TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 27-05-2008
Aflevering 5
Titel'Hoe nu best pracktijk te leeren?' Een kritische beschouwing over de (herziening) raio-opleiding
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 182
SamenvattingDe invoering van de Bachelor-Masterstructuur in 2002 heeft heel veel veranderd aan de invulling van de postacademische beroepsopleiding. De kwaliteit van de afgestudeerde jurist en de vraag welke gevolgen dit heeft voor de opleiding tot rechter hebben binnen de rechtspraak evenwel nog nauwelijks aandacht gekregen. Voorziet het recent verschenen Eindrapport Herziening raio-opleiding in die lacune?
Auteur(s)M.J.A.M. Ahsmann
Pagina182-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe NJV en multiculturaliteit. Enkele vragen aan mr. R.R. Winter, voorzitter van de Nederlandse Juristen-Vereniging
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 189
SamenvattingDe Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) is in 1870 opgericht en wordt beschouwd als de 'moedervereniging der juristen'. Zij is de oudste en enige algemene juristenvereniging van Nederland en stelt zicht tot doel juristen de gelegenheid te geven met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in wetgeving en geldend recht. De NJV vergadert elk jaar op de tweede vrijdag van de maand juni over een actueel juridisch onderwerp aan de hand van preadviezen en discussiepunten. Trema vroeg de voorzitter van de vereniging, mr. Ruud Winter, president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, wat volgens hem de jurist-rechter kenmerkt, wat de NJV precies doet en waaraan moet worden gedacht bij 'multiculturaliteit en recht', het onderwerp van de jaarvergadering van de NJV op 13 juni 2008 in Dordrecht.
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina189-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn memoriam H.E. (Erik) Ras 1921-2008
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 191
SamenvattingIn het 'Woord vooraf' van zijn proefschrift 'Het tussenvonnis in het burgerlijk procesrecht', waarop Erik Ras in januari 1966 cum laude promoveerde, noemt hij drie onderwerpen die als een rode draad door zijn leven hebben gelopen.
Auteur(s)E.M. Wesseling-van Gent
Pagina191-192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Hoge Raad als wetgever
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 193
SamenvattingSinds de invoering van het huidige wetboek heeft de Hoge Raad méér inhoudelijke wijzigingen in het verbintenissenrecht aangebracht dan datzelfde BW in vergelijking met het oude wetboek. Abas stelt dat de Hoge Raad zich naast wetgever steeds meer gaat gedragen als rechtsvormer.
Auteur(s)P. Abas
Pagina193-198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelIJzig, ijdel, ijsdansen en ijver
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 199
SamenvattingIn de rubriek 'Het ABC van de kwaliteit van rechtspraak' geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan mr. M.R.A. van IJzendoorn, officier van justitie te Amsterdam.
Auteur(s)M.R.A. van IJzendoorn
Pagina199-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet goede gesprek
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 201
SamenvattingDit artikel is een bewerking van de op 14 december 2007 uitgesproken lezing ter gelegenheid van het afscheid van Hans Hofhuis als president van de rechtbank 's-Gravenhage.
Auteur(s)J.M. Barendrecht
Pagina201-203
LinkVolledige tekst (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelRegressief redeneren
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 204
SamenvattingIn zijn eind vorig jaar te Nijmegen verdedigde leerzame en zeer gedocumenteerde proefschrift Rechters in oorlogstijd, dat handelt over de confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaalsocialisme en bezetting, wijdde - zoals ik in een vorige bijdrage beschreef - Derk Venema maar liefst 110 pagina's aan de achtergronden en uitwerking van de Nederlandse nationaalsocialistische rechtsfilosofie, waarvoor vooral de goedgeorganiseerde Hegelianen bijna massaal bezweken.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina204-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeslaggarantie, zekerheid of eenvoudig incassomiddel?
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 206
SamenvattingDit artikel gaat over de vraag of een beslaggarantie voldoende zekerheid biedt als deze eerst bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis kan worden ingeroepen.
Auteur(s)T.P. Hoekstra
Pagina206-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelHet Zutphense waterleidingarrest
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 210
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)M.R.J. van Wel
Pagina210-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie op 'Productiviteit: begrip en onbegrip'
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 215
SamenvattingDe redactie heeft 'praktijkmensen' uitgenodigd om te reageren op de bijdrage van drs. Van der Torre en dr. Van Tulder met als titel 'Productiviteit: begrip en onbegrip' uit Trema nummer 3 van dit jaar. Bij dezen een reactie van een 'praktijkmens'.
Voorgenoemde auteurs stellen dat blijkt dat het breed levende beeld dat de werkdruk steeds vaker wordt opgestuwd ten koste van de kwaliteit, niet in de cijfers is terug te vinden. De impliciete suggesties van de auteurs dat dit beeld onjuist is, omdat het uit de door hen genoemde cijfers niet blijkt, bestrijd ik.
Auteur(s)P.A.M. Penders
Pagina215-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaschrift bij reactie op 'Productiviteit: begrip en onbegrip'
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 218
SamenvattingWe waarderen het dat mr. Penders reageert op onze bijdrage in het maartnummer van Trema, waarin we schreven over het onderzoek: 'Rechtspraak: productiviteit in perspectief.' Het is goed te horen dat veel rechters wel degelijk het belang beseffen dat een goede organisatie zowel een hoge productiviteit als goede kwaliteit kan leveren, zonder dat de werknemers hoeven te lijden onder hoge werkdruk. Daarmee kunnen we nog niet instemmen met de verdere opmerkingen van mr. Penders. Ter wille van de leesbaarheid werken we haar reactie niet puntsgewijs af, maar beschrijven we enkele aspecten van het onderzoek en haken daarbij in op haar opmerkingen.
Auteur(s)A.G.J. van der Torre , F.P. van Tulder
Pagina218-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe antieke oudheid is voorbij. Reactie op Scherzo 'Rechter in eigen zaak'
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 220
SamenvattingDe rubriek Scherzo van mr. Gradus Vrieze in trema nummer 3 van dit jaar verdient een weerwoord. Vrieze geeft een onvolledige en daardoor vertekend beeld van de Wet OM-afdoening en slaat op onderdelen de plank zelfs volledig mis.
Auteur(s)H.M.P. Hillenaar
Pagina220-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPost-Scherzo
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 222
SamenvattingWij praten langs elkaar heen. Ik had het niet over Mulder-zaakjes als zwartrijden die - zoals in de antieke oudheid van de jaren tachtig bij invoering beloofd werd - je nooit meer dan f 50,= zouden kosten, € 22,= dus.
Ik had het over een wetgever die aan de uitvoerende macht en haar ordehandhavers een carte blanche heeft verstrekt om strafbeschikkingen uit te delen voor alle feiten waar minder dan zes jaar op staat.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina222-222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 223
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistraat gepubliceerd.
De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina223-225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR Actueel
CiteertitelTrema, nr. 5, 2008, p. 226
Pagina226-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn