Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 31-05-2008
Aflevering 5
RubriekCommentaar
TitelDurf!
CiteertitelNotariaat 2008/5, 5
SamenvattingOnlangs was ik bij de presentatie van De Stand van het Notariaat 2008. Dit is een uitgave van KSU Uitgeverij, die jaarlijks ook een dergelijke uitgaven voor de advocatuur verzorgt. Uit de verzamelde cijfers en analyses blijkt dat het notariaat, gemeten naar het aantal notarissen, al ettelijke jaren minder hard groeit dan de economie.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
TitelBeleidsregel voor de bühne?
CiteertitelNotariaat 2008/5, 6
SamenvattingDe Beleidsregel beperking uitbetaling derdengelden werd opnieuw bekeken naar aanleiding van vragen en kritiek uit het notariaat en van externe partijen. Tussenpersonen zouden druk uitoefenen op notarissen om zich er niet aan te houden. Wat zijn de standpunten? 'De regel is voor de bühne, maar zonder bühne geen bestaansrecht.'
Auteur(s)M. Hogendoorn
Pagina6-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelNotaris kan alzheimer niet beoordelen
CiteertitelNotariaat 2008/5, 13
SamenvattingIn Notariaat Magazine nr. 3 van maart jl. reageert ex-notaris De Wolf op mijn kritiek op zijn handelwijze. Notaris De Wolf begeleidde mijn vader, die aan de ziekte Alzheimer lijdt, in een voorgenomen huwelijk (zie voor verder details genoemd nummer van Notariaat Magazine alsmede nr. 2 van februari jl.). Mijn broers en ik, en daarmee ook de getrouwe intimi van mijn vader die ons steunen, artsen, jusristen en drie rechtscolleges die hem hebben veroordeeld: iedereen ziet het volgens ex-notaris De Wolf verkeerd, behalve hijzelf. Nou vooruit, zijn ex-kantoorgenoot steunt hem.
Auteur(s)P. Kooke
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelBFT ziet toe, tuchtrechter oordeelt
CiteertitelNotariaat 2008/5, 24
SamenvattingHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) wordt verantwoordelijk voor het volledige toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door notarissen. De tuchtrechter beperkt zich voortaan tot het beoordelen van beroepsfouten. Dit staat in het wetsvoorstel dat deze zomer ter consultatie zal worden aangeboden.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekALV
TitelALV: anders dan anders
CiteertitelNotariaat 2008/5, 27
SamenvattingEen 'algemeen gebrek aan communicatievermogen'. Daarvan verdacht spreker Fred Schonewille de gemiddelde notaris op het symposium over toetsing, toezicht en tuchtrecht, 22 april jl. Het symposium werd gevolgd door de algemene ledenvergadering van de KNB en dat is doorgaans een treffende illustratie van die kwalificatie.
Auteur(s)M. Hogendoorn
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelNiet alleen de notaris aanspreekbaar
CiteertitelNotariaat 2008/5, 29
SamenvattingMocht 'naming and shaming' worden ingevoerd, dan ook het omgekeerde: publicatie van namen van klagers die in het ongelijk zijn gesteld. En waarom 'andere ambtenaren' dan ook niet? Aldus Jan Kooijman.
Auteur(s)J. Kooijman
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Utrecht, 12-07-2007, 12-2007
CiteertitelNotariaat 2008/5, 30
SamenvattingDe kandidaat-notaris had zich veel eerder moeten uitspreken over het al dan niet aanvaarden van de executele, nu zij bekend was van de moeizame verhouding tussen de twee erfgenamen.
Pagina30-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Roermond, 04-03-2008, 9-2007
CiteertitelNotariaat 2008/5, 30
SamenvattingOneigenlijk gebruik van derdengeldrekening van de notaris. De notaris meende ten onrechte dat een depotovereenkomst aan de storting op die rekening ten grondslag lag, maar verzuimde die depotovereenkomst schriftelijk vast te leggen.
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-03-2008, 106.010.700/01
CiteertitelNotariaat 2008/5, 31
SamenvattingBij het opstellen van een onderhandse akte moet de notaris zoveel mogelijk zekerheid scheppen, niet uitsluitend ten aanzien van de betrokken partijen, maar ook van mogelijk betrokken derden. Gebruik van papier met het KNB-vignet wekt een schijn van vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Met betrekking tot het op schrift stellen van de overeenkomst van 27 december 2005 is het hof van oordeel dat het op de weg van een notaris ligt om bij het opstellen van een onderhandse akte zoveel mogelijk zekerheid te scheppen, zulks niet uitsluitend ten aanzien van de partijen die betrokken zijn bij die overeenkomst, maar ook ten aanzien van de mogelijk betrokken derde(n). Op dat punt is de notaris in gebreke gebleven. Verder is de notaris er aan voorbijgegaan dat aan een onderhandse akte als de onderhavige dezelfde vereisten mogen worden gesteld als aan een notariële akte. Zo is niet gebleken dat de notaris de identiteit van de betrokkenen heeft geverifieerd. Door een onderhandse akte te stellen op papier dat naast het vignet van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de naam en het adres van de notaris vermeldt, wordt jegens derden een schijn van betrouwbaarheid gewekt, welke betrouwbaarheid, gezien de handelwijze van de notaris, geenszins blijkt te zijn gewaarborgd.
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BC8301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-12-2007, 106.010.699/01
CiteertitelNotariaat 2008/5, 31
SamenvattingKosten van een niet-doorgegane veiling. De notaris dient deze niet te declareren bij de schuldenaar, maar bij zijn opdrachtgever, de bank.
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat de notaris onjuist heeft gehandeld door zijn declaratie betreffende de in opdracht van de bank verrichte notariële werkzaamheden ter voorbereiding van de veiling rechtstreeks bij klaagster in rekening te brengen, ook al zou het bedrag van deze declaratie overeenkomstig de Algemene voorwaarden van de bank door deze op klaagster verhaald kunnen worden en ook al had de bank de notaris verzocht rechtsreeks aan klaagster te declareren. Door aldus te handelen is de notaris betrokken geraakt bij het geschil tussen klaagster en de bank. De klacht is dan ook gegrond. Het hof acht het handelen van de notaris echter niet dermate laakbaar dat het opleggen van een maatregel geboden zou zijn.
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2007:BC2031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe notaris onder dak
TitelDe notaris onder dak: Zuid-Holland
CiteertitelNotariaat 2008/5, 34
SamenvattingWaar werkt de notaris? In een landhuis met notenhouten lambrizering en glas in lood, of een klein jaren-zeventigpand temidden van design en moderne kunst? Of kan hij zijn cliënten ook heel fraai ontvangen met behulp van het plaatselijke woonwarenhuis?
Truus van Gog fotografeert in twaalf maanden twaalf notariskantoren in twaalf provincies. De keuze is niet geheel willekeurig, want onder meer gebaseerd op aansprekendheid. Mocht u in aanmerking denken te komen, mailt u dan naar nm@knb.nl. Deze maand Zuid-Holland.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelPersonalia etcetera / Excuus NM
CiteertitelNotariaat 2008/5, 37
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeachte redactie
TitelGeachte redactie
CiteertitelNotariaat 2008/5, 38
SamenvattingNa mijn ingezonden brief in Notariaat Magazine van maart 2008 met een oproep aan onze voormannen tot meer positivisme in het notariaat had ik mij stellig voorgenomen het daarbij te laten.
Auteur(s)A.W. Kolff
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn