bewakingsdiensten. Gunnings- en subgunningscriteria. Motivering puntentoekenning. Relatieve beoordeling. Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding van beveiligings- en bewakingsdiensten t.b.v. het Ministerie van Defensie.
AnnotatorC.J.G.M. Bartels
Pagina316-321
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2007:BC1279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
Pagina324-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
Pagina327-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn