Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 27-02-2008
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelHoofdelijkheid in het bouwcontractenrecht (deel 2)
SamenvattingIn het eerste deel van dit artikel heb ik kort de wettelijke regels van de hoofdelijkheid uiteengezet. Ook heb ik aandacht besteed aan de ontwikkeling die zich thans voordoet inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van toevallige medeveroorzakers (subsidiaire en proportionele aansprakelijkheid) en de discussie in het Verenigd Koninkrijk over die onderwerp. In dit tweede deel zal ik nader ingaan op de wijze waarop de Raad van Arbitrage omgaat met hoofdelijkheid en trek ik enkele conclusies.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina101-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOplevering van nieuwbouwwoningen
SamenvattingDe oplevering van een nieuwbouwwoning is een belangrijk juridisch onderwerp waar desalniettemin zeer weinig over wordt geschreven. Toch is er veel jurisprudentie over. Er is dus alle reden om bij dit onderwerp stil te staan. Hoe de oplevering precies plaatsvindt, is onderwerp van dit artikel. Allereerst komt aan de orde de oplevering volgens de titel aanneming van werk (§ 2). Vervolgens wordt ingegaan op oplevering volgens de model koop-/aannemingsovereenkomst (§ 3). In § 4 wordt de oplevering van appartementencomplexen behandeld. In § 5 wordt tot slot ingegaan op de met de oplevering samenhangende betaling van de laatste termijn(en) en het wettelijke inhoudingsrecht van de verkrijger.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Pagina109-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelScala, Vathorst en Roanne. Consistente uitleg Richtlijn: eisen en bezwarende titel doorslaggevend.
SamenvattingInmiddels is het nodige geschreven over het spraakmakende arrest van het Europese Hof inzake een recreatiecomplex in het Franse Roanne. In het licht daarvan blijft echter onduidelijkheid bestaan over de betekenis en de consequenties van de Europese Richtlijn 2004/18 EG voor de interactie tussen publieke en private partijen bij project- en gebiedsontwikkeling en het proces waarbinnen zij daarbij samenwerken (PPS). Voor dit complexe thema is het arrest Roanne daarom de meest recente mijlpaal in een veelbesproken rechtsontwikkeling waarin tevens een Milanees theater en een Amersfoortse Vinexwijk figureren: respectievelijk de zaak Scala en de aanschrijving van Nederland door de Europese Commissie inzake de PPS bij de ontwikkeling van de Vinex-locatie Vathorst.
Auteur(s)A.A. Boot , R.A. Wuijster
Pagina119-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelScala, Vathorst, Roanne en Commissie/Frankrijk. Waakzaamheid, maar vooral geen paniek.
SamenvattingHet hiervoor opgenomen artikel van Boot en Wuijster bevat een vergelijkende analyse van de zaken Scala, Vathorst, Middelburg en Roanne, met als conclusie dat de overwegingen die aan deze zaken ten grondslag liggen geen incidenten ter zake van wezensvreemde feitencomplexen betreffen, maar dat er een consistente lijn valt te ontdekken in de uitleg van de Richtlijn met betrekking tot bezwarende titel en eisen en dat het consequent doortrekken van die lijn en uitleg voor de Nederlandse praktijk van PPS bij project- en gebiedsontwikkeling ingrijpende consequenties zou kunnen hebben.
Auteur(s)A.G. Bregman
Pagina132-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuwe regels over planschadevergoeding in de Wro. Jaarrede van de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amsersfoort
SamenvattingVandaag gaan wij het uitgebreid hebben over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, beter bekend als de Wabo. De inwerkingtreding van de Wabo ligt echter nog wel een eind weg. Op kortere termijn, naar verwachting nog steeds op 1 juli 2008, zal de nieuwe Wro in werking treden. Aan deze nieuwe Wro, waarin ook de Grondexploitatiewet is opgenomen, is en zal ongetwijfeld nog veel aandacht worden besteed.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina137-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDigitalisering binnen de ruimtelijke ordening
SamenvattingIn dit artikel gaan wij in op de komend digitalisering binnen de ruimtelijke ordening. Wij doen dit door een beeld te schetsen van de komende wet- en regelgeving en door de procedure van het bestemingsplan te belichten. Tevens vragen wij aandacht voor enkele belangrijke punten voor de juridische praktijk. Deze zijn verkennend van aard en lenen zich voor een verdieping aan de hand van gemeentelijke praktijk in dit jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) integraal, dus inclusief de regelgeving inzake de digitale aspecten, op 1 juli 2008 in werking zou treden.
Auteur(s)J. van der Velde , W.R. van der Velde
Pagina143-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten'
SamenvattingHet onlangs ingediende wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure)' (Wetsvoorstel vereenvoudiging Wvg) is het laatste deel van de vereenvoudiging en modernisering van de Wvg zoals die reeds in 2000 was aangekondigd bij de Nota Grondbeleid. Pas in 2006 werd de eerste stap gezet, en wel met de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Zodra ook het in deze bijdrage te behandelen wetsvoorstel in werking is getreden, mag gesproken worden van een nagenoeg integrale wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Auteur(s)J.F. de Groot , S.M.C. Nuyten
Pagina149-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNiets is zo permanent als tijdelijk! Over artikel 17 WRO-vrijstelling en de regeling in het komend recht
SamenvattingDe mogelijkheid om via een vrijstelling tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan kan zich in een blijvende belangstelling verheugen. De vraag die zich in vrijwel elke zaak voordoet, betreft die of de tijdelijkheid wel voldoende is gewaarborgd. In onderstaand artikel wordt allereerst het wettelijk kader rondom de tijdelijke vrijstelling besproken, waarbij vervolgens wordt bekeken welke lijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in dit kader de laatste jaren hanteert. Tevens wordt de relatie gelegd met de tijdelijke bouwvergunning op basis van art. 45 van de Woningwet en met art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan er in het komend (Wro-)recht komt uit te zien.
Auteur(s)E.J. Govaers
Pagina159-163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelDeskundigen
SamenvattingIn het januarinummer verscheen onder de titel 'De positie van deskundigen in het onteigeningsrecht' een lezenswaardig artikel van mr. J.A.M.A. Sluysmans, met veel waardevolle historische elementen en vindplaatsen. Dat iemand als Thorbecke zich in de negentiende eeuw reeds baseerde op wat wij vandaag de dag in het nadeelcompensatierecht het égalité-beginsel en het opleggen van een speciale last noemen, is voor hen die interne rechtsvergelijking tussen onteigeningsrecht, nadeelcompensatie en privaatrecht belangrijk achten een steun in de rug.
Auteur(s)E. van der Schans
Pagina164-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNaschrift
SamenvattingIk heb met genoegen kennis genomen van de reactie van mr. E. van der Schans op mijn bijdrage aan het eerste nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Die reactie betekent immers discussie en juist de aanzet tot discussie over de positie van de deskundigen in het onteigeningsrecht is het voornaamste oogmerk van mijn bijdrage. Ik plaats wel enige kanttekeningen bij de opmerkingen van Van der Schans.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina165-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200607218/1
SamenvattingVeiligheidszoen Den Helder. Externe veiligheid en conserverend bestemmingsplan, werking buiten plangebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2006 heeft de gemeenteraad van Den Helder, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2006, het bestemmingsplan "Oostoever 2004" vastgesteld.
Pagina166-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 21-11-2007, 200701854/1
SamenvattingGeen zienswijze tegen ontwerpplan. Belanghebbende en afstandscriterium. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2006 heeft de gemeenteraad van Voorst het bestemmingsplan "Buitengebied 1996, artikel 30 herziening", vastgesteld.
Pagina171-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB8382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200700669/1
SamenvattingVergroting agrarisch bouwblok. Plangebied gelegen in verwevingsgebied als bedoeld in Reconstructiewet concentratiegebieden. Reconstructieplan Salland-Twente bevat bindende beleidsuitspraak over omvang agrarisch bouwblok. Bestemmingsplan in strijd met reconstructieplan en goede ruimtelijke ordening. Vernietiging goedkeuringsbesluit. Onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplan. Proceskostenverdeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2006 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente, het bestemmingsplan "Buitengebied 1997 Markelo, herziening [locatie]" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina173-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200703137/1
SamenvattingBotenloods Noordwijk.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen een botenloods aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina179-180
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof Amsterdam, 26-10-2006, 946/06
SamenvattingOok onder het huidige art. 26 Wvg staat het de gemeente niet vrij de nietigheid in te roepen wanneer zij bij die nietigheid geen gerechtvaardigd belang heeft. Een gemeente mag voorts geen misbruik van recht maken en zij mag niet handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Samenvatting (Bron)Samenwerkingsovereenkomst met de kennelijke strekking afbreuk te doen aan voorkeurspositie Gemeente. Wettelijk behoeft niet meer te worden vastgesteld of de Gemeente een gerechtvaardigd belang bij het voorkeursrecht heeft. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina181-184
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelHoge Raad, 27-10-2006, C05/156HR (1438)
SamenvattingOnteigening Hazerswoude. Schadeloosstelling. Schadebeperkend aanbod. Recht van opstal. Belastingschade.
Samenvatting (Bron)Onteigeningszaak. Geschil tussen de Staat en de eigenaar van een strook grond, onteigend ten behoeve van de aanleg van een boortunnel voor de Hoge Snelheidslijn Zuid (HSL) maar nadien weer beschikbaar voor exploitatie, zij het onder bouwkundige beperkingen, over de door de Staat aangeboden schadeloosstelling met bijkomend schadebeperkend aanbod tot teruglevering onder voorbehoud van recht van opstal, alsmede over de vergoeding van belastingschade; vrijheid van de onteigende tot aanwending van de schadeloosstelling en aanvaarding van het aanbod.
AnnotatorE. van der Schans
Pagina184-187
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY8277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 08-10-2007, 71.138
SamenvattingRechtsvorderingen kwalitatief recht. Weigerachtig tot herstel. Gedeeltelijk vergaan woning. Ondeugdelijkheid funderingsconstructie. Verantwoordelijkheid voor ontwerp constructeur. Verjaring vordering tot herstel. Nieuw voor oud.
AnnotatorM.A.B. Chao-Duivis
Pagina188-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-07-2007, C0700577
SamenvattingUitleg gunningscriterium. Subcriterium. Verrekenprijzen. Varianten. Rechtsverwerking. Actieve opstelling. Zwaarwegend belang.
Samenvatting (Bron)Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft [appellante] terecht aangevoerd dat in dit geval de laagste prijs als het enige gunningscriterium beschouwd dient te worden. De vermelding van de verrekenprijzen als tweede subcriterium waarop de gemeente haar stelling baseert dat de laagste prijs niet het enige gunningscriterium is, biedt in dit geval onvoldoende grondslag voor die stelling. De verrekenprijzen zijn van belang bij de beoordeling van de realiteitswaarde van de inschrijvingen, maar vormen niet een afzonderlijk gunningscriterium. In de systematiek van de Standaard RAW Bepalingen 2005, die in het bestek uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, spelen de verrekenprijzen geen enkele rol bij de ranking van de inschrijvingen. De eventuele vaststelling door de aanbestedende dienst dat sprake is van onredelijke verrekenprijzen kan slechts leiden tot ofwel aanpassing van de begroting (maar niet van het voor de gunningsbeslissing relevante en in dit geval voor de rangorde van de inschrijvingen doorslaggevende inschrijfcijfer) ofwel eliminering van de inschrijving. In het midden kan blijven of het mechanisme voor de beoordeling van verrekenprijzen van de Standaard RAW Bepalingen 2005 verenigbaar kan worden geacht met het gesloten stelsel van geschiktheidseisen en gunningscriteria van het Bao, naar het voorlopig oordeel van het hof is in ieder geval geen sprake van een afzonderlijk gunningscriterium naast het gunningscriterium van de laagste prijs.
AnnotatorL.C. van den Berg
Pagina197-202
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2007:BB1674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Haarlem, 27-02-2007, 131386
SamenvattingHoudt subgunningscriterium verband met voorwerp aanbestede opdracht?
Samenvatting (Bron)Kort geding betreffende de aanbesteding van de outsourcing van de facilitaire diensten van de Provincie Noord-Holland. Voorzieningenrechter verwerpt klacht dat gunningscriterium waarbij een inschrijver extra punten kan scoren indien hij extra boventallig provinciaal personeel wil overnemen, geen verband zou houden met het voorwerp van de aanbestede opdracht.
Pagina202-205
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2007:BA0356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Groningen, 23-11-2007, 97093/KG ZA 07-320
SamenvattingOpenbare aanbestedingsprocedure. Keurmerk als knock-out criterium. Transparantiebeginsel, gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Het is de Provincie Groningen toegestaan om de door haar geformuleerde uitgangspunten te hanteren in de openbare aanbestedingsprocedure. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het bij het gewraakte onderdeel van het Programma van Eisen niet een technische specificatie betreft, maar de Europese en nationale regelgeving staan er niet aan in de weg dat aanvullend eisen worden gesteld. De in dezen gewraakte uitgangspunten houden voldoende verband met het voorwerp van de opdracht en zijn alleszins aanvaardbaar, gelet op de vrijheid van de Provincie Groningen om overeenkomstig Europees en nationaal beleid duurzaamheid na te streven en maatschappelijke en milieunormen positief te beďnvloeden. Nu binnen het aldus gegeven kader nog steeds een reeks van leveranciers kan inschrijven en Douwe Egberts er voor kan kiezen om conform bedoelde uitgangspunten koffie en thee te leveren, is er geen sprake van ongelijke behandeling en/of beperking van het vrije verkeer van goederen.
Pagina205-213
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2007:BB8575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Utrecht, 12-09-2007, 211978/ HA ZA 06-1147
SamenvattingRisico's elektromagnetische velden rond hoogspanningslijnen. Streekplan. Voorzorgsprincipe. Hoogspanningsbeleid. Onrechtmatige daad. Mededingingsrecht. Onvoorziene omstandigheden. Vermogensschade.
Samenvatting (Bron)Gestelde onmogelijkheid tot realiseren bestemmingswijziging wegens aanwezigheid hoogspanningsmast in combinatie met hoogspanningsbeleid leidt niet tot schade.
AnnotatorF.J. van Velsen
Pagina214-221
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2007:BB3664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
Pagina224-226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
Pagina227-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn