Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 27-01-2008
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelTen geleide
SamenvattingVoor u ligt het eerste nummer van het door het Instituut voor Bouwrecht uitgegeven Tijdschrift voor Bouwrecht, afgekort: TBR. Een nieuwe titel met een nieuwe opmaak, maar met een vertrouwde inhoud die er voor heeft gezorgd dat het tijdschrift bouwrecht al meer dan 40 jaar tot de standaard wetenschappelijke juridische literatuur hoort. In dit Ten geleide past een korte terugblik en een aankondiging van wat u van het Tijdschrift voor Bouwrecht mag verwachten.
Auteur(s)M.A.M.C. van den Berg , P.J.J. van Buuren , M.A.B. Chao-Duivis
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoofdelijkheid in het bouwcontractenrecht (deel 1)
SamenvattingEen aannemer maakt een uitvoeringsfout, die komt boven op een ontwerpfout van de architect en welke uitvoeringsfout ook nog eens door de (ook) directievoerend architect over het hoofd is gezien terwijl hij de aannemer toestemming gaf voort te gaan. De schade loopt in de papieren. De opdrachtgever spreekt de aannemer aan, omdat diens financiŽle positie aanzienlijk beter is dan die van de architect, daarbij negerend dat de architect feitelijk meer heeft bijgedragen tot de ontstane schade dan de aannemer.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina3-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Grondexploitatiewet: overgangsrechtelijke aspecten
SamenvattingDe parlementaire behandeling van de omvangrijke wetgevingsoperatie betreffende de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevindt zich bij het uitkomen van dit artikel in een eindstadium. De Wro is, met uitzondering van de hoofdstukken 5 (Intergemeentelijke samenwerking in stedelijke gebieden) en afdeling 6.4 (Grondexploitatie) opgenomen in Staatsblad 2006, 566. Voor de inhoud van afdeling 6.4 is eerder het afzonderlijke wetsvoorstel Grondexploitatiewet in procedure gebracht. Ook de Grondexploitatiewet heeft inmiddels het Staatsblad bereikt.
Auteur(s)J.A.M. van den Brand
Pagina10-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan beheersverordening naar 'bestemmingsplan light'
SamenvattingDe term 'bestemmingsplan light' zal bij lezers die zich bezighouden met het ruimtelijke ordeningsrecht wellicht de wenkbrauwen doen fronzen. De huidige WRO noch de komende Wro kent die term. Toch gaat deze bijdrage over een onderdeel van de Wro. Bestemmingsplan light is de aanduiding die minister Cramer bij de behandeling van de Invoeringset Wro voor de beheersverordening gebruikte. Die aanduiding geeft goed weer welke invulling de beheersverordening gedurende de behandeling van de Invoeringswet in de Tweede Kamer heeft gekregen.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina20-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe positie van de deskundigen in het onteigeningsrecht
SamenvattingOnteigening - ontneming van eigendom - is van alle tijden. We kennen voorbeelden uit de klassieke Oudheid, de Middeleeuwen en de vroeg-Moderne tijd. Om ons tot de eigen landsgrenzen te beperken: Hertog Albrecht van Beijeren verleende de stad Leiden toestemming om terrein buiten de stadsgrachten in het belang van de defensie te onteigenen; Willem de Zwijger verleende - opnieuw - Leiden in 1574 verlof om over te gaan tot onteigening ten behoeve van de oprichting van een universiteitscomplex met woningen en sportvelden voor professoren en studenten; [...]. Eigendomsontneming in het kader van defensie, infrastructuur en stedenbouw: onteigening was dus van oudsher zeker geen onbekend fenomeen in de Lage Landen, maar een duidelijk systeem van onteigening - een vaste regel, een wet - ontbrak.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina25-30
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelEnergieprestatiecertificaat vanaf 1 januari 2008 verplicht
SamenvattingVanaf 1 januari 2008 moet bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn. Het energieprestatiecertificaat wordt ook wel energielabel genoemd. Op genoemde datum is het Besluit energieprestatie gebouwen (hierna het Besluit) en de regeling energieprestatie gebouwen (hierna Regeling) in werking getreden.Met het Besluit energieprestatie gebouwen is de implementatie van de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen (2002/91/EG) in de Nederlandse wetgeving een feit. Deze richtlijn trad op 4 januari 2003 in werking. Het doel van deze richtlijn is te komen tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Gemeenschap.
Auteur(s)A.Z.R. Koning
Pagina31-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelTijd voor nieuwe bouwcontracten in Nederland. Van werkinuitvoering21.com naar VBR Preadvies 2008
SamenvattingHet is tijd voor iets nieuws, het is tijd om de Nederlandse standaard bouwcontracten tegen het licht te houden en te zien hoe deze verbeterd en geactualiseerd kunnen worden.
Auteur(s)C.H.J. Thomas , A.G.J. van Wassenaer van Catwijck
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 17-10-2007, 200609081/1
SamenvattingMondelingen zienswijze Lith. Revisievergunning. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Mondeling zienswijze kenbaar gemaakt?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 november 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200605055/1
SamenvattingBestemmingsplan 'Brediuspark', Woerden. Strekking art. 27 WRO. Beroep tegen gewijzigde planvaststelling alleen ontvankelijk wanneer appellant door wijziging in een ongunstiger positie wordt gebracht ten opzichte van ontwerpplan. Geen vergelijking tussen autonome ontwikkeling en plansituatie in luchtkwaliteitonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2005 heeft de gemeenteraad van Woerden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 september 2005, het bestemmingsplan "Brediuspark" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina37-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRechtbank Almelo, 30-08-2007, 07 / 206 LEGGW AQ1 A
SamenvattingLegesheffing art. 19-vrijstelling Hof van Twente. Extra legesheffing voor buitenplanse vrijstelling is onredelijk nu het bijna 20 jaar oude bestemmingsplan niet tijdig is herzien. Vooruitlopen op Wro.
Samenvatting (Bron)Tussen partijen is in geschil of verweerder terecht de in verband met de gevoerde vrijstellingsprocedure verschuldigde leges ad 256,95 bij eiser in rekening heeft gebracht.
AnnotatorJ.W. van Zundert
Pagina46-48
UitspraakECLI:NL:RBALM:2007:BB2641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 26-09-2007, 200701410/1 en 200701503/1
SamenvattingWindturbine De Marne. Belanghebbendebegrip. Aan bouwvergunning te verbinden sloopvoorwaarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Marne (hierna: het college) aan appellanten sub 2 (hierna in enkelvoud: [appellant]) bouwvergunning verleend voor het oprichten van een windturbine op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorR. Rademaker
Pagina49-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 10-10-2007, 200700595/1
SamenvattingPlanologische vrijstelling Haarlemmermeer. Rechtvaardiging van aantasting privacy van derdebelanghebbende onvoldoende gemotiveerd bij verlenen vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) appellanten vrijstelling en een lichte bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het optrekken van de achtergevel van de woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. in 't Hout
Pagina52-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200702220/1
SamenvattingPlanschade Grijpskerke. Planschade. Inpassing van bestaande illegale situatie waartegen niet is opgetreden. Passieve risicoaanvaarding vereist zowel voorzienbaarheid van risico als verwijtbaar stilzitten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Veere (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van appellant om planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina54-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 11-08-2005, R2004/140
SamenvattingNietigverklaring rechtshandeling. Een notariŽle akte van koop en levering van aandelen in een vennootschap die eigenaar is van gronden bezwaard met een gemeentelijk voorkeursrecht, wordt door de rechter nietig verklaard. met de aandelenoverdracht is namelijk beoogd de beschikkingsmacht en het economisch belang in zodanige mate over te dragen dat een resultaat wordt bereikt dat materieel op hetzelfde neerkomt als een gehele of gedeeltelijke vervreemding van de gronden. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de voorkeurspositie van de gemeente.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina57-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 07-09-2007, C06/052HR
SamenvattingStaat/Hogendoorn. Onteigening. Verplaatsing of liquidatie? fictie redelijk handelend ondernemer. Persoonlijke omstandigheden. Verwijzing.
Samenvatting (Bron)Onteigeningszaak; reconstructie rijksweg (A59). Vervroegde onteigening met schadeloosstelling wegens bedrijfsverplaatsing, maatstaf; waardebepaling (gehuurd) bedrijfsterrein; onbegrijpelijk oordeel, verwijzingsinstructie.
AnnotatorJ.F. de Groot
Pagina61-64
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA3521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verzekeringsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 12-06-2007, C03/1322
SamenvattingTijdelijk karakter CAR-verzekering. Tijdelijke karakter CAR-verzekering. Polisvoorwaarden. Eťn gebouw of twee aparte gebouwen?
Samenvatting (Bron)Uitleg van begrip aanbouw in opstalverzekering. Dekking aanbouw onder de opstalpolis tijdens de bouw en na oplevering, mede in verband met aanwezige CAR-verzekering.
AnnotatorT.J. Dorhout Mees
Pagina70-72
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2007:BB0422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelHoge Raad, 08-09-2006, C05/097HR
SamenvattingAuteursrechtelijke bescherming bouwwerk. Auteursrecht op bouwtekeningen voor recreatiewoningen. Auteursrechtelijke bescherming van bouwwerken. Oorspronkelijk karakter. Persoonlijk stempel van maker. Van deskundigenbericht afwijkend oordeel. Motiveringsgebrek.
Samenvatting (Bron)IE-zaak; geschil tussen een architect en een architectenbureau samen met een bouwbedrijf over auteursrecht op zijn bouwtekeningen voor recreatiewoningen; is ontwerp auteursrechtelijk werk?; van deskundigenbericht afwijkend oordeel, motiveringsgebrek.
AnnotatorC.A. Adriaansens
Pagina72-76
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX3171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-02-2007, 914/05
SamenvattingHonorarium architect over hogere aanneemsom. Honorarium architect percentage van de aanneemsom. Veel hogere aanneemsom. Afzien van verbouwing. Verplichting tot uitvoeren bouwwerkzaamheden en betalen architectenhonorarium?
Pagina76-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 13-07-2007, C05/232HR
SamenvattingGemeente Barneveld/Gasunie. Uitzondering op formele rechtskracht. Relativiteitsvereiste. Onrechtmatig handelen gemeente bouwzicht. Eigen schuld en schadebeperkingsplicht.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Toegewezen schadevordering van Gasunie tegen een gemeente tot vergoeding van haar kosten tot verlegging van een aardgastransportleiding vanwege een schuur die de perceelseigenaar daarop had gebouwd op grond van een in strijd met het bestemmingsplan verleende bouwvergunning; uitzondering op de formele rechtskracht; relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW, afgeleid belang; eigen schuld en schadebeperkingsplicht.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
Pagina78-87
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ1598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
Pagina91-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn